Akadálymentes verzió

Jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00071

Az ügy rövid leírása

A jármű eltulajdonítása, annak külföldre történő értékesítése, muzeális előminősítése, vagy versenyjárművé történő átalakítása, valamint külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás esetén az ügyfél okirattal igazolt kérelmére, a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalombóli kivonásáról.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa, az üzembentartó, vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél vagy valamelyikük képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
- a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,
- a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát,
- ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolása..

Az indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:
- jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,
- a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,
- a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,
- a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás,
- a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A forgalomból történő átmeneti kivonás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással, illetve amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a hatóság azonnal bejegyzi a forgalomból történő átmeneti kivonást a járműnyilvántartásba.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a kérelmező a döntést sérelmesnek tartja. Fellebbezésre az engedélyt érintő döntés közlésétől számított tizenöt napon belül van lehetőség.
A fellebbezést ahhoz az első fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani, amely a döntést hozta (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala). A másodfokon eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányablak járt el, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, ha első fokon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járt el.
Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kérhető-e az átmeneti időszakra kivont jármű ismételt forgalomba helyezése?
Igen, azonban az átmeneti időszakra kivont jármű ismételt forgalomba helyezésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt.

Mi a különbség az ideiglenes és az átmeneti időszakra történő kivonás között?
Átmeneti kivonásra csak a jogszabályban felsorolt okok valamelyikére hivatkozással, annak okirattal történő igazolása esetén kerülhet sor.
Ezzel szemben az ideiglenes kivonás iránti kérelmet nem kell megindokolni, az ideiglenes kivonás időtartama legfeljebb 6 hónap, amely lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

Meddig érvényes a jármű átmeneti időszakra történő kivonása?
A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított öt év.

Mi történik, ha az 5 év lejár és nem kezdeményezem a jármű ismételt forgalomba helyezését?

Öt év elteltével - amennyiben az ügyfél nem kezdeményezi az ismételt forgalomba helyezést - a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.

Fontosabb fogalmak

Üzembentartó: A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a természetes személyt, vagy jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más, hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult.
Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél: pénzügyi intézmények, gépjármű-kereskedők, zálogjogosult vagy más olyan természetes személy, gazdálkodó szervezet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható.
Előzetes eredetiségvizsgálat: Az előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni - többek között - a forgalomból végleg vagy átmeneti időszakra kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 9., §, 16-21. §, 33. § (1) bekezdés b) pont;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. §, 33. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 116. §;

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdés, 52. § (1) b) pont, (4) bekezdés; 109. §; 19. melléklet IV. 4. pont;

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f) pont.

Kulcsszavak

jármű eltulajdonítása; külföldön történő letelepedés; külföldi tartózkodás; külföldre történő értékesítés; muzeális előminősítés; versenyjárművé történő átalakítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858