Akadálymentes verzió

Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem
(törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

Kódszám

OKMIR00066

Az ügy rövid leírása

Új járművel a közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha azt forgalomba helyezték.
A jármű forgalomba helyezése nyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és egyes esetekben az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa, törvényes képviselő, illetve ezek meghatalmazottja.
A jármű forgalomba helyezésével kapcsolatos kérelmét az ügyfél a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot,
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,
- a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt,
az ügyfél-azonosító okmányt,
- a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

Milyen iratok szükségesek?

Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
- Műszaki Adatlapot,
- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is,
- a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolásokat,
- ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Forgalmi engedély illetéke: 6000 Ft;
Törzskönyv illetéke: 6000 Ft;
Az érvényesítő címke kiadásának igazgatási szolgáltatási díja: 585 Ft;
Járműkísérő lap kiadása: 1600 Ft;
Rendszámtáblával kapcsolatos díjak: 1 pár általános rendszámtábla: 8500 Ft (1 darab: 5500 Ft); 1 pár különleges rendszámtábla: 15000 Ft, egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 112450 Ft, egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 435000 Ft;
Vagyonszerzési illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 24. § (1) bekezdésében szereplő táblázat alapján; Pótkocsi esetén, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9 000 forint, minden más esetben 22 000 forint; Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén - ideértve a haszonélvezeti, használati, vagy üzembentartói jog szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással, illetve amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a hatóság azonnal kiállítja a forgalmi engedélyt, intézkedik a törzskönyv legyártását illetően, és forgalomba helyezi a járművet.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a kérelmező a döntést sérelmesnek tartja. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított tizenöt napon belül van lehetőség.
A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mikor helyezhető a jármű forgalomba?
A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával igazolták, vagy ha azt nem magyar nyelven állították ki, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet igazolták, a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrizte, a közlekedési hatóság a járműre forgalomba helyezési engedélyt adott ki, megállapította a jármű műszaki adatait és műszaki alkalmasságát, és a jármű üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel).

A járművek forgalomba helyezésének további feltételei:
A harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű származás-ellenőrzése, illetve a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, előzetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a járműhöz kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta. Más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy
harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került. Az új jármű forgalmazója részére a közlekedési hatóság engedélyezte a megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezést, és a forgalmazó a járműhez elektronikus úton a műszaki adatlapot, valamint az e rendeletben meghatározott módon a járműkísérő lapot kiállította, egyéb új jármű esetében járműkísérő lapot állítottak ki, vagy elvégezték a jármű előzetes eredetiségvizsgálatát.

Hol lehet új jármű forgalomba helyezését intézni?
Új jármű első forgalomba helyezése bármelyik a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kezdeményezhető.

Hol végeznek előzetes eredetiségvizsgálatot?
Amennyiben előzetes eredetiségvizsgálatot kívánunk végeztetni, a járművet eredetiség vizsgáló állomáson lehet vizsgáztatni.

Fontosabb fogalmak

Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat.
Forgalmi engedély: olyan hatósági engedély, amely a jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazolja.
Új jármű: a gyártótól, forgalmazótól vagy kereskedelmi szervezettől közvetlenül megszerzett, a nyilvántartásba még ideiglenesen sem vett jármű. Használt jármű: az új járműnek nem minősülő jármű.
Érvényesítő címke: A rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármű műszaki alkalmasságának érvényességét jelzi.
Járműkísérő lap: a járműforgalmazók és a járműgyártók (a továbbiakban: gépjármű-forgalmazók) által Magyarországra behozott, továbbá a Magyarországon gyártott új járművekre kiadott szigorú számadású okmány, amely kitöltése után a jármű belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármű feletti rendelkezési jogot

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §, 29. § (2) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, Melléklet IX./III./2-3.;

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9., §, 16-21. §, 33. § (1) bekezdés b) pont;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.33. §, 78. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés , 42-43. §; 49. §, 50. §, 79. §, 82. §, 19. melléklet II.;

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. d.) pont; 2. számú melléklet 1.;

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 10-11. §;

Kulcsszavak

új jármű; eredetiségvizsgálat; Műszaki Adatlap; vagyonszerzési illeték; regisztrációs adó; forgalomba helyezés; járműkísérő lap; megfelelőségi nyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858