Akadálymentes verzió

Más EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00061

Az ügy rövid leírása

Magyar vezetői engedély a más EGT-állam hatósága által kiállított külföldi vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén – az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján – a magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy részére adható ki.
A csere vagy a pótlás során a magyar vezetői engedélyt azokra a járműkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély, vagy annak tartalmát tanúsító igazolás szerint az érvényes.

Ki jogosult az eljárásra?

A vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen, meghatalmazott útján vagy Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

Milyen adatokat kell megadni?

A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során be kell mutatni:
a személyazonosításra alkalmas okmányt,
a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt,

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt és annak hiteles fordítását,
- az egészségügyi alkalmassági véleményt,
- a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást és
- a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással, illetve amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a kérelmező a döntést sérelmesnek tartja. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított tizenöt napon belül van lehetőség.
A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély a más EGT-állam állampolgárának cserével érvényesíthető, ha szokásos tartózkodási helye a Magyarország területén található.
A csere során a magyar vezetői engedélyt azokra a járműkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély, vagy annak tartalmát tanúsító igazolás szerint az érvényes.
A közlekedési igazgatási eljárásban nem tekinthető érvényesnek a másik EGT-állam által kiállított vezetői engedély, ha azt a kiállító tagállam területén korlátozták, visszavonták vagy a vezetési jogosultságot felfüggesztették.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vagy a kormányablak megtagadja a vezetői engedély kiállítását azon kérelmezőnek, akinek a vezetői engedélyét egy másik tagállamban korlátozták, érvénytelenítették, visszavonták vagy a vezetési jogosultságát felfüggesztették.

Fontosabb fogalmak

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Vezetői engedély: különböző kategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít.
Vezetői engedély cseréje: vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély helyett.
Közlekedési igazgatási hatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2) bekezdése, valamint a Mellékletének IX. fejezet III. pont 1. alpontja;

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§, 3-31. § és a 19. melléklet.

Kulcsszavak

külföldi vezetői engedély, EGT-állam, vezetői engedély, csere

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858