Akadálymentes verzió

Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

Kódszám

OKMIR00064

Az ügy rövid leírása

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított nyolc napon belül – a tulajdonátruházó a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti. A közlekedési igazgatási hatóság a teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve annak másolata alapján a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eladó, az eladó törvényes képviselője, vagy az eladóillevte törvényes képviselője által meghatalmazott személy járhat el.
A jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratot (vagy közokiratot) az ügyfél a közlekedési igazgatási hatóságnak postai, illetve elektronikus úton is megküldheti.
A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető.

Milyen adatokat kell megadni?


Az ügyfélnek jeleznie kell a jármű tulajdonjogának a változását.

Milyen iratok szükségesek?

- A jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak másolata.
- Ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásnak nincs költsége.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

A közlekedési igazgatási hatóság a teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve annak másolata alapján a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi.

Jogorvoslati lehetőség

Az eladás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítása esetén van lehetőség fellebbezésre a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül. A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
A fellebbezés illetéke a jogszabályban előírt 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mi a következménye, ha nem jelentem be eladóként a jármű eladását?
Amennyiben az új tulajdonos (vevő) a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy nem teljesíti és az eladás bejelentése sem történt meg, a nyilvántartás szerinti tulajdonost (eladót) terheli a gépjárműadó fizetési kötelezettség, továbbá a járművel kapcsolatos egyéb (pl.: autópálya használati díj, parkolási díj, pótdíj, közigazgatási bírság kiszabására irányuló) eljárásokat az eladóval szemben fogják megindítani.

Hány napon belül kell bejelentenem a jármű eladásának tényét?
A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított nyolc napon belül – a tulajdonátruházó a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti.

Hol jelenthetem be a gépjármű eladásának tényét?

Bármelyik fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, kormányablakoknál, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában vagy Ügyfélkapun keresztül.

Mi történik akkor, ha a tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket?
Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.

Mik a tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei?
- a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása,
- a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai,
- az eladó és a vevő természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
- a járműhez tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja,
- a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás),
- a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja,
- a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül,
- a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit,
- a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog ténye.

Fontosabb fogalmak

Teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat;
Eladás bejelentése: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű nyilvántartás szerinti tulajdonosa által tett bejelentés a jármű elidegenítése tárgyában;
Nyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartása.
Közlekedési igazgatási hatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés;

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2. §;

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. §, 2. §, 3. §, 9. §, 33. § (1) bekezdés;
99. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 82. §; 98. § (1a) bekezdés; 107. § (2) bekezdés; 116. §,

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés;

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §; 2. §, 3. §, 5. §;

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b) pont 50. § (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont.

Kulcsszavak

teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemek, eladás tényének bejelentése, közlekedési igazgatási hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858