Akadálymentes verzió

Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00072

Az ügy rövid leírása

A jármű forgalomból történő végleges kivonása az ügyfél kérelmére személygépkocsi, legfeljebb 3500 kg össztömegű tehergépkocsi, és motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetén bontási átvételi igazolás alapján történik. Egyéb járműfajta esetén bontási átvételi igazolás nélkül vonja ki a hatóság a járművet végleg a forgalomból, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn. Amennyiben a forgalomból történő végleges kivonásnak nincsen akadálya, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala a kivonás tényét a járműnyilvántartásba bejegyzi.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelem benyújtására jogosult:
- a jármű tulajdonosa, közterület-felügyelet
- a jármű tulajdonos meghatalmazottja, közerület-felügyelet képviselője, meghatalmazottja

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor az M1 (személygépkocsi), N1 (legfeljebb 3500 kg össztömegű tehergépkocsi) kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonása esetén be kell mutatni:
- a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély),
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn:
- a jármű forgalmi engedélyét,
- a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély).

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem benyújtásakor az M1 (személygépkocsi), N1 (legfeljebb 3500 kg össztömegű tehergépkocsi) kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonása esetén csatolni kell:
- a bontási átvételi igazolást,
- a rendszámtáblát,
- a jármű törzskönyvét ha az kiadásra került,
- a jármű forgalmi engedélyét
- meghatalmazott eljárása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn:
- a rendszámtáblát,
- meghatalmazott eljárása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jármű forgalomból történő végleges kivonása esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 2300 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, a helyszínen az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával.

Hol intézhetem el?

A kérelem bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál.

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, akkor az ügyfél által benyújtott kérelem alapján a járási hivatal a járművet az ügyintézés során azonnal kivonja a forgalomból és ennek tényét a járműnyilvántartásba bejegyzi.

Jogorvoslati lehetőség

A bejegyzés, döntés ellen fellebbezés benyújtására van lehetőség. A fellebbezést amennyiben a döntést a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala hozta meg a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Milyen kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges a jármű végleges kivonásához?
A kérelmet az ügyben eljáró hatóság állítja elő az ügyintézés során elektronikus úton.

2. Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

3. A bontási átvételi igazolással kivont jármű visszahelyezhető a forgalomba? Mi történik ilyenkor a jármű rendszámtáblájával, forgalmi engedélyével és törzskönyvével?
A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba. Az eljárás során a jármű rendszámtáblája (rendszámtáblái), forgalmi engedélye és törzskönyve visszavonásra kerül.

4. Visszakapom a véglegesen kivont jármű forgalmi engedélyét és törzskönyvét?
Egyéb jármű forgalomból történő végleges kivonása esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn a forgalmi engedély és a törzskönyv érvénytelenítve visszaadásra kerül a kérelmező részére.

5. Milyen bontóknál lehet leadni a járművet?
A közlekedési hatóság területileg illetékes regionális igazgatóságai által nyilvántartásba vett bontóinál érdemes leadni a járművet. A nyilvántartásba vett bontók a közlekedési hatóság honlapjának regisztrált bontók jegyzéke címszó alatt megtalálhatók.

Fontosabb fogalmak

Bontási átvételi igazolás: Az autó bontó a hulladékká vált gépjármű visszavételét az átvett gépjármű tulajdonosának a „Bontási átvételi igazolás" kiállításával igazolja.

M1 kategóriájú jármű: személygépkocsi.

N1 kategóriájú jármű: 3.500 kg össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi

Személyazonosságot igazoló okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, az érvényes útlevél, érvényes kártyaformátumú vezetői engedély

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdés; 110. § (1)-(6) bekezdés; 19. melléklet IV. 2.-3. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. (5) bekezdés, 33. §, 40. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.) pont;
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9. §, 16-21. §;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés

Kulcsszavak

végleges kivonás, bontási átvételi igazolás, M1 kategóriájú jármű; N1 kategóriájú jármű; motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858