Akadálymentes verzió

Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

Kódszám

OKMIR00073

Az ügy rövid leírása

A jármű átrendszámozását igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében az ügyfél indokolás nélkül kérheti. Ennek ellenére alapvetően a jármű átrendszámozására az alábbi esetekben kerülhet sor:
- Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetében, ha a jármű már korábban állandó rendszámtáblával rendelkezett az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követően átrendszámozással kerül a járműre.
- A rendszámtábla utángyártásásra nem kerülhet sor. Ugyanis nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el.
- A regisztrációs matrica nem utángyártható. Ez akkor fordulhat elő, ha a regisztrációs matrica annyira megrongálódik, hogy nem lehet azonosítani. Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása szintén nem engedélyezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelem benyújtására jogosult:
- a jármű tulajdonosa,
- a jármű tulajdonos meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély).

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- az előző rendszámtáblát,
- forgalmi engedélyt,
- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
- a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezésére vonatkozó díj 112 450.- Ft.
Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának dija, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezésére vonatkozó díj 435 000.- Ft.
Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj 1 pár rendszámtábla esetén 8 500.- Ft, 1 db rendszámtábla esetén 5 500.- Ft.
Új forgalmi engedély kiállításának illetéke 6 000.- Ft.

Az eljárás illetéke és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával.

Hol intézhetem el?

A kérelem bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál. 

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Amennyiben a kérelemhez a szükséges dokumentumok bemutatásra, illetve csatolásra kerültek, valamint van rendszámtábla raktáron, az ügy azonnal elintézhető.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen fellebbezés benyújtására van lehetőség. A fellebbezést amennyiben a döntést a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala hozta meg a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Elveszett a rendszámtáblám és a regisztrációs matricám. Mindkettő pótolható egyszerre?
A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető.

2. Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

3. Az egyénileg kiválasztott, egyedileg előállított rendszámtáblát átszerelhetem egy másik járművemre?
Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtáblát az annak használatára jogosított személy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala engedélyével átszerelheti a tulajdonában vagy használatában lévő más járműre. A rendszám egyéni jellegéről az erre jogosított személy lemondhat, ilyenkor a rendszám sorozatban előállított rendszámmá válik. A rendszám egyedi jellege viszont nem szűntethető meg.

4. Mennyibe kerülnek a rendszámtáblák?
Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450.- Ft., egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000.- Ft., általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj 1 pár rendszámtábla esetén 8 500.- Ft., 1 db rendszámtábla esetén 5 500.- Ft.

5. Hol lehet kezdeményezni az átrendszámozást?
Bármelyik fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál lehet kezdeményezni az átrendszámozást.

6. Ha eladom a gépjárművemet megtarthatom a rendszámtáblát?
Csak az egyedileg előállított és az egyénileg kiválasztott rendszámtáblát tarthaja meg az ügyfél, az általános rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát.

Fontosabb fogalmak

Rendszámtábla: A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Nyilvántartó tulajdonát képezi. A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet.

Egyénileg kiválasztott rendszámtábla: A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, a tulajdonos kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása.

Egyedileg előállított rendszámtábla: a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla. Az egyedileg előállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható.

Sorozatban előállított rendszámtábla: három betűjelet és három számjegyet tartalmaz. Kiadására akkor kerül sor, ha a jármű eltérő üzemeltetése, vagy egyéb körülménynem teszi szükségessé más rendszámtábla kiadását. Az ilyen típusú rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát.

Különleges rendszámtábla: jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy tulajdonosát (üzembentartóját).

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés.a), b) pont, 53. §, 56. § (2) és (6) bekezdés, 58. §, 75. § (4) bekezdés, 19. melléklet V. A), B),
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés., 40. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 1., 5., 6.,
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3.§, 9. §, 19. §, 21. §,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 2. alpont, 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

egyedileg előállítot rendszámtábla, egyénileg kiválasztott rendszámtábla, sorozatban előállított rendszámtábla

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858