Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

Kódszám

OKMIR00064

Az ügy rövid leírása

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését - a változástól számított nyolc napon belül - a tulajdonátruházó (eladó) a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti.
A közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi.
A természetes személy tulajdonos elektronikus úton is intézheti az eladás bejelentését, amennyiben a tulajdonátruházó (eladó) a gépjármű kizárólagos tulajdonosa és a tulajdonszerző (vevő) a gépjármű tulajdonjogát teljes egészében megszerzi.


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tulajdonjog átruházó (eladó) vagy a képviselője (pl. meghatalmazott).

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti, vagy másolati példánya.


Milyen iratok szükségesek?

A jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti, vagy másolati példánya.
Képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásnak nincs költsége.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak

Elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén, Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala kizárólagos illetékességi körében ellátja az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető közlekedési igazgatási ügyekkel kapcsolatos feladatokat.

Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás lefolytatására
a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgálati célú tartózkodási vagy elhelyezési helye
Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye vagy Zala megye területén van, a Veszprémi Járási Hivatal,
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye vagy Veszprém megye területén van, a Pápai Járási Hivatal,
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén van, a Szolnoki Járási Hivatal is jogosult eljárni.
  

Ügyintézés határideje

A közlekedési igazgatási hatóság a teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve annak másolata alapján a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az eladás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítása esetén van lehetőség fellebbezésre.


Jogorvoslati lehetőség részletei:

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fővárosi és megyei kormányhivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokon eljárt (döntést hozó)  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hány napon belül kell bejelentenem a jármű eladásának tényét?

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított nyolc napon belül – a tulajdonátruházó a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti.

Hol jelenthetem be a gépjármű eladásának tényét?
Bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (kormányablak/okmányiroda)

Mi a következménye, ha nem jelentem be eladóként a jármű eladását?
Amennyiben az új tulajdonos (vevő) a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy nem teljesíti és az eladás bejelentése sem történt meg, a nyilvántartás szerinti tulajdonost (eladót) terheli a gépjárműadó fizetési kötelezettség, valamint a járművel kapcsolatos egyéb (pl.: autópálya használati díj, parkolási díj, pótdíj, közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás) eljárásokat az eladóval szemben fogják megindítani.

Mi történik, ha bejelentettem a gépjármű eladásának tényét, de az új tulajdonos azt nem íratta a nevére?
Az eladás bejelentésének nyilvántartásba vételét követően, az eljáró közlekedési igazgatási hatóság figyelemmel kíséri, hogy az új tulajdonos 15 napon belül átíratta-e a járművet. Amennyiben nem, úgy az adásvételi szerződést megküldi a vevő lakóhelye, székhelye (telephelye) szerint illetékes Kormányablaknak/okmányirodának, mely hatóság az új tulajdonos bejelentésének elmulasztása esetén intézkedik a jármű forgalomból történő kivonásáról. Az okmányiroda ezzel egy időben az adóhatóságot is értesíti, tekintettel arra, hogy a jármű vevőjének illetékfizetési kötelezettsége is keletkezik.

Mi történik akkor, ha a tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket?
Ha a magánokirat nem felel meg a meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.

Mi történik, ha a járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban?
A tulajdonjog-átruházás ténye és időpontja, valamint bejelentésének időpontja a járműnyilvántartásba nem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentésben szereplő adatok járműnyilvántartásba történő bejegyzését elutasítja.

Fontosabb fogalmak

Eladás bejelentése: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű nyilvántartás szerinti tulajdonosa által tett bejelentés a jármű elidegenítése tárgyában;

Tulajdonjog változás bejegyzése: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű elidegenítését követően a jármű új tulajdonosa által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az új tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyv kiadására irányul;

Teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat;

A tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;
e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);
f) a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja;
g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;
h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit;
i) a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog ténye

Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.

Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok;

Forgalmi engedély: a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány;

Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat;

Üzembentartó: a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzembentartóként azt a természetes személyt, vagy jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más, hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult. 

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdései, 2. §, 3. §, 9. §, 16-21. §, 33. § (1) és (6)-(7) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pont, 1/B. §, 1/C. § d) pont, 87. § (4) bekezdés a) pont; 
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §, 2. §, 3. §, 5. §,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 40. §, 40/A. § (1) bekezdés, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. §
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdés 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 26. pont,
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 25. pont
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés,
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemek, eladás tényének bejelentése, közlekedési igazgatási hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858