Akadálymentes verzió

Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

Kódszám

OKMIR00032

Az ügy rövid leírása

A jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor az ügyfél kérelmére új törzskönyv kiállítására kerül sor.

Ki jogosult az eljárásra?

A törzskörnyv cseréjére a kérelmet csak a jármű - közúti közlekedési nyilvántartás szerinti - tulajdonosa nyújthatja be.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérlem benyújtásakor a tulajdonosnak igazolnia kell magát, amit valamely érvényes személyazonosító okmánnyal kell megtennie.Ügyfél-azonosító okmánynak minősül személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum).
Jogi személy esetén: cégkivonat, közjegyzői-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. Gazdasági társaság nevében eljáró ügyintéző esetén az előzőeken túl, az eljárási jogosultságát igazoló okirat, meghatalmazásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirat vagy közokirat (képviseleti eljárás esetén), az ügyintéző természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van)

Milyen iratok szükségesek?

A korábban kiadott törzskönyv és az új törzskönyv illetékének megfizetését igazoló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték összege 6 000 Ft - illetékmentes az eljárás, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás.
Az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy amennyiben az okmányirodában vagy a kormányablakban, illetve a Központi Okmányirodában erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy bankkártyával vagy a házipénztárban készpénzzel kell megfizetnie a kérelmezőnek.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, okmányirodája és a kormányablaka, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Gépjármű Okmányok Osztálya (közismerten: Központi Okmányiroda) teljesíti a kérelmet.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) és a 98. § (1) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmébena a törzskönyv, mint a jármű tulajdonjogát igazoló okirat, határozatnak kell tekinteni. Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen rendes jogorvoslattal, fellebbezéssel élhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
A fellebbezés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal - ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja - ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - lesz jogosult.
A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától számított 15 nap. Határozat hozatal esetén (elutasítás) a határozat közlésétől számított 15 nap
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A törzskönyv az alábbi, fontos információkat tartalmazza: Első oldal H JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV1. Sorszám 2. Gyártmány 3. Típus 4. Kereskedelmi megnevezés (ha van) 5. Alvázszám 6. Motorszám/motorkód 7. Gyártási év 8. Kiállítás helye, kelte 9. Kiállító hatóság Második oldal 10. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idő, anyja neve; gazdálkodó szervezetnél: a gazdálkodó szervezet megnevezése, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma) 11. Hivatalos feljegyzések12. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja
A Törzskönyv " hivatalos feljegyzések" rovata az alábbi elemeket tartalmazza -
az „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” bejegyzés, ha a jármű behozatalára, beszerzésére, forgalomba helyezésére az állam által nyújtott, közterhek alóli mentesség, kedvezmény igénybevételével került sor, vagy ha beszerzésére az állam által nyújtott támogatással vagy kezességvállalással került sor
a „haszonélvezeti joggal terhelt” bejegyzés, ha a járműre haszonélvezeti jogot alapítanak;
a „közös tulajdon” bejegyzés, ha a jármű tulajdonjoga, egyidejűleg több személyt is megillet
az „előzetes eredetiségvizsgálat hiánya” bejegyzés, amennyiben rendeletben meghatározott esetekben, a jármű forgalomba helyezése, illetve tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül kerül sor. Ki állítja ki a törzskönyvet?
A törzskönyvet az okmányiroda eljárását követően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala állítja ki, és kérelmének megfelelően vagy személyesen veheti át az okmányirodában, vagy postai úton továbbítja a jogosult részére. A törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes személyt, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését, származását, továbbá eredetiségét igazolja. Fontos tudni, hogy a törzskönyvvel kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban - néhány kivételtől eltekintve - az ügyfél a kérelmét a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.Mivel igazolhatjuk a jármű tulajdonjogát a törzskönyv kiadásáig?
A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolhatja:
1.a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - számla,
2.a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott járművek kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél a külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok,
3.az árverési jegyzőkönyv,
4.a gyártó számlája,
5.a jogerős bírósági határozat,
6.a hagyatékátadó végzés,
7.az ajándékozást igazoló okirat,
8.az adásvételi szerződés,
9.a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy
10.a járműkísérő lap Mennyit kell fizetni a törzskönyv cseréjéért? 6 000 Ft.-.

Fontosabb fogalmak

Törzskönyv: A jármű tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele.Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármű jogszerű tulajdonosának kell tekinteni. Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok. Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés d) pont, 5. § (1) bekezdés b) pont,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdés, 84.§ (5) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 98.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés,107.§ (2) bekezdés,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, melléklet IX. III. 2.pont, IV. 2. a)
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

törzskönyv, forgalmi engedély, személyazonosító okmány, eredetiségvizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858