Akadálymentes verzió

Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00041

Az ügy rövid leírása


Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás az előzetes eredetiségvizsgálat során vizsgált járműnek a műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazza. Az eredetiségvizsgálat során megállapított adatokat nyilvántartásba veszik és ezen adatokat kérelemre, díj ellenében a hatóság kiadja.

Ki jogosult az eljárásra?

A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy (pl. egyesület, gazdasági társaság, szövetkezet, alapítvány) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. betéti társaság, közkereseti társaság):
- jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében;
- közvélemény-kutatás és piackutatás céljából a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban;
- tudományos kutatás céljából (természetes személyazonosító és járműazonosító adatok kivételével)
- közvetlen üzletszerzés céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban.

A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.

A nyilvántartásból külön jogszabályokban meghatározott adatokat igényelhet még a cél, jogalap és pontos jogszabály meghatározásával:
- a bíróság, a bírósági végrehajtó, a közjegyző, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az állami adó- és vámhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, valamint belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat, iratokat;
- a közúti közlekedési ügyekben eljáró hatóságok
- a rendőrség;
- a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
- a települési önkormányzat jegyzője
- az adóhatóság
- a legfőbb ügyész, illetve az igazságügyért felelős miniszter a kegyelmi eljárásban
- a közterület-felügyelet
- külföldi szervezet;
- nemzetközi bűnüldözési szervezet;
- külföldi bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján;
- a gépjármű-felelősségbiztosítást ellátó biztosító;
- az Országgyűlési Őrség;
- a helyi önkormányzat,
- a Központi Statisztikai Hivatal;
- a díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzésére jogosult szervezetek;
- az országos közutak kezelői
- az anyakönyvvezető;
- a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőnek az adatszolgáltatást kérő lapon fel kell tüntetnie a:
-nevét,
- címét/székhelyét/telepheléyét,
- képviselőjének nevét,
- a kért adatkört (milyen adatok közlését kéri),
- a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat,
- nyilatkozni kell az adatszolgáltatás teljesítésének formájáról, ami lehet: online, mágneses adathordozó vagy papír alapú

Milyen iratok szükségesek?

Az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat,a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát,közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az adatszolgáltatásért magányszemélyeknek, jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek (jogszabályban meghatározott, többségében államigazgatási szerv kivételével) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat – ideértve a fellebbezés díját is – az adatszolgáltató által megjelölt számlára kell befizetni. A díjfizetési kötelezettség az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az adatszolgáltató hatóságnál az ehhez szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állnak. Az adatszolgáltatás akkor teljesíthető, ha az igénylő a díjat igazoltan megfizette. A díjat vissza kell téríteni, ha az adatszolgáltatás teljesítésének elmaradása az adatszolgáltatónak felróható.

A díj mértékéről külön jogszabály rendelkezik. Ennek megfelelően:

1. Egyedi azonosító alapján, egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft.
2. Csoportképző ismérvek alapján egy eljárásban történő adatszolgáltatás esetén az előzetes tájékoztatás díja: 6750 Ft. Ezen belül
a) A tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés céljára történő adatszolgáltatás díja:
Szolgáltatott tétel Ft/tétel
1-10 000 55
10 001-50 000 40
50 001-től 34
A fizetendő díj legkisebb mértéke: 10 000 Ft.
b) A csoportképző ismérvek alapján meghatározott személy vagy személyi kör kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresésének díja:
Szolgáltatott tétel Ft/tétel
1-10 000 190
10 001-50 000 175
50 001-től 162
A fizetendő díj legkisebb mértéke: 15 000 Ft.
3. Az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft. A másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft.

Hol intézhetem el?

Az adatszolgáltatást a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala teljesíti.
(a kérelem a kormányablaknál továbbítás céljából benyújtható)

Ügyintézés határideje

A kérelemnek a hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést elbírálásra a Nemzeti közlekedési Hatóság Központjának címezve a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntést hozó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál lehet előterjeszteni. Az adatszolgáltatási ügyben kiadott első fokú határozat elleni fellebbezés díja az első fokú eljárásban fizetett díj 50%-a, de legfeljebb 4000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen típusai vannak az adatszolgáltatásnak?
Egyedi adatszolgáltatás , csoportos adatszolgáltatás, adategyezőség ellenőrzése kapcsolatfelvételi eljárás kezdeményezése a központi közúti közlekedési nyilvántartónál.

Mit jelent az egyedi adatszolgáltatás?
Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.

Mit jelent az adatletiltás?
Kérelemre lehetőség van a közúti közlekedési nyilvántartásból az adatok letiltására, korlátozására.

Hogyan teljesíthető az adatszolgáltatás?
Az adatszolgáltatás teljesíthető az adatszolgáltató hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy külön megállapodás alapján közvetlen hozzáféréssel.

Fontosabb fogalmak

Jármű előzetes eredetiségvizsgálata: olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.
Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás.
Egyedi adatszolgáltatás: Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.
Csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó nyilvántartási adatok közlése.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm.rendelet,
a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet
közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.)BM rendelet

Kulcsszavak

egyedi adatszolgáltatás, csoportos adatszolgáltatás, előzetes erediségvizsgálat, közúti közlekedési nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858