Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00062

Az ügy rövid leírása

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt származás-ellenőrzését el kell végezni, kivéve abban az esetben ha más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került;. A származás-ellenőrzés kezdeményezése a közlekedési igazgatási hatóságnál származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa vagy annak képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

Jármű származás-ellenőrzéséhez a kérelméhez be kell mutatnia:
- a tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okiratot vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását, valamint
- a járműhöz kiadott forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását,
- valamint abban az esetben, ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, vagy a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik, vagy I. részből áll, de az nem az eredeti okmány,
akkor a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármű nyilvántartásba történő bejegyzésének tényéről, és az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,
- ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolását.

Milyen iratok szükségesek?

A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását,
- a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit,
- a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 10 900 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján illetve átutalással, vagy amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel lehet megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, a külföldi hatóság megkeresése (jogsegély) az eljárási határidőbe nem számít bele, így ennek függvényében lehet hosszabb

Jogorvoslati lehetőség

A származásellenőrzésről hozott határozat ellen csak bírósági felülvizsgálatnak van helye. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított harminc napon belül van lehetőség. Az eljárás illetéke 30 000 forint.
A fellebbezés elbírálására jogosult szerv a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása, ha az ügyfél bemutatta
- a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot, és
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást.

A jármű származásának ellenőrzése során a közlekedési igazgatási hatóság a kérelem során bemutatott okmányban és okiratban szereplő adatokat elektronikus úton, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatok beszerzése céljából a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEK KH) megküldi.
A KEK KH a származás-ellenőrzés elvégzése során a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban és szükség szerint a külföldi hatóság nyilvántartásaiban történő ellenőrzés adatai alapján tisztázza a jármű származását, és ennek eredményéről a közlekedési igazgatási hatóságot elektronikus úton tájékoztatja.

A származásellenőrzés csak külföldön vásárolt használt járműre kötelező, forgalomba helyezése előtt. A származásellenőrzésre azért van szükség, hogy leellenőrizzék, hogy a járművet nem körözik–e külföldön, nem követtek-e el vele valamilyen bűncselekményt.

A gépjármű eredetiségvizsgálati eljárása nem váltja ki a származás ellenőrzési eljárást, tekintettel arra, hogy ez két egymástól különböző eljárás. Az eredetiségvizsgálati eljárás a jármű egyedi azonosító jelei eredetisége ellenőrzésére irányuló eljárás, míg a származás ellenőrzési eljárás annak ellenőrzésére irányul, hogy a jármű jogi helyzete tisztázott, avagy sem.

Amennyiben a jármű forgalomba helyezéséhez a származás ellenőrzési eljárás lefolytatásáraés az eredetiségvizsgálatra egyaránt szükség van, abban az esetben a származás ellenőrzési eljárás lezárulását követően lehet lefolytatni az eredetiség vizsgálati eljárást.

Ha a jogszabályban előírt 21 napos ügyintézési határidőn túl kerül elbírálásra a kérelem, az nem sért jogszabályt, mert ha a rendelkezésre álló adatok alapján a jármű származását illetően gyanús körülmények merültek fel, akkor az eljárást folytató hatóság külföldi hatóság nyilvántartásaiban történő ellenőrzés adatai alapján tisztázza a jármű származását. Ezen nemzetközi jogsegély időtartama a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint nem számít bele az ügyintézési határidőbe. Az ügyintézési határidő a külföldi hatóság válaszának megérkezését követően folytatódik.

Fontosabb fogalmak

Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély: Harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekintendő, amely a másik EGT tagállamban a járművek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács 1999. április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését követően – jellemzően 2004. július 1-jét követően – került kiadásra. A harmonizált adattartalmú forgalmi engedély tartalmazza az „Európai Közösség” szavakat, a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, további jellemzője, hogy a forgalmi engedélyben feltüntetett adatokat harmonizált közösségi kódok előzik meg.
Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély: Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekinthető, mely a másik EGT tagállamban a járművek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács 1999. április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését megelőzően került kiadásra.
Származás-ellenőrzés: Külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezést megelőző ellenőrzése, amelynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján sor kerül a jármű származásának tisztázására.
Származás-ellenőrzési nyilvántartás: a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzembentartói) adatainak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartása.

Vonatkozó jogszabályok

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés , 74. § (1) bekezdés;
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1), 9/A. §;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5), 33. §, 40. §, 78. § (1) bekezdés, (5)-(7), 100. § (1) e), (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés, 116. §; ;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 42. § (2a), 43. §, 47. § (4) bekezdés; 19. melléklet I.;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. a);

Kulcsszavak

származásellenőrzés; harmonizált adattartalmú forgalmi engedély; nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély; négykerekű segédmotoros kerékpár; külföldről behozott használt jármű; EGT

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858