Akadálymentes verzió

Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

Kódszám

OKMIR00033

Az ügy rövid leírása

A törzskönyv elveszetését, eltulajdonítását vagy súlyos megrongálódását követően a jármű tulajdonosa a bejelentéssel egy időben valamilyen okból nem terjeszti elő a törzskönyv pótlására irányuló kérelmét.

Ki jogosult az eljárásra?

Jogosult a bejelentés megtételére, aki a jármű tulajdonjogát igazolja, igazolni tudja, továbbá jármű tulajdonosa által meghatalmazott személy is.
Az ügyfél azonosításra alkalmas okmányt köteles bemutatni. Ügyfél-azonosító okmánynak minősül személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum),

Milyen adatokat kell megadni?

A törzskönyv elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését be kell jelenteni, melyről az okmányirodában, kormányablakban, Központi Okmányirodában jegyzőkönyvet vesznek fel. A kérelem benyújtásakor igazolni kell, hogy a jármű tulajdonosa (pl. adásvételi szerződés) és be kell mutatni: az ügyfél-azonosító okmányt.
Természetes személy esetén: személyazonosító okmány és lakcímkártya, meghatalmazás (képviseleti eljárás esetén)
Jogi személy esetén: cégkivonat, közjegyzői-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. Gazdasági társaság nevében eljáró ügyintéző esetén az előzőeken túl, az eljárási jogosultságát igazoló okirat, meghatalmazásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirat vagy közokirat (képviseleti eljárás esetén), az ügyintéző természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van)

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentés során nem szükséges dokumentumokat csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentéshez nem tartozik sem illeték, sem igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség.

Hol intézhetem el?

A bejelentés megtehető a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal okmányirodájában és a kormányablakában valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Gépjármű Okmányok Osztályán (közismerten: Központi Okmányiroda).

Ügyintézés határideje

A jegyzőkönyv felvételére az ügyfél megjelenésével egy időben kerül sor.

Jogorvoslati lehetőség

A jogorvoslat kérdése jelen bejelentés esetén nem értelmezhető, az eljárás során nem születik döntés.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


A törzskönyv csak a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható és a legyártását követően kerül sor a postázásra, illetve vehető át az okmányirodában. A közzététel érdekében történő intézkedésre a vesztés bejelentését követően haladéktalanul sor kerül. Tehát a törzskönyv pótlására legkorábban a Hivatalos Értesítőben történt közzétételt követő 16. napon kerülhet sor.
Mit tartalmaz a törzskönyv? Első oldal H JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV1. Sorszám 2. Gyártmány 3. Típus 4. Kereskedelmi megnevezés (ha van) 5. Alvázszám 6. Motorszám/motorkód 7. Gyártási év 8. Kiállítás helye, kelte 9. Kiállító hatóság Második oldal 10. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idő, anyja neve; gazdálkodó szervezetnél: a gazdálkodó szervezet megnevezése, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma) 11. Hivatalos feljegyzések12. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja
Mit tartalmaz a Törzskönyv " hivatalos feljegyzések rovata?
A „Hivatalos feljegyzések” közt az alábbi bejegyzéseket tartalmazhatja:
az „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” bejegyzés, ha a jármű behozatalára, beszerzésére, forgalomba helyezésére az állam által nyújtott, közterhek alóli mentesség, kedvezmény igénybevételével került sor, vagy ha beszerzésére az állam által nyújtott támogatással vagy kezességvállalással került sor
a „haszonélvezeti joggal terhelt” bejegyzés, ha a járműre haszonélvezeti jogot alapítanak;
a „közös tulajdon” bejegyzés, ha a jármű tulajdonjoga, egyidejűleg több személyt is megillet
az „előzetes eredetiségvizsgálat hiánya” bejegyzés, amennyiben rendeletben meghatározott esetekben, a jármű forgalomba helyezése, illetve tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül kerül sor. Ki állítja ki a törzskönyvet?
A törzskönyvet az okmányiroda eljárását követően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala állítja ki, és kérelmének megfelelően vagy személyesen veheti át az okmányirodában, vagy postai úton továbbítja a jogosult részére. A törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes személyt, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését, származását, továbbá eredetiségét igazolja. Fontos tudni, hogy a törzskönyvvel kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban - néhány kivételtől eltekintve - az ügyfél a kérelmét a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.Mivel igazolhatjuk a jármű tulajdonjogát a törzskönyv kiadásáig?
A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolhatja:
1.a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - számla,
2.a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott járművek kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél a külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok,
3.az árverési jegyzőkönyv,
4.a gyártó számlája,
5.a jogerős bírósági határozat,
6.a hagyatékátadó végzés,
7.az ajándékozást igazoló okirat,
8.az adásvételi szerződés,
9.a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy
10.a járműkísérő lap Mennyit kell fizetni a törzskönyv pótlásáért? 6 000 Ft.-.

Fontosabb fogalmak

Törzskönyv: A jármű tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele.Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármű jogszerű tulajdonosának kell tekinteni. Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok. Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés d) pont 5. § (1) bekezdés b) pont,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdés, 83.§

Kulcsszavak

törzskönyv, forgalmi engedély, személyazonosító okmány, eredetiségvizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858