Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

Kódszám

OKMIR00036

Az ügy rövid leírása

A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) elvesztése, megsemmisülése, eltulajdonítása esetén az okmány pótlása

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A jármű üzembentartója
Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- az ügyfél-azonosító okmányt, ami
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott
- személyazonosságát igazoló okmány , illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
jogi személy esetében
- ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet,
- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás,
eltulajdonítás esetén illetékmentes

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A forgalmi engedély illetéke 6000 Ft - Az ellopott forgalmi engedély pótlása illetékmentes.

Illetékmentes a forgalmi engedély kiállítása:
ha a csere családi állapotból eredő névváltozáson alapul,
ha az okmányt eltulajdonították,
ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul,
ha az okmány gyártáshibás,
ha az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére költségmentességet engedélyezett.

Megfizetés módja:
az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak

Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás lefolytatására a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgálati célú tartózkodási vagy elhelyezési helye
Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye vagy Zala megye területén van, a Veszprémi Járási Hivatal,
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye vagy Veszprém megye területén van, a Pápai Járási Hivatal,
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén van, a Szolnoki Járási Hivatal is jogosult eljárni. 

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.
Sommás eljárásban
azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.
Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve
az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,nincs
ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.
Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon túl függő hatályú döntést kell
hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokon eljárt (döntést hozó) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak

A benyújtási határidő: A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától számított 15 nap. A határozat közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen feltételekkel vehetünk részt járművel a forgalomban?
Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel, e járművek által vontatott pótkocsival közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha:.nyilvántartásba vették,.forgalmi engedéllyel rendelkezik vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték,.a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolták, megfelel a műszaki előírásoknak (érvényes műszakival rendelkezik),.az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi, és érvényes rendszámtáblája van. 

Mit jelent az állandó forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély?
A forgalmi engedély - érvényességi idejétől függően - lehet állandó vagy ideiglenes .
Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó, valamint a vámhatóság által nyilvántartásba vett ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművekre. Közúti forgalomban a járművel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség időpontjáig, vagy a vámhatóság általi nyilvántartásba vételkor meghatározott újrakiviteli határidőig lehet jogszerűen részt venni
Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z, a CD és az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz
Z és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz kiadott ideiglenes forgalmi engedély harminc napig,
A SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély a Műszaki Adatlapon megállapított műszaki érvényességi ideig érvényes

Fontosabb fogalmak

Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.
Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok,
Forgalmi engedély: a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány
Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat
Üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek,
Rendszámtábla: olyan hatósági jelzés, amely a közúti közlekedési nyilvántartási szerv tulajdonát képezi,

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 2.,5., 6., 9.pont, 9. §, 16-24. §
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b), d) pont, 1/B. §, 42. §, 46. § (3)-(4) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 81.§ (1) bekezdés, 88-89. §, 91. §, 19. melléklet I. d), e); V. B) a) V. 8. pont a)-b) alpontjai
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés 9. pont,
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés, 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pont,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdés, 29. § (1b) és (1c) bekezdés; 33. § (1) és (1a) bekezdés, 71/A. §, 82. § (2) bekezdés, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) és (1a) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 2. alpont, IV. pont a), d) alpont, 29. § (2) bekezdés, 33. § (1) és (2) bekezdés 48., 52., 53. pont
Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet 5. §
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet

Kulcsszavak

forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtábla, üzemben tartó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858