Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

Kódszám

OKMIR00044

Az ügy rövid leírása

Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul. A korlátozó, tiltó nyilatkat bármikor visszavonható

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul. Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

Kizáró okok: NEM, Meghatalmazott útján is elárhat. (Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat), illetőleg annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján írásban teheti meg.) Eredeti vagy hitelesített meghatalmazás szükséges képviseleti eljárás esetén. Az ügyfél - közlekedési igazgatási hatósági eljárás esetén - azonosításra alkalmas okmányt köteles bemutatni. Ügyfél-azonosító okmánynak minősül: személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum)

Milyen adatokat kell megadni?

1.családi neve és utóneve
2.anyja születési családi neve és utóneve
3.a személyazonosító igazolványban, illetve lakcímigazolványában szereplő
lakóhelye (állandó lakcím), tartózkodási helye (ideiglenes lakcím)
4.személyi azonosítója (személyi szám) 
5.a kérelmező (törvényes képviselő) aláírása, 
6. a korábban letiltott, vagy korlátozott adatok köre

Milyen iratok szükségesek?

Magát a kérelemet/nyilatkozatot kell csak benyújtani.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az érintett személy adatainak letiltása díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat), illetőleg annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a Nyilvántartónál, illetve a közlekedési igazgatási hatóságnál (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) írásban teheti meg.

Ügyintézés határideje

Az adatszolgáltatást korlátozó, tiltó, illetőleg azt visszavonó nyilatkozatot a nyilvántartásba haladéktalanul be kell jegyezni

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügy jellegéből fakadóan nincs jogorvoslatra szükség/lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Lehetőség van e a közúti nyilvántartában szereplő adatoknak csak bizonyos körére vonatkozó tiltó vagy korlátozó nyilatkozat megtételére?
Igen, az adatoknak bizonyos körére is vonatkozhat a nyilatkoza.

A nyilatkozat megtétele(tilalom, korlátozás) mennyi időre szól?
A nyilatkozat bármikor visszavonható.

Fontosabb fogalmak

Okmánytár: a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása. Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Vonatkozó jogszabályok

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 4. §,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CX. törvény 116. §,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés 9. pontja,

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése,

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja,

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény,

Kulcsszavak

Tiltás, Korlátozás, Személyes adat, Egyedi adatszolgátatás, okmány, OkmánytárVisszavonás, OkmánytárVisszavonás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858