Akadálymentes verzió

Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem
(törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

Kódszám

OKMIR00067

Az ügy rövid leírása

Harmadik országból vagy más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű jogi helyzetének tisztázása után a jármű magyarországi forgalomba helyezése.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa, törvényes képviselője vagy a tulajdonos illetve törvényes képviselő meghatalmazottja.
A jármű forgalomba helyezésével kapcsolatos kérelmét az ügyfél - egyes, jogszabályban meghatározott esetek kivételével - a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,
- a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt,
- az ügyfél-azonosító okmányt,
- a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.
- a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.

Milyen iratok szükségesek?

A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során
a harmadik országból származó jármű esetében az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,
az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében:
a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,
a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,
a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy
ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,
ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,
a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,
a Műszaki Adatlapot,
a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is,
Ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolása.

Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során:
a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,
a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,
a Műszaki Adatlapot,
a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is,
amennyiben meghatalmazott jár el, a meghatalmazást vagy annak hitelesített másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Forgalmi engedély illetéke: 6000 Ft;
Törzskönyv illetéke: 6000 Ft;
Az érvényesítő címke kiadásának igazgatási szolgáltatási díja: 585 Ft;
Rendszámtáblával kapcsolatos díjak: 1 pár általános rendszámtábla: 8500 Ft (1 darab: 5500 Ft); 1 pár különleges rendszámtábla: 15000 Ft, egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 112450 Ft, egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 435000 Ft;
Vagyonszerzési illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 24. § (1) bekezdésében szereplő táblázat alapján; Pótkocsi esetén, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9 000 forint, minden más esetben 22 000 forint; Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén - ideértve a haszonélvezeti, használati, vagy üzembentartói jog szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással, illetve amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a hatóság azonnal kiállítja a forgalmi engedélyt, intézkedik a törzskönyv legyártását illetően, és forgalomba helyezi a járművet.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a kérelmező a döntést sérelmesnek tartja. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított tizenöt napon belül van lehetőség.
A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mire való és miért van szükség származásellenőrzésre?
A származásellenőrzés csak külföldön vásárolt használt járműre kötelező, forgalomba helyezése előtt. A származásellenőrzésre azért van szükség, hogy leellenőrizzék, hogy a járművet nem körözik–e külföldön, nem követtek-e el vele valamilyen bűncselekményt.

Hol lehet használt jármű forgalomba helyezését intézni?

Használt jármű első forgalomba helyezése bármelyik fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál kezdeményezhető.

Mikor helyezik forgalomba a használt járművet?
A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával igazolták vagy, ha azt nem magyar nyelven állították ki, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták,
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet igazolták,
a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrizte,
a közlekedési hatóság a járműre forgalomba helyezési engedélyt adott ki, megállapította a jármű műszaki adatait és műszaki alkalmasságát, és
a jármű üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel).
A fentiekben foglaltak igazolása mellett, a járművek forgalomba helyezésének további feltételei:
a harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű származás-ellenőrzése, illetve a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, előzetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a járműhez kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta;
más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott
nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy
harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került.

Hol végeznek előzetes eredetiségvizsgálatot?
Amennyiben előzetes eredetiségvizsgálatot kívánunk végeztetni, a járművet eredetiség vizsgáló állomáson lehet vizsgáztatni.

Fontosabb fogalmak

Új jármű: a gyártótól, forgalmazótól vagy kereskedelmi szervezettől közvetlenül megszerzett, a nyilvántartásba még ideiglenesen sem vett jármű; használt jármű: az új járműnek nem minősülő jármű;
Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély: Harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekintendő, mely a másik EGT tagállamban a járművek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács 1999. április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését követően – jellemzően 2004. július 1-ét követően – került kiadásra. A harmonizált adattartalmú forgalmi engedély tartalmazza az „Európai Közösség” szavakat, a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, további jellemzője, hogy a forgalmi engedélyben feltüntetett adatokat harmonizált közösségi kódok előzik meg;
Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély: Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekinthető, mely a másik EGT tagállamban a járművek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács 1999. április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését megelőzően került kiadásra;
Származásellenőrzés: Külföldről belföldi üzemeletetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezést megelőző ellenőrzése, melynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján sor kerül a jármű származásának tisztázására.
Érvényesítő címke: A rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármű műszaki alkalmasságának érvényességét jelzi.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §, 29. § (2) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, Melléklet IX./III./2-3.;

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9., §, 16-21. §, 33. § (1) bekezdés b) pont;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §, 78. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdés, 42-43. §; 49 - 50 §, 19. melléklet II. / 1-2;

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. d.) pont; 2. számú melléklet 1. pont;

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 10-11. §;

Kulcsszavak

használt jármű; származásellenőrzés; eredetiségvizsgálat; Műszaki Adatlap; vagyonszerzési illeték; regisztrációs adó; forgalomba helyezés; harmadik állam; EGT-állam; harmonizált adattartalmú forgalmi engedély; nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858