Akadálymentes verzió

Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

Kódszám

OKMIR00036

Az ügy rövid leírása

Abban az esetben, ha a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) eltűnik, megsemmisül, vagy azt eltulajdonítják, az érintett jármű nem vehet részt a forgalomban. Ilyen esetekben szükséges az okmány (forgalmi engedély) pótlása.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű üzembentartója, aki lehet a tulajdonos vagy az üzembentartó is.
Üzemben tartónak minősül a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek. Meghatalmazott is kérelemmel fordulhat a forgalmi engedély cseréje érdekében az eljáró szervhez.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyek esetében: személyazonosító okmány és lakcímkártya, meghatalmazás (képviseleti eljárás esetén) Jogi személy esetén: cégkivonat, közjegyzői-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. Gazdasági társaság nevében eljáró ügyintéző esetén az előzőeken túl, az eljárási jogosultságát igazoló okirat, meghatalmazásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirat vagy közokirat (képviseleti eljárás esetén), az ügyintéző természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van)

Milyen iratok szükségesek?

A forgalmi engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyv, továbbá a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke 6 000 Ft.Az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy amennyiben az okmányirodában járási hivatalban vagy a kormányablakban, illetve a Központi Okmányirodában erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy bankkártyával vagy a házipénztárban készpénzzel kell megfizetnie a kérelmezőnek. Illetékmentes az eljárás, a forgalmi engedély cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás, szintén illetékmentes a forgalmi engedély cseréje amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, okmányirodája és a kormányablaka, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Gépjármű Okmányok Osztályán (közismerten: Központi Okmányiroda).

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő érvényesül, azaz 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a forgalmi engedély azonnal kiállításra kerül.

Jogorvoslati lehetőség

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) és a 98. § (1) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmébena a forgalmi engedély, mint a jármű műszaki megfelelőségét igazoló okirat, határozatnak kell tekinteni. Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen rendes jogorvoslattal, fellebbezéssel élhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
A fellebbezés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal - ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja - ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - lesz jogosult.
A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától számított 15 nap. A határozat közlésétől számított 15 nap
A benyújtási határidő megjelölése.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (4) bekezdés, 99. § (1) bekezdés
5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfelek tájékoztatása a közlekedési igazgatási hatóság részéről a következő módokon valósulhat meg: az ügyintéző telefonon tájékoztatja az ügyfelet, az okmányiroda várótermében elhelyeznek tájékoztatókat, illetve az egyes hivatali honlapokon külön is vannak ügyleírások, amelyek aktualizálását a szakmai irányítást gyakorló szervek a célellenőrzéseik során számon kérték.
"Milyen feltételekkel vehetünk részt járművel a forgalomban?
Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel, e járművek által vontatott pótkocsival közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha:.nyilvántartásba vették,.forgalmi engedéllyel rendelkezik vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték,.a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolták, megfelel a műszaki előírásoknak (érvényes műszakival rendelkezik),.az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi, és.érvényes rendszámtáblája van.
Meddig érvényes az ideiglenes forgalomban tartási engedély?
Az A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt harmincnapos érvényességi idővel a NAV vámszerve engedélyezi, melyet a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásával a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolás bemutatása esetén egy alkalommal a műszaki alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb öt hónappal meghosszabbíthat. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az önjáró munkagépre, illetve arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság a következő érvényességi időre adja ki: 1.olyan önjáró munkagépre, illetve járműre, amely forgalmi engedéllyel, illetve rendszámtáblával nincs ellátva, az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónapra,
2.az importált, szállítóeszközön behozott járműre a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónapra,
3.a rendszámtábla utángyártása esetén harminc napra .Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalomban tartási engedélybe bejegyzett érvényességi időhöz igazodik. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt P betűjelű rendszámtábla kiadása esetén tizenkét hónap érvényességi idővel adja ki a közlekedési igazgatási hatóság. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni. Az engedély a kiállításától számított három évig érvényes.

Mit jelent az állandó forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély?
A forgalmi engedély - érvényességi idejétől függően - lehet állandó vagy ideiglenes .Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó, valamint a vámhatóság által nyilvántartásba vett ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművekre. Közúti forgalomban a járművel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség időpontjáig, vagy a vámhatóság általi nyilvántartásba vételkor meghatározott újrakiviteli határidőig lehet jogszerűen részt venni
Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz harmincnapos érvényességi idővel. A forgalmi engedély pótlásával kapcsolatos eljárás illetéke 6000 forint. Illetékmentes:.a forgalmi engedély cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás, szintén illetékmentes a forgalmi engedély cseréje amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor, továbbá, ha az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére költségmentességet engedéyezett. Az elkészült okmány azonnal átvehető. "

Fontosabb fogalmak

Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek, rendszámtábla: olyan hatósági jelzés, amely a közúti közlekedési nyilvántartási szerv tulajdonát képezi., törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pont, 4. § (1) bekezdés d) pont, 5. § (1) bekezdés c) pont,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont, 46. §, 89. § ,19.melléklet V. 8.a-b) pont, V.B. a) pont,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésaz illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés ,melléklet IX. III. 2.pont, IV. 2. a)
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CX. törvény 82. § (2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés 107. § (2) bekezdés,

Kulcsszavak

forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtábla, üzemben tartó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858