Akadálymentes verzió

Gépjármű átírása iránti kérelem
(a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

Kódszám

OKMIR00063

Az ügy rövid leírása

A jármű új tulajdonosa által kezdeményezett eljárás, amely a tulajdonjog-változásnak a járműnyilvántartásba való bejegyzésére és az új tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyv kiadására irányul.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű új tulajdonosa, üzembentartója.
Képviselet lehetséges.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,
- az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
- a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt,
- a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez minden esetben csatolni kell:
- a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
- a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
- ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
Régi típusú forgalmi engedélyek (1998. december 31-ig kiadott forgalmi engedély) esetében szükséges okmányok esetében csatolni kell továbbá a járműhez korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt.
Az új típusú forgalmi engedélyek (1999. január 1-jétől bevezetett vagy a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra került forgalmi engedély) esetében szükséges okmányok esetében a fent felsoroltakon túl szükséges csatolni a járműhez korábban kiadott forgalmi engedélyt, és a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.
- Ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?


Forgalmi engedély illetéke: 6000 Ft;
Törzskönyv illetéke: 6000 Ft;

Ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül: Az érvényesítő címke kiadásának igazgatási szolgáltatási díja: 585 Ft; Rendszámtáblával kapcsolatos díjak: 1 pár általános rendszámtábla: 8500 Ft (1 darab: 5500 Ft); 1 pár különleges rendszámtábla: 15000 Ft, egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 112450 Ft, egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 435000 Ft;

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 24. § (1) bekezdésében szereplő táblázat alapján. Pótkocsi esetén, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9 000 forint, minden más esetben 22 000 forint; Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén - ideértve a haszonélvezeti, használati, vagy üzembentartói jog szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.

Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással, illetve amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.
Egyes, a jogszabályban meghatározott (326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1/B. §) esetekben azonban az ügyintézés kizárólag a területi illetékesség szerint meghatározott járási hivatalnál kezdeményezhető.

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a tulajdonjog-változás a járműnyilvántartásba azonnal bejegyzésre kerül.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a kérelmező a döntést sérelmesnek tartja. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított tizenöt napon belül van lehetőség.
A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Miért kell újra és újra eredetiségvizsgálatot készíttetni?
Azért kell minden adás-vétel előtt eredetiségvizsgálatot végezni, mert kiszűri a bűncselekmény útján manipulált járműveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendő tulajdonosnak. A vizsgálat során a jármű valódiságán túl további fontos információkhoz is jutunk, vagyis meggyőződhetünk arról, hogy a jármű ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett műszaki, technikai, jogi paraméterekkel. Az eredetiségvizsgálat azonban nemcsak a vevő érdekeit védi. Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshető képanyaggal támasztja alá a jármű vizsgálat idejében rögzített állapotát.
Hol végeznek eredetiségvizsgálatot?
Amennyiben előzetes eredetiségvizsgálatot kívánunk végeztetni, a járművet eredetiség vizsgáló állomáson lehet vizsgáztatni.
Mi a következménye, ha nem jelentem be vevőként a jármű megvásárlását?
A jármű tulajdonjogának átírása hiányában az új járműokmányok nem kerülnek kiállításra valamint, a közlekedési igazgatási hatóság az új tulajdonos bejelentésének elmulasztása esetén intézkedik a jármű forgalomból történő kivonásáról. A közlekedési igazgatási hatóság ezzel egy időben az adóhatóságot is értesíti, tekintettel arra, hogy a jármű vevőjének illetékfizetési kötelezettsége is keletkezik. Ha a vevő késedelmesen teljesíti a bejelentési kötelezettségét, a közlekedési igazgatási hatóság szabálysértési eljárást kezdeményez.

Fontosabb fogalmak

Tulajdonjog változás bejegyzése: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű elidegenítését követően a jármű új tulajdonosa által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az új tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyv kiadására irányul;
Üzembentartó személyének változása: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonosa vagy a képviseletében eljáró személy által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedély kiadására irányul;
Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás;
Teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat
Előzetes eredetiségvizsgálat: A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása. Az eredetiségvizsgálat kiszűri a bűncselekmény útján manipulált járműveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendő tulajdonosnak. A jármű valódiságán túl további fontos információt adhat arról, hogy a megvételre kínált jármű ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett műszaki, technikai, jogi paraméterekkel. Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshető képanyaggal támasztja alá a jármű vizsgálat idejében rögzített állapotát.
Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok,
Üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek, Rendszámtábla: olyan hatósági jelzés, amely a közúti közlekedési nyilvántartási szerv tulajdonát képezi.,
Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat;
Forgalmi engedély: az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólap, olyan hatósági engedély, amely a jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazolja.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §, 29. § (2) bekezdés, 73. § (2) bekezdés; IX/III.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9., §, 33. § (1) bekezdés b) pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdés, 33. §, 78. § (1) bekezdés, (5)-(7) bekezdés,82. §,
86. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §, 87. §, 19. melléklet III.;
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §;
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. d.) pont; 2. számú melléklet 1.;
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 10-11. §;

Kulcsszavak

tulajdonjog-változás; vagyonszerzési illeték; előzetes eredetiségvizsgálat; tulajdonjog-átruházási szerződés; teljes bizonyító erejű magánokirat; kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás; Műszaki Adatlap; átírás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858