Akadálymentes verzió

Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem
(ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)

Kódszám

OKMIR00068

Az ügy rövid leírása

A jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető a külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba helyezése nem indokolt.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,
- a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot.

Milyen iratok szükségesek?


- Ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása 3 500 Ft;
Egy pár ideiglenes rendszámtábla kiadása: 13 000 Ft.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással, illetve amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra a jármű ideiglenes forgalomba helyezésére azonnal sor kerülhet.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a kérelmező a döntést sérelmesnek tartja. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított tizenöt napon belül van lehetőség.
A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mikor valósul meg a jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése?
A jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg.
Az E betűjelű rendszámtábla kiadásának feltétele:
A jármű jogszerű birtoklásának, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének és a jármű műszaki alkalmasságának igazolása.
Hány alkalommal válthatok ki E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát?

A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a járműhöz „E” betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély egy alkalommal adható ki.
Használhatom-e az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet külföldön?
Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak Magyarország területén lehet közlekedni.

Fontosabb fogalmak

Új jármű: a gyártótól, forgalmazótól vagy kereskedelmi szervezettől közvetlenül megszerzett, a nyilvántartásba még ideiglenesen sem vett jármű; Használt jármű: az új járműnek nem minősülő jármű;
Származás-ellenőrzés: Külföldről belföldi üzemeletetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezést megelőző ellenőrzése, melynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján sor kerül a jármű származásának tisztázására.
Ideiglenes rendszámtábla: önjáró munkagépre és azon járművekre kell kiadni, amelyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, vagy amelynek az állandó rendszámmal történő közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5) bekezdés; 33. §, 40, §; 82. §, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1/A. §, 42. § (1), (6), (8), (10) bekezdései, 43. § (3) bekezdés, 63. § (3) és (4) bekezdés, 67. § (3) bekezdés, 68. §; 71. §;

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2 - 3. §, 1. számú melléklet 2. j) pont, 2. számú melléklet 2. pont

Kulcsszavak

ideiglenes forgalomban tartási engedély; E betűjelű ideiglenes rendszám; származásellenőrzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858