Akadálymentes verzió

Vezetői engedély cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00029

Az ügy rövid leírása


A közlekedési igazgatási hatóság (fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vagy kormányablak a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján cseréli a vezetőio engdély okmányt, vagy a külföldön kiállított vezetői engedélyt, illetőleg a nemzetközi vezetői engedélyt. Az eljárás célja lényegében egy már korábban, vagy más országban kiadott vezetői engedély helyett új, magyar vezetői engedély kiadása. Vezetői engedély cseréjére akkor kerül sor, ha az érvényességi idő lejárt, adatváltozás történt, új vezetői engedély kategóriára szerzett jogosultságot a kérelmező és kéri annak bejegyzését, vagy más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély magyar okmányra történő cseréje miatt.

Ki jogosult az eljárásra?

Járművezetésre jogosító okmányt (vezetői engedély, köznapian: jogosítványt) az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van és közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak (nem áll járművezetéstől való eltiltás, bíróság által elrendelt kényszergyógykezelés, vezetői jogosultság szünetelését elrendelő határozat hatálya valamint gondnokság alatt, továbbá nem vonták vissza ideiglenesen a vezetői engedélyét, valamint nem minősül egészségi állapotát tekintve alkalmatlannak) és aki a járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeinek megfelel. A járművezetési jogosultság (a jártassági feltétel) a korábban, vagy más EGT tagállamban kiadott vezetői engdéllyel, vagy a közlekedési hatóság vizsgaigazolásával igazolandó.
A vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet csak személyesen a kérelmező nyújthatja be, mert a magyar vezetői engdély és a nyilvántartás számára arckép felvétel készül a kérelmezőről.

Milyen adatokat kell megadni?

A vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során az ügyfélnek be kell mutatnia az érvényes, állandó személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmányt (útlevél), a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Külföldi illetőségű ügyfél esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt valamint az új kategória megszerzése esetén annak igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást.

Milyen iratok szükségesek?

A kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt és az egészségügyi alkalmassági véleményt, külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje esetén a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt, továbbá a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint. Az illetéket 
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,
bb) bankkártyával vagy
bc) házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni.
Amennyiben a vezetői engedély cseréjére családi állapot változásból eredő névváltozás miatt kerül sor, úgy az eljárás illetékmentes. Annak eldöntése érdekében, hogy az ügyfél valóban jogosult-e az illetékmentes okmánycserére, a tényállás tisztázása keretében szükséges megállapítani, hogy a névváltozás valóban a családi állapot változásából ered-e. Amennyiben igen, úgy ez eljárás illetékmentes. Ha azonban a névváltozás nem családi állapot változásából ered, hanem egyéb okból (pl. egy doktori cím megszerzéséből, vagy az ügyfél által egyéb okból kezdeményezett névváltozás történt), akkor az illetékmentesség nem illeti meg az ügyfelet. A fentiek szerinti illetékmentesség mindemellett csak abban az esetben illeti meg az ügyfelet, ha a cserként kiállított új okmány adatai az okmányazonosítón és a kiállítási dátumon kívül kizárólag a név adatban fognak eltérni az előző okmány adataitól. Amennyiben tehát a családi állapot változásból eredő névváltozás miatti okmánycsere egyúttal pl. kategória bővítéssel, vagy a kategória érvényességi idő megváltozásával (meghosszabbítás, vagy egészségi alkalmassági csoport változása miatti érvényességi idő módosulás) is jár, úgy az eljárás illetékköteles.

Hol intézhetem el?

A vezetői engedély cseréje iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bírálhatja el.

Ügyintézés határideje

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben az Az ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható. (Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve a közlekedési igazgatási hatósághoz történő érkezésének napjáról.)

Jogorvoslati lehetőség

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) és a 98. § (1) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmébena vezetői engedélyt, mint az ügyfél részére a vezetési jogosultság igazolására kiállított hatósági igazolványt határozatnak kell tekinteni. Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen rendes jogorvoslattal, fellebbezéssel élhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
A fellebbezés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal - ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja - ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el - lesz jogosult.
A fellebbezést az első fokú döntést meghozó szervnél kell benyújtani (eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vagy kormányablak, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala), de a a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek kell címezni. Így azokban az esetekben, amikor az első fokon eljéró szerv a járási hivatal vagy a kormányablak, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, azon eljárások esetében ahol első fokon a KEKKH járt el, a a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kell címezni a fellebbezést.
A fellebbezés benyújtásának határideje a döntés - határozat - (vezetői engedély) kézhezvételétől számított 15 nap, díja, a fellebbezési illeték mértéke 5.000,-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Magyarország területén az alábbi okmányok jogosítanak gépjármű vezetésre: vezetői engedély, nemzetközi vezetői engedély, új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről elektronikus úton kiállított adatlap.
A külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarországon történő elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén: az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés tényének bejelentéséről szóló jegyzőkönyv és a külföldi ország hatósága által kiadott vezetői engedély adataira, érvényességére és vezetői jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás a kiállítás dátumától számított legfeljebb 30 napig teszi lehető a vezetői jogosultság gyakorlását.
Az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén Magyarország területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 napig.
Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, valamint az életkori és jártassági feltételeknek, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott, továbbá aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak.
Jogosítványt az kaphat, aki betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz (személyautónál 17 év) ; a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet; sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a forgalmi vizsgát. Rendelkezik az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegély-nyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott). A járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas; az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel; az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel és szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
Nem kaphat vezetői engedélyt, járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig, akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára, akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig, akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.
A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, a „C” és a „D” kategóriára, továbbá a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható. A kezdő vezetői minősítés két éves próbaidejének számítása a közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott járművezetéstől, járműfajtától vagy kategóriától eltiltás, vagy a vezetői engedély meghatározott időtartamú visszavonásának leteltét követően újra kezdődik.Az egészségügyi alkalmassági véleményt az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek:(háziorvos, a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa, vagy a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa.

Fontosabb fogalmak

Vezetői engedély: a vezetői engedély különböző kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít.
Kezdő vezetői engedély: a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, a „C” és a „D” kategóriára, továbbá a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható.
Nemzetközi vezetői engedély: amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év. A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.
A „B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.
Lakcím: a természetes személy ügyfél lakóhelye, amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában tartózkodási hely szerepel, a bejelentett tartózkodási helye, ezek hiányában szálláshelye.
Szokásos tartózkodási hely: az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes, és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt. A foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetén olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él. Azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyen él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 8.§,
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b) pont, 2. § (1) bekezdés 5, 6 pont, 4-10. §, 13. §, 14. §, 15-16.§, 19-23.§, 24. §, 31..§, 19. melléklet VI. pont A) 2, 5 alpont., B),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CX. törvény 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés,98. §, 99.§ (1) bekezdés,116.§, 107. § (2) bekezdés,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, Második rész, III. fejezet,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont,

Kulcsszavak

vezetői engedély, jogosítvány, vezetői engedély cseréje, egészségügyi alkalmassági vélemény, "hogyan vezethetek, ha lejárt a jogosítványom?", külföldi vezetői engedély cseréje magyarra, adatváltozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858