Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00069

Az ügy rövid leírása

A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó − aki egyben a gépjármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik − kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról.

A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba. A kivonás időtartama újabb kérelemre, a kérelem benyújtásától vagy a kérelemben megjelölt időponttól számított legfeljebb 6 hónapra, ismételten meghosszabbítható. A forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a kérelem benyújtásánál korábbi időpont nem vehető nyilvántartásba.

Annak kérelmére, akinek jogerős ideiglenes hagyatékátadó végzéssel a járművet átadták, továbbá, ha a gépjármű tulajdonosa, az üzembentartója és a gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett nem ugyanaz a személy, a tulajdonos, az üzembentartó vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő visszahelyezéséről határozatot hoz.

Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell tekinteni a pénzügyi intézményeket, a gépjármű-kereskedőket, a zálogjogosultat vagy más olyan természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható.

A forgalomból - kérelemre vagy hivatalból - ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tulajdonos, az üzembentartó, a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél,akinek jogerős ideiglenes hagyatékátadó végzéssel a járművet átadták vagy a képviselője (pl. meghatalmazott)

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt, ami
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott
- személyazonosságát igazoló okmány , illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
jogi személy esetében
- ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ideiglenes kivonás díja: 2300 Ft

Megfizetés módja
- az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van,
- az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak

Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás lefolytatására a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgálati célú tartózkodási vagy elhelyezési helye
Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye vagy Zala megye területén van, a Veszprémi Járási Hivatal,
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye vagy Veszprém megye területén van, a Pápai Járási Hivatal,
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén van, a Szolnoki Járási Hivatal is jogosult eljárni. 

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.
Sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.
Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve
az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,nincs
ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.
Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon túl függő hatályú döntést kell
hozni.

Ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, és a forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó egyben a gépjármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik (a jármű tulajdonosa, üzembentartója és a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező érintett ugyanaz a személy), a hatóság azonnal bejegyzi a forgalomból történő ideiglenes kivonást és annak időtartamát a járműnyilvántartásba.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokon eljárt (döntést hozó) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak

A benyújtási határidő: A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától, határozathozatal esetén a döntés közlésétől számított 15 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: Az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, azaz 1150 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A kivonás időtartama alatt kérhető-e a jármű forgalomba történő visszahelyezése?
Igen, a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója a korábbi, ideiglenes kivonás iránti kérelemben meghatározott időtartam lejárta előtt is kérheti a jármű ismételt forgalomba helyezését, amennyiben a jármű forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek fennállnak.

Milyen esetben hoz határozatot a hatóság a forgalomból kivonásról és annak meghosszabbításáról?
Annak kérelmére, akinek jogerős ideiglenes hagyatékátadó végzéssel a járművet átadták, továbbá, ha a gépjármű tulajdonosa, az üzembentartója és a gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett nem ugyanaz a személy, a tulajdonos, az üzembentartó vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról határozatot hoz.

A forgalomból kivont autómmal részt vehetek a közúti forgalomban?
A forgalomból - kérelemre vagy hivatalból - ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

Mi a különbség az ideiglenes és az átmeneti időszakra történő kivonás között?
Átmeneti kivonásra csak a jogszabályban felsorolt okok valamelyikére hivatkozással, annak okirattal történő igazolása esetén kerülhet sor. Az átmeneti kivonás időtartama a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év; tíz év elteltével pedig - amennyiben az ügyfél nem kezdeményezi az ismételt forgalomba helyezést - a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.
Ezzel szemben az ideiglenes kivonás iránti kérelmet nem kell megindokolni, az ideiglenes kivonás időtartama legfeljebb 6 hónap, amely lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

Fontosabb fogalmak

Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás
Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok,
Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat
Forgalmi engedély: a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány
Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.
Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező: pénzügyi intézmények, gépjármű-kereskedők, zálogjogosult vagy más olyan természetes személy, gazdálkodó szervezet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható. 


Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 9., §, 16-24. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5) bekezdés; 29. § (1) és (1a) bekezdés, 33. § (1) és (1a) bekezdés, 40. §, 40/A. § (1) bekezdés, 71/A. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) és (1a) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 107. § (2), 116. §;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b), d) pont, 1/B. §, 42. § (2a) bekezdés, 100. §;19. melléklet I. d), e); IV. A), 2. pont, IV. B), b) c) pont,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdés,
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés 9. pont,
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 3. §, 1. számú melléklet 2. f.) pont
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés;
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés,
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pont

Kulcsszavak

üzembentartó; törzskönyvvel jogszerűen rendelkező; ideiglenes kivonás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858