A forgalomból ideiglenesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése iránti kérelem
(az ideiglenes kivonás időtartama alatt)" /> A forgalomból ideiglenesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése iránti kérelem
(az ideiglenes kivonás időtartama alatt)" />
Akadálymentes verzió

A forgalomból ideiglenesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése iránti kérelem
(az ideiglenes kivonás időtartama alatt)

Kódszám

OKMIR00070

Az ügy rövid leírása

A jármű tulajdonosa, üzemben tartója vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél az ideiglenes kivonás iránti kérelemben meghatározott időtartam lejárta előtt kérelmezheti a jármű ismételt forgalomba helyezését.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa, üzembentartója vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél vagy annak képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt

Milyen iratok szükségesek?

NINCS ADAT
- Ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jármű forgalomba történő visszahelyezése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással, illetve amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.
A tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a hatóság azonnal bejegyzi a forgalomból kivonás megszüntetését a járműnyilvántartásba.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a kérelmező a döntést sérelmesnek tartja. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított tizenöt napon belül van lehetőség.
A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A jármű kérelemre történő kivonása esetén a kivonás időtartamának lejárta előtt mennyi idővel lehet kérni a jármű forgalomba történő visszahelyezését?
Nincs időbeli korlát, az arra jogosult bármikor kérheti a jármű forgalomba történő visszahelyezését.
Mi történik, ha a kivonás időtartama lejár?
A jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

Fontosabb fogalmak

Üzembentartó: A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a természetes személyt, vagy jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más, hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult.
Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél: pénzügyi intézmények, gépjármű-kereskedők, zálogjogosult vagy más olyan természetes személy, gazdálkodó szervezet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény. 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9.§, 16-21. §,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdés; 33. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 100. § (6) - (7) bekezdés;

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f) pont.

Kulcsszavak

üzembentartó; törzskönyvvel jogszerűen rendelkező; ideiglenes kivonás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858