Akadálymentes verzió

Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00030

Az ügy rövid leírása

A járművezetésre jogosító okmány (jogosítvány) megrongálódása, megsemmisülése, elvesztése vagy ellopása esetén az ügyfél vezetői engedélyének pótlását kéri. A kérelem benyújtható személyesen bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak) vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

Ki jogosult az eljárásra?

Az az ügyfél kezdeményezheti vezetői engedélyének pótlását, akinek ellopták, illetve elvesztette vezetői engedélyét, vagy akinek megsemmisült, megrongálódott az okmánya. Járművezetésre jogosító okmányt (jogossítványt) az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van és közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak ( nem áll járművezetéstől való eltiltás, bíróság által elrendelt kényszergyógykezelés, vezetői jogosultság szünetelését elrendelő határozat hatálya valamint gondnokság alatt, továbbá nem vonták vissza ideiglenesen a vezetői engedélyét, valamint nem minősól egészségi állapotát tekintve alkalmatlannak) és aki a járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeinek megfelel. A jogszabály által meghatározott minimum életkori feltétel a 14. életév betöltése, jártassági feltétel esetén a minimum elvárás a két éves vezetői tapasztalat megléte.
Az ügyfél személyesen (közvetlenül) járhat el a közlekedési igazgatási hatóságnál, vagy ügyfélkapun keresztül kezdeményezheti az okmány, a vezetői engedély pótlását. Elektronikus úton a 2001. január 1-je után kiadott vezetői engedély tekintetében jelenthető be az elvesztés, ellopás, megsemmisülés ténye, és kezdeményezhető a változatlan adattartalommal történő pótlás.

Milyen adatokat kell megadni?

A vezetői engedély pótlására irányuló eljárás során az ügyfélnek be kell mutatnia a személyazonosításra alkalmas okmányt, a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Külföldi illetőségű ügyfél esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt.

Milyen iratok szükségesek?

A vezetői engedély pótlására irányuló eljárás során az ügyfélnek kérelméhez csatolnia kell a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet, valamint az igazolást az eljárás illetékének megfizetéséről.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A pótolt vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás illetéke (az eljárás díja) 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke (az eljárás díja) 1500 forint. Az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagyamennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban (az eljáró hatóságnál) erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy bankkártyával vagy a házipénztárban készpénzzel kell megfizetnie a kérelmezőnek..

Hol intézhetem el?

A vezetői engedély pótlása iránti kérelemet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bírálja el.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében, külön díj ellenében – soron kívül kiadható.

Jogorvoslati lehetőség

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) és a 98. § (1) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmébena vezetői engedélyt, mint az ügyfél részére a vezetési jogosultság igazolására kiállított hatósági igazolványt határozatnak kell tekinteni. Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen rendes jogorvoslattal, fellebbezéssel élhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
A fellebbezés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal - ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja - ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el - lesz jogosult.
A fellebbezést az első fokú döntést meghozó szervnél kell benyújtani (eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vagy kormányablak, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala), de a a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek kell címezni. Így azokban az esetekben, amikor az első fokon eljéró szerv a járási hivatal vagy a kormányablak, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, azon eljárások esetében ahol első fokon a KEKKH járt el, a a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kell címezni a fellebbezést.
A fellebbezés benyújtásának határideje a döntés - határozat - (vezetői engedély) kézhezvételétől számított 15 nap, díja, a fellebbezési illeték mértéke 5.000,-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Magyarország területén az alábbi okmányok jogosítanak gépjármű vezetésre: vezetői engedély, nemzetközi vezetői engedély, új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a vezetői engeély pótlásának eljárása megindításáról elektronikus úton kiállított adatlap.
A külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarországon történő elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén: az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés tényének bejelentéséről szóló jegyzőkönyv és a külföldi ország hatósága által kiadott vezetői engedély adataira, érvényességére és vezetői jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás a kiállítás dátumától számított legfeljebb 30 napig teszi lehető a vezetői jogosultság gyakorlását.
Az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén Magyarország területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 napig.

Fontosabb fogalmak

Vezetői engedély: a vezetői engedély különböző kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít.
Kezdő vezetői engedély: a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, az „A2” és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, a „C” és a „D” kategóriára, továbbá a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével – pótkocsi nem vontatható.
Nemzetközi vezetői engedély: amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki. A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év. A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes .
A „B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.
Lakcím: a természetes személy ügyfél lakóhelye, amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában tartózkodási hely szerepel, a bejelentett tartózkodási helye, ezek hiányában szálláshelye.
Szokásos tartózkodási hely: az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes, és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt.
A foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetén olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él. Azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyen él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 8.§,
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b) pont, 2. § (1) bekezdés 5, 6 pont, 4-10. §, 13. §, 14. §, 15-16.§, 19-23.§, 24. §, 31..§, 19. melléklet VI. pont A) 2, 5 alpont., B),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CX. törvény 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés,98. §, 99.§ (1) bekezdés,116.§, 107. § (2) bekezdés,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, Második rész, III. fejezet,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont,

Kulcsszavak

Vezetői engedély, jogosítvány, kezdő vezetői engedély, elektronikus úton történő pótlás, jegyzőkönyv, illeték

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858