Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

Kódszám

OKMIR00044

Az ügy rövid leírása

Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul. A korábban tett korlátozó vagy tiltó nyilatkat bármikor visszavonható.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmező személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát, illetőleg annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján írásban teheti meg. Eredeti vagy hitelesített meghatalmazás szükséges képviseleti eljárás esetén. Személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum) szükséges.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell :
1.nevét
2.édesanyja nevét
3.lakcímét
4.személyi azonosítóját (személyi szám)
5. a korábban letiltott, vagy korlátozott adatok körét
6. a kérelmező, vagy törvényes képviselője aláírását.

Milyen iratok szükségesek?

Magát a kérelmet/nyilatkozatot kell csak benyújtani, más dokumentum csdatolása nem szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nyilatkozat díj- és illetékmentesen tehető meg.

Hol intézhetem el?

A személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozat visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál írásban teheti meg. A kormányablakban azonnal intézhető ügy.

Ügyintézés határideje

Az adatszolgáltatást korlátozó, tiltó, illetőleg azt visszavonó nyilatkozatot a nyilvántartásba haladéktalanul be kell jegyezni.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Lehetőség van e a közúti nyilvántartában szereplő adatoknak csak bizonyos körére vonatkozó tiltó vagy korlátozó nyilatkozat megtételére?
Igen, az adatoknak bizonyos körére is vonatkozhat a nyilatkozat.

A nyilatkozat megtétele(tilalom, korlátozás) mennyi időre szól?
A nyilatkozat visszavonásig érvényes, bármikor visszavonható.

Fontosabb fogalmak

Okmánytár: a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása.
Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Vonatkozó jogszabályok


a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CX. törvény
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény

Kulcsszavak

Tiltás, Korlátozás, Személyes adat, Egyedi adatszolgátatás, okmány, OkmánytárVisszavonás, OkmánytárVisszavonás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858