Akadálymentes verzió

vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)

Kódszám

OKMIR00028

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél kérelemmel fordul az első fokú közlekedési igazgatási hatósághoz (fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala; kormányablak) annak érdekében, hogy részére a hatóság - első alkalommal - járművezetésre jogosító okmányt (jogosítványt, vezetői engedélyt) állítson ki. A kérelmet az ügyfél személyesen nyújthatja be. A benyújtást követően az eljáró hatóság - a kérelem elbírálásához szükséges információk alapján, továbbá az engedély kiadásához kapcsolódó feltételek teljesülése esetén - dönt a vezetői engedély (jogosítvány) kiadásáról. Pozitív elbírálás esetén a hatóság a vezetői engedélyt postai úton küldi meg az ügyfél részére.

Ki jogosult az eljárásra?

Járművezetésre jogosító okmányt (jogossítványt) az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és a járművezetésben való jártasság követelményének, amelyet a közlekedési hatóságnál tett vizsga letételével igazolhat. Feltétel, hogy a vezetői engdélyt kérő személy szokásos tartózkodási helye Magyarország területén legyen és közlekedésbiztonsági szempontból ne minősüljön alkalmatlannak ( ne álljon a járművezetéstől való eltiltás, bíróság által elrendelt kényszergyógykezelés, vezetői jogosultság szünetelését elrendelő határozat hatálya, valamint gondnokság alatt, továbbá nem vonták vissza ideiglenesen a vezetői engedélyét, valamint nem minősól egészségi állapotát tekintve alkalmatlannak) és feleljen meg a járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori feltételeinek is. A jogszabály által meghatározott minimum életkori feltétel a kérelmezett vezetői engedély kategóriától függ. Minimum a 14. életév betöltése (segédmotoros kerékpár esetében). Az első vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet csak személyesen a kérelmező nyújthatja be, mivel az arckép felvételt ekkor el kell készíteni róla.

Milyen adatokat kell megadni?

A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat főszabály szerint a kérelem elbírálásában eljáró közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából, így erre vonatkozóan nincs adatszolgáltatási kötelezettsége az ügyfélnek. Azon harmadik országbeli állampolgár kérelmezőnek, aki nem tartozik a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá, kötelezettsége bemutatni az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

Milyen iratok szükségesek?

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására irányuló eljárás során az érvényes, állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány (útlevél) bemutatásán túl szükséges a kérelmező egészségügyi alkalmasságát megállapító véleményt, illetőleg a vezetői engedély kiállítására vonatkozó illeték megfizetését tanusító igazolást is bemutatni az eljáró hatóság előtt

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes. 

Hol intézhetem el?

A vezetői engedély iránti kérelemet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság, eljáró szerv), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bírálják el.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a Közigazgatási és Elelktronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre külön irányuló kérelem ésd díj megfizetése esetében – soron kívül kiadható.

Jogorvoslati lehetőség

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) és a 98. § (1) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmében a vezetői engedélyt, mint az ügyfél részére a vezetési jogosultság igazolására kiállított hatósági igazolványt határozatnak kell tekinteni. Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen rendes jogorvoslattal, fellebbezéssel élhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
A fellebbezés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal - ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja - ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - a jogosult.
A fellebbezést az első fokú döntést meghozó szervnél kell benyújtani (eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vagy kormányablak, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala), de a a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek kell címezni. Így azokban az esetekben, amikor az első fokon eljéró szerv a járási hivatal vagy a kormányablak, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, azon eljárások esetében ahol első fokon a KEK KH járt el, a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kell címezni a fellebbezést.
A fellebbezés benyújtásának határideje a döntés - határozat - (vezetői engedély) kézhezvételétől számított 15 nap, díja, a fellebbezési illeték mértéke 5.000,-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Rendszeresített prospektus az ügyfelek tájékoztatására.
Magyarország területén az alábbi okmányok jogosítanak gépjármű vezetésre: vezetői engedély, nemzetközi vezetői engedély, új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről elektronikus úton kiállított adatlap.
A külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarországon történő elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén: az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés tényének bejelentéséről szóló jegyzőkönyv és a külföldi ország hatósága által kiadott vezetői engedély adataira, érvényességére és vezetői jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás a kiállítás dátumától számított legfeljebb 30 napig teszi lehető a vezetői jogosultság gyakorlását.
Az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén Magyarország területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 napig.
Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, valamint az életkori és jártassági feltételeknek, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott, továbbá aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak.
Jogosítványt az kaphat, aki betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz (személyautónál 17 év) ; a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet; sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a forgalmi vizsgát. Rendelkezik az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegély-nyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott). A járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas; az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel; az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel és szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
Nem kaphat vezetői engedélyt, járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig, akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára, akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig, akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.
A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, a „C” és a „D” kategóriára, továbbá a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható. A kezdő vezetői minősítés két éves próbaidejének számítása a közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott járművezetéstől, járműfajtától vagy kategóriától eltiltás, vagy a vezetői engedély meghatározott időtartamú visszavonásának leteltét követően újra kezdődik.Az egészségügyi alkalmassági véleményt az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek:(háziorvos, a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa, vagy a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa.

Fontosabb fogalmak

Vezetői engedély: a vezetői engedély különböző kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít.
Kezdő vezetői engedély: a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, a „C” és a „D” kategóriára, továbbá a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható.
Nemzetközi vezetői engedély: amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év. A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes .
A „B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.
Lakcím: a természetes személy ügyfél lakóhelye, amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában tartózkodási hely szerepel, a bejelentett tartózkodási helye, ezek hiányában szálláshelye.
Szokásos tartózkodási hely: az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes, és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt. A foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetén olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él. Azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyen él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 8.§,
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b) pont, 2. § (1) bekezdés 5, 6 pont, 4-10. §, 13. §, 15-16.§, 24. §, 31..§, 19. melléklet VI. pont A), B),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98. §, 99.§ (1) bekezdés,116.§, 107. § (2) bekezdés,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, Melléklet 1.III. pontja
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont

Kulcsszavak

Vezetői engedély, jogosítvány, kezdő vezetői engedély, nemzetközi vezetői engedély, egészségügyi alkalmassági vélemény, illeték , vizsgaigazolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858