Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00061

Az ügy rövid leírása

Magyar vezetői engedély kiállítása egy másik EGT-állam hatósága által kiállított, külföldi vezetői engedély helyett. A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján a magyar vezetői engedély kiadható. A vezetői engedély cseréjének fogalma:
a) vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély helyett,
b) vezetői engedély cseréjének kell tekinteni az eljárást abban az esetben is, amikor egy korábban magyar vagy más EGT-állam hatósága által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett nem kizárólag az okmányazonosító adatát és kiállításának dátumát, hanem azokon kívül a korábbi vezetői engedély bármely egyéb adatát tekintve is eltérő adattartalommal kerül kiállításra az újabb vezetői engedély. A csere során a magyar vezetői engedélyt azokra a járműkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély, vagy annak tartalmát tanúsító igazolás szerint az érvényes.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, valamint megfelel a járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeinek, továbbá akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak. Más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

Kizáró okok: Az ügy csak személyesen intézhető.

Milyen adatokat kell megadni?

A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során
a)be kell mutatni:
a személyazonosításra alkalmas okmányt,
a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt,

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a magyar vezetői engedély kiállításának alapjául szolgáló, más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedélyt vagy a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 2. § 10. pont b) alpontjában meghatározott eljárásban a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet, (az okmány eltűnése, megsemmisülése esetén az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolását, valamint annak hiteles fordítását),
az egészségügyi alkalmassági véleményt, valamint
a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint. Az illetéket
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,
bb) bankkártyával vagy
bc) házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Nyilvántartó.

Ügyintézés határideje

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben az ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható. (Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve a közlekedési igazgatási hatósághoz történő érkezésének napjáról.)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A vezetői engedélyt, mint az ügyfél részére a vezetési jogosultság igazolására kiállított hatósági igazolványt határozatnak kell tekinteni.
a) Ha az ügyben első fokon valamely járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el, az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
b) Nincs helye fellebbezésnek, ha az ügyben első fokon a Nyilvántartó (Belügyminisztérium) járt el; ebben az esetben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: a) Ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el: a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.
b) Ha első fokon a Nyilvántartó járt el: a bírósági felülvizsgálatot jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a) Ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el: a fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
b) ha első fokon a Nyilvántartó járt el: a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést vagy a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet annál a hatóságnál kell benyújtani, amely az ügyben az első fokon eljárt.

A benyújtási határidő: A határozat (vezetői engedély) kézhezvételétől számított
a) 15 nap - fellebbezés esetén,
b) 30 nap - bírósági felülvizsgálat esetén.

A fellebbezési illeték mértéke: a) Fellebbezés esetén: 5 000 Ft,
b) bírósági felülvizsgálat esetén: 30 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)


Fontosabb fogalmak

EGT-állam: az Európai Unió tagállama* és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam**, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; nevezetesen :


* Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság. Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
** Izland, Liechtenstein, Norvégia

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés a), d)-f) pont;
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (1) bekezdés 1-3., 5., 8., 10-11, 16.. pont, 3-9. §, 13-19.§, 21-25/A. §, 28-31.§, 113. § (4) bekezdés, 120. § (1)-(7) bekezdés, (11)-(12) bekezdés, 1-8. melléklet, 19. melléklet VI. cím A) rész 2., 5. pont, B) rész;
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3. § (1)-(2) bekezdés, 5. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, 8. §, 9. § (2)-(3) bekezdés, 11. §, 12. §, 2. melléklet

Kulcsszavak

külföldi vezetői engedély, EGT-állam, vezetői engedély, csere, jogosítvány, jogsi

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858