Akadálymentes verzió

Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

Kódszám

OKMIR00065

Az ügy rövid leírása

Az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonosa vagy a képviseletében eljáró személy által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedély kiadására irányul;
A jármű tulajdonosa az üzembentartó személyének változását 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál.
A tulajdonjog átruházónak és a tulajdonszerzőnek a tulajdonjog, illetve az üzembentartó személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirat alapján kell teljesíteni.
A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a természetes személyt, vagy jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más, hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult.
A törzskönyv jogosítottjának hozzájárulása nélkül az üzemben tartói jog átruházása nyilvántartásba nem vehető.

Ki jogosult az eljárásra?

A tulajdonos személyesen, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy útján, illetve a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén Ügyfélkapun keresztül is kezdeményezheti az eljárás megindítását.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- az ügyfél-azonosító okmányt,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,
- a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti igazolását.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot,
- az előző forgalmi engedélyt,
- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra,
- ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolása..

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A forgalmi engedély illetéke 6000 forint.
Az igazolólap díja lassú jármű és a pótkocsi, valamint négykerekű segédmotoros kerékpár esetében 4800 forint.
Fő szabályként vagyoni értékű jog visszterhes szerzése esetén a jármű tulajdonjogának megszerzésére irányadó illetékmérték 25 % -át kell illetékként megfizetni.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással, illetve amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak (továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság),valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH),

Ügyintézés határideje

Amennyiben az összes jogszabályi feltétel teljesül, az üzembentartó változásának nyilvántartásba vétele és az új forgalmi engedély kiállítása azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. Amennyiben valamilyen okból közlekedési igazgatási hatóság az ügyintézés során nem jegyzi be azonnal az üzembentartó változást, úgy az érdemi határozatot a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a kérelmező a döntést sérelmesnek tartja. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított tizenöt napon belül van lehetőség.
A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki lehet Magyarországon nyilvántartásba vett jármű üzembentartója?
Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel).

Mi a következménye, ha nem jelentem be a jármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást?
Ha a tulajdonos nem jelenti be az üzembentartó személyében bekövetkezett változást, akkor nem kerülnek a járműnyilvántartásba bejegyzésre az új üzembentartó adatai és a jármű üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi kötelezettség a korábbi üzembentartót fogja terhelni.

Mit jelent üzembentartónak lenni?
Az üzemben tartó teljes körűen gyakorolja a jármű használatával és forgalomban tartásával kapcsolatos jogokat, valamint felelős az üzembentartót terhelő kötelezettségek teljesítéséért mindaddig, amíg a jármű tulajdonosa a közlekedési igazgatási hatóság felé tett egyoldalú nyilatkozattal az üzemben tartás jogát tőle vissza nem vonja. Ez magában foglalja különösen a gépjármű felelősségbiztosítási kötelezettséget, a jármű időszakos vizsgálati kötelezettségét, forgalomból történő ideiglenes kivonásának és a kivonás megszüntetésének és a jármű ismételt forgalomba helyezése kezdeményezésének jogát, továbbá az üzemben tartói adatok változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, a rendszámtábla, az érvényesítő címke, a környezetvédelmi plakett és a regisztrációs matrica pótlásának kezdeményezését.

Lemondhatok-e az üzembentartói jogról?

Nem, csak a tulajdonos egyoldalú nyilatkozatával vonhatja vissza az új üzembentartó egyidejű bejegyzésének kezdeményezésével. A bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül a jármű fizikai visszaadása önmagában nem szünteti meg az üzembentartói státuszt.

Fontosabb fogalmak

Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.
Az üzembentartó fontosabb jogai: a jármű forgalomban tartásával, közúti közlekedésben való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ezek különösen: a jármű időszakos műszaki vizsgáztatása, a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, ismételt forgalomba helyezése, forgalmi engedély, címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlása.
Az üzembentartó legfontosabb kötelezettségei: kötelező gépjármű felelősségbiztosítási jogviszony fenntartása, gépjárműadó fizetése, az üzembentartó adatai változásának bejelentése.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §, 29. § (2) bekezdés, mellékletének IX. fejezet III. pont 2. alpont,

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. §, 2. §, 3. §, 9. §, 19. §, 21. §, 33. §,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés,

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §, 5. §,

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 42. § (2) bekezdés e) pont, 46. § (3)-(6) bekezdés, 50. §; 89. §; 19. melléklet V. A) 2., B),

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. számú melléklet 2. pont c) pont.

Kulcsszavak

forgalmi engedély, átírás, üzembentartó, üzembentartói jog visszavonása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858