Akadálymentes verzió

Más EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00061

Az ügy rövid leírása

Magyar vezetői engedély kiállítása egy másik EGT-állam hatósága által kiállított, külföldi vezetői engedély helyett. A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján a magyar vezetői engedély kiadható. A vezetői engedély cseréjének fogalma:
a) vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély helyett,
b) vezetői engedély cseréjének kell tekinteni az eljárást abban az esetben is, amikor egy korábban magyar vagy más EGT-állam hatósága által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett nem kizárólag az okmányazonosító adatát és kiállításának dátumát, hanem azokon kívül a korábbi vezetői engedély bármely egyéb adatát tekintve is eltérő adattartalommal kerül kiállításra az újabb vezetői engedély. A csere során a magyar vezetői engedélyt azokra a járműkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély, vagy annak tartalmát tanúsító igazolás szerint az érvényes.

Ki jogosult az eljárásra?

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, valamint megfelel a járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeinek, továbbá akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak. Más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.
Az ügy csak személyesen intézhető.

Milyen adatokat kell megadni?

A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során
a)be kell mutatni:
a személyazonosításra alkalmas okmányt,
a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt,

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a magyar vezetői engedély kiállításának alapjául szolgáló, más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedélyt vagy a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 2. § 10. pont b) alpontjában meghatározott eljárásban a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet, (az okmány eltűnése, megsemmisülése esetén az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolását, valamint annak hiteles fordítását),
az egészségügyi alkalmassági véleményt, valamint
a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint. Az illetéket
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,
bb) bankkártyával vagy
bc) házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben az ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható. (Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve a közlekedési igazgatási hatósághoz történő érkezésének napjáról.)

Jogorvoslati lehetőség

A vezetői engedélyt, mint az ügyfél részére a vezetési jogosultság igazolására kiállított hatósági igazolványt határozatnak kell tekinteni. Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
a) fővárosi és megyei kormányhivatal - ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el; vagy b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja - ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el
az első fokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vagy kormányablak, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
A határozat (vezetői engedély) kézhezvételétől számított 15 nap.
5.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Fontosabb fogalmak

EGT-állam - az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§, 3-31. § és a 8. melléklet

Kulcsszavak

külföldi vezetői engedély, EGT-állam, vezetői engedély, csere, jogosítvány, jogsi

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858