Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

Kódszám

OKMIR00032

Az ügy rövid leírása

A jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A közúti közlekedési nyilvántartás szerinti tulajdonos.

Kizáró okok:


Milyen adatokat kell megadni?

Az adatváltozásokat igazoló okirat, 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- az ügyfél-azonosító okmányt, ami
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott
- személyazonosságát igazoló okmány , illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
jogi személy esetében
- ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot

Milyen iratok szükségesek?

Törzskönyv, 
Az adatváltozásokat igazoló okirat,
A törzskönyv illetékének megfizetését igazoló igazolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Törzskönyv illetéke: 6 000 Ft 

Illetékmentes a törzskönyv cseréje, ha 
az okmány gyártáshibás,
kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt kezdeményezték a cserét,
a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás;
ha az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére költségmentességet engedélyezett

Megfizetés módja:
az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak

Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás lefolytatására a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgálati célú tartózkodási vagy elhelyezési helye
Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye vagy Zala megye területén van, a Veszprémi Járási Hivatal,
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye vagy Veszprém megye területén van, a Pápai Járási Hivatal,
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén van, a Szolnoki Járási Hivatal is jogosult eljárni.

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.
Sommás eljárásban
azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.
Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve
az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,nincs
ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.
Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon túl függő hatályú döntést kell
hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokon eljárt (döntést hozó) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak

A benyújtási határidő: A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától számított 15 nap. Határozat hozatal esetén (elutasítás) a határozat közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit tartalmaz a törzskönyv? 
Első oldal H JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV
1. Sorszám 
2. Gyártmány 
3. Típus 
4. Kereskedelmi megnevezés (ha van)
 5. Alvázszám
 6. Motorszám/motorkód
 7. Gyártási év 
8. Kiállítás helye, kelte 
9. Kiállító hatóság Második oldal 
10. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idő, anyja neve; gazdálkodó szervezetnél: a gazdálkodó szervezet megnevezése, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma) 11. Hivatalos feljegyzések
12. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja 

Mit tartalmaz a Törzskönyv " hivatalos feljegyzések rovata?
A „Hivatalos feljegyzések” rovat az alábbi bejegyzéseket tartalmazhatja:
az „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” bejegyzés, ha a jármű behozatalára, beszerzésére, forgalomba helyezésére az állam által nyújtott, közterhek alóli mentesség, kedvezmény igénybevételével került sor, vagy ha beszerzésére az állam által nyújtott támogatással vagy kezességvállalással került sor
a „haszonélvezeti joggal terhelt” bejegyzés, ha a járműre haszonélvezeti jogot alapítanak;
a „közös tulajdon” bejegyzés, ha a jármű tulajdonjoga, egyidejűleg több személyt is megillet
az „előzetes eredetiségvizsgálat hiánya” bejegyzés, amennyiben rendeletben meghatározott esetekben, a jármű forgalomba helyezése, illetve tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül kerül sor.

Ki állítja ki a törzskönyvet?
A törzskönyv adatait a kormányablak/okmányiroda rögzíti és a Belügyminisztérium az Állami nyomda közreműködésével állítja elő.

Hogyan vehető át a törzskönyv?
A kérelmének megfelelően vagy személyesen a kormányablakban/okmányirodában, vagy postai úton.

Mivel igazolhatjuk a jármű tulajdonjogát a törzskönyv kiadásáig?
A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolhatja:
1.a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - számla,
2.a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott járművek kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél a külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok,
3.az árverési jegyzőkönyv,
4.a gyártó számlája,
5.a jogerős bírósági határozat,
6.a hagyatékátadó végzés,
7.az ajándékozást igazoló okirat,
8.az adásvételi szerződés,
9.a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy
10.a járműkísérő lap 

Mennyit kell fizetni a törzskönyv cseréjéért? 
6 000 Ft

Fontosabb fogalmak

Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.
Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok.
Törzskönyv:
A jármű tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele. Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármű jogszerű tulajdonosának kell tekinteni.
Forgalmi engedély: a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány
Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.
 

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 5. § (1) bekezdés b) pont, 4. § (1) bekezdés, 9. §, 16-24. §
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b), d) pont, 1/B. §, 2. §, 42. § (2a) bekezdés, 49. § (1) bekezdés, 52. §, 81. §, 84.§ (1) és (5) bekezdés, 86. §, 88. §, 16. melléklet, 19. melléklet I. d), e)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdés, 29. § (1b) és (1c) bekezdés; 33. § (1) és (1a) bekezdés, 71/A. §, 82. § (2) bekezdés, 86. § (4) bekezdés, 98.§ (1) és (1a) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés,107.§ (2) bekezdés,116. §
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, 33. § (1) és (2) bekezdés 48. pont , 73. § (1)-(2) bekezdés 52. pont, Melléklet IX. fejezet III. pont 3. alpont, IV. pont 2/a. alpont,
Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet 5. §
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 24. pont
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (4) bekezdés
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés 9. pont

Kulcsszavak

törzskönyv, forgalmi engedély, személyazonosító okmány, eredetiségvizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858