Akadálymentes verzió

Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem

Kódszám

OKMIR00040

Az ügy rövid leírása

Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni. A járási hivatal haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átörvényezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére – ha a jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri – új igazolványt állít ki.

Ki jogosult az eljárásra?

A parkolási igazolvány pótlására az igazolvány jogosítottja jogosult, azonban az ügyben meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély).
Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy a kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő. A kérelem előterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta. Intézményi igazolvány esetében az előzőekben írtaktól eltérően az igazolvány pótlása esetén az 5. számú melléklet 2. pontja szerinti kérelem megfelelően kitöltendő.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell a kérelmet, illeve törvényes képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást, amit az ügyfél saját kezűleg ír alá. Abban az esetben is saját kezűleg írja alá, ha helyette meghatalmazottja jár el. Ha írásképtelen, akkor az aláírás céljára szolgáló rovatban "írásképtelen" bejegyzés kerül feltüntetésre. Képviseleti eljárás során meghatalmazással nagykorú személy minden további nélkül kezdeményezheti a parkolási igazolvány pótlását. Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, valamint az okmány elvesztéséről, ellopásáról, megsemmisüléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a pótlás nem elektronikus úton történik, a díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság, eljáró szerv), vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bírálja el.

Ügyintézés határideje

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje 15 nap. Az elektronikus úton intézhető pótlás esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra

Jogorvoslati lehetőség


Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
A fellebbezés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal - ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja - ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - lesz jogosult.
A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától számított 15 nap.
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint,

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A parkolási igazolvány jogosítottjára vonatkozó kedvezmények a közlekedésben:
Behajthat alábbi jelzőtábláknál, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van, vagy csak ezen az úton közelíthető meg:
"Mindkét irányból behajtani tilos"
"Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos"
"Motorkerékpárral behajtani tilos"
"Járműszerelvénnyel behajtani tilos"
"Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos",
parkolhat a kizárólag mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott parkolóhelyen. Járdán akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg, várakozhat olyan helyen is, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja, korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen várakozhat a várakozást ellenőrző óra, illetve jegykiadó automata működtetése nélkül is. A járművön el kell helyezni a kedvezmények igénybevételének engedélyére utaló jelzést.
Ki jogosult parkolási igazolványra? ki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott, aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül, akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1–5.), értelmi fogyatékosnak (M.1–2.) vagy autistának (N.1.) minősül. A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással kell igazolni. Milyen szabályok vonatkoznak az igazolvány használatára? A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok:
Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
Az igazolvány nem adható át használatra jogosulatlan személynek.
Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni. A járási hivatal haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére – ha a jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri – új igazolványt állít ki. Mikor érvénytelen az igazolvány? jogosult meghalt;az intézmény megszűnt, az intézmény működési engedélyét visszavonták, időbeli hatálya lejárt;a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;meghamisították; a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte; a járási hivatal, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte.

Fontosabb fogalmak

Parkolási igazolvány:A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: parkolási igazolvány) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági okmány, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.Közokirat: Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetörvénye közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.KRESZ:közúti közlekedés szabályairól szóló, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet.

Vonatkozó jogszabályok

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet 1-5. §, 6.§, 12/A. §, 2 melléklet, 5 melléklet , a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet 2. § a) pont, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195.§, közúti közlekedés szabályairól szóló, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 51/A. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98. §, 99.§ (1) bekezdés,116.§, 107. § (2) bekezdés, a központi államigazgatási szervekről, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 4.§, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3.§, 5. § (1) bekezdés i) pont, 19. § , 21. §

Kulcsszavak

parkolási igazolvány, igazolvány,súlyos mozgáskorlátozott személy, pótlás, díj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858