Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00042

Az ügy rövid leírása

A közúti közlekedési járműnyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatás iránt kérelem nyújtható be a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervhez, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz, kormányablakhoz. Az adatszolgáltatás a nyilvántartott adatokra irányíulhat, amelyek a következők:

A járműtulajdonos (üzemben tartó) adatai:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyét, telephelyét,
c) állampolgárságát (hontalanságát),
d) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
da) megnevezését,
db) székhelyének (telephelyének) címét,
dc) cégjegyzék-, vagy nyilvántartási számát.

A jármű adatai:
a) azonosító és műszaki adatait, valamint motorjának egyedi azonosító jelét, illetve kódját,
b) forgalomban tarthatóságának feltételeit,
c) forgalmazási korlátozására vonatkozó adatokat, ideértve az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására elrendelt zárlatra vonatkozó adatokat is,
d) a járműokmányok és a hatósági igazolványok, bizonyítványok, tanúsítványok okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására,
e) járműokmányainak és hatósági jelzésének az elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő érvénytelenségére, megtalálására, megkerülésére, vonatkozó adatokat,
f) az állandó forgalmi engedély okmány, illetve az állandó rendszámtábla tekintetében a figyelmeztető jelzés kezelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatait, valamint
g) a kilométeróra-állást és annak rögzítésének időpontját.

A járműnyilvántartás tartalmazza a régi tulajdonos (átruházó) tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentésikötelezettség-teljesítésének időpontját is.

Ki jogosult az eljárásra?

A nyilvántartásból adatot igényelhet akár magánszemély, akár jogi személy (pl. egyesület, gazdasági társaság, szövetkezet, alapítvány).

A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.

A nyilvántartásból külön jogszabályokban meghatározott adatokat igényelhetnek még a cél, jogalap és pontos jogszabály meghatározásával a törvényben meghatározott hatóságok is.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőnek az adatszolgáltatást kérő lapon fel kell tüntetnie a:
-nevét,
- címét/székhelyét/telepheléyét,
- képviselőjének nevét,
- a kért adatkört (milyen adatok közlését kéri) egyedi adatszolgáltatás esetén,
- a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat,
- nyilatkozni kell az adatszolgáltatás teljesítésének formájáról, ami lehet: online, mágneses adathordozó vagy papír alapú.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek csatolnia kell kérelméhez az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okiratot, a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az adatszolgáltatásért magányszemélyeknek, jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek (jogszabályban meghatározott, többségében államigazgatási szerv kivételével) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat – ideértve a fellebbezés díját is – az adatszolgáltató által megjelölt számlára kell befizetni. A díjfizetési kötelezettség az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az adatszolgáltató hatóságnál az ehhez szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állnak. Az adatszolgáltatás akkor teljesíthető, ha az igénylő a díjat igazoltan megfizette. A díjat vissza kell téríteni, ha az adatszolgáltatás teljesítésének elmaradása az adatszolgáltatónak felróható.
A díj mértékéről külön jogszabály rendelkezik. Ennek megfelelően:

1. Egyedi azonosító alapján, egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft.
2. Az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft. A másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft.

Hol intézhetem el?

Ha az okmánytári alapiratból kérik az egyedi adatszolgáltatást, akkor csak a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) járhat el , egyéb egyedi adatszolgáltatás esetén a KEK KH mellett a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala is eljárhat. Az adatszolgáltatás a kormányablakban azonnal intézhető ügy.

Ügyintézés határideje

A kérelemnek a hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést elbírálásra a Nemzeti közlekedési Hatóság Központjának címezve a döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntést hozó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál vagy a döntést hozó fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, illetve a kormányablakban lehet előterjeszteni. Az adatszolgáltatási ügyben kiadott első fokú határozat elleni fellebbezés díja az első fokú eljárásban fizetett díj 50%-a, de legfeljebb 4000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen típusai vannak az adatszolgáltatásnak?
Egyedi adatszolgáltatás, csoportos adatszolgáltatás, adategyezőség ellenőrzése, valamint kapcsolat felvételi eljárás.

Mit jelent az egyedi adatszolgáltatás?
Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.

Mit jelent az adatletiltás?
Kérelemre lehetőség van a közúti közlekedési nyilvántartásból az adatok letiltására, korlátozására.

Hogyan teljesíthető az adatszolgáltatás?
Az adatszolgáltatás teljesíthető az adatszolgáltató hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy külön megállapodás alapján közvetlen hozzáféréssel.

Fontosabb fogalmak

Engedély-nyilvántartás: a járművezető és a járművezetésre jogosító okmány adatait, továbbá a járművezető forgalomban való részvételével összefüggő egyes jogosultságok és kötelezettségek fennállását igazoló adatokat tartalmazó nyilvántartás.
Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.
Okmánytár: a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása.
Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.
Származás-ellenőrzési nyilvántartás: a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzembentartói) adatainak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartása.
Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.) BM. rendelet
a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet

Kulcsszavak

cél, jogalap, egyedi adatszolgáltatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858