Akadálymentes verzió

Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00041

Az ügy rövid leírása

előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás igényelhető a jogszabályban meghatározott feltételek alapján

Ki jogosult az eljárásra?

A nyilvántartásból igényelheti(k):
a bíróság, a bírósági végrehajtó, a közjegyző, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az állami adó-és vámhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, valamint belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat;
a közúti közlekedési ügyekben eljáró hatóságok a külön jogszabályban megjelölt feladataik ellátásához szükséges adatokat;
a rendőrség a közbiztonsági ellenőrzéshez és határrendészeti feladatai ellátásához szükséges adatokat;
A 19. §-ban megjelölt szervek a célt és a jogalapot az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölésével igazolják.
A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kérelmező):
a jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ae) alpontjában és a 8/A. § b)–c), e), i) pontjában meghatározott adatok kivételével;
A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.


Meghatalmazott is. Az ügyfél azonosításra alkalmas okmányt köteles bemutatni. Ügyfél-azonosító okmánynak minősül személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum),

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét), milyen adatok közlését kéri, a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.


Milyen iratok szükségesek?

Az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat,a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el.Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében:3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát,közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A Kknyt. 27. § szerinti adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresésért, illetőleg értesítésért (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás) igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
Mentesek a díjfizetési kötelezettség alól – a rendszerhasználati költség kivételével – a Kknyt. 19. §-a (1) bekezdésének a)–l) pontiban, valamint a (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervek a külön jogszabályban megjelölt közfeladataik ellátásához szükséges adatok igénylése esetén.
A díj mértékét és megállapításának módját a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet melléklete tartalmazza.
A díjat – ideértve a fellebbezés díját is – az adatszolgáltató által megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni. A díjfizetési kötelezettség az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az adatszolgáltató hatóságnál az ehhez szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állnak.
Egyedi személy-, jármű-, okmányazonosító (a továbbiakban: egyedi azonosító), illetve csoportképző ismérvek alapján igényelt adatszolgáltatási kérelemhez csatolni kell a melléklet I., illetve II. pont alapján számított díj megfizetését tanúsító igazolást.
Az adatszolgáltatás akkor teljesíthető, ha az igénylő a díjat igazoltan megfizette.
A díjat vissza kell téríteni, ha az adatszolgáltatás teljesítésének elmaradása az adatszolgáltatónak felróható.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által teljesített adatszolgáltatásért – ideértve az okmánytárból történő másolat kiadását is – befizetett díj a Hivatal bevételét képezi.
Az adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díjak mértékét és megállapításának módját tartalmazó Melléklet I. pont a) alpont alapján:
az adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díjak megállapítása szempontjából egy tétel egy szolgáltatott adatnak felel meg.
Egyedi azonosító alapján, egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft.

Hol intézhetem el?

Az e törvényben meghatározott adatkezelési és hatósági feladatokat a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: nyilvántartó), valamint – az okmánytár, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás adatait kivéve – a közlekedési igazgatási hatóság látja el. A központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala továbbiakban: KEK KH). Az okmánytárból, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból adatszolgáltatás e törvény szabályai szerint a nyilvántartótól igényelhető.

Ügyintézés határideje

a kérelem beérkezésétől számított 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv ( KEK KH)
a határozat kézbesítésétől számított 15 nap
az adatszolgáltatási ügyben kiadott első fokú határozat elleni fellebbezés díja az első fokú eljárásban fizetett díj 50%-a, de legfeljebb 4000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nem áll rendelkezésre
Milyen típusai vannak az adatszolgáltatásnak? Egyedi adatszolgáltatás , csoportos adatszolgáltatás, adategyezőség ellenőrzése kapcsolatfelvételi eljárás kezdeményezése a központi közúti közlekedési nyilvántartónál . Mit jelent az egyedi adatszolgáltatás? Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése. Mit jelent az adatletiltás? Kérelemre lehetőség van a közúti közlekedési nyilvántartásból az adatok letiltására, korlátozására. Hogyan teljesíthető az adatszolgáltatás?Az adatszolgáltatás teljesíthető az adatszolgáltató hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy külön megállapodás alapján közvetlen hozzáféréssel.

Fontosabb fogalmak

Jármű előzetes eredetiségvizsgálata: olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás. Egyedi adatszolgáltatás: Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.Csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó nyilvántartási adatok közlése.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 7-8,10,12. pont 3. §, 9/B. § (1)-(4) bekezdés, 13. § (3) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, 19. § (1) bekezdés a), b), c) pont, 20. §, 21.§ a) pont, 22. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm.rendelet,
a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 4.§ (1) bekezdés,
közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.)BM rendelet 10. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés

Kulcsszavak

egyedi adatszolgáltatás, csoportos adatszolgáltatás, előzetes erediségvizsgálat, közúti közlekedési nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858