Akadálymentes verzió

Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

Kódszám

OKMIR00074

Az ügy rövid leírása

A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható – rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Nyilvántartó gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be kell vonni. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelem benyújtására jogosult:
- a jármű tulajdonosa,
- a jármű tulajdonos meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély).

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
- forgalmi engedélyt,
- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
- a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
- a rendszámtábla elvesztésről, ellopásról, megsemmisülésről, megrongálódásról, elhasználódásról szóló jegyzőkönyvet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezésére vonatkozó díj 12 300.- Ft.,
Új forgalmi engedély kiállításának illetéke 6 000.- Ft.
Műszaki érvényességet igazoló címke igazgatási szolgáltatási díja 585.- Ft.

Az eljárás illetéke és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával.

Hol intézhetem el?

A kérelem bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál is benyújtható.

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen fellebbezés benyújtására van lehetőség. A fellebbezést amennyiben a döntést a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala hozta meg a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni. A fellebbezést a döntést hozó hatósághoz (fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Az új típusú eu-s rendszámtábla pótolható?
Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető.

2. Elveszett a rendszámtáblám és a regisztrációs matricám. Mindkettő pótolható egyszerre?
A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető.

3. Hova kell fordulnom, ha pótoltatni szeretném rendszámtáblámat?
A rendszámtábla utángyártását bármelyik kormányhivatal járási hivatalánál lehet kezdeményezni.

4. Mi a teendő, ha mindkét renszámtáblám eltűnt a járműről?
Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el.

5. Mennyi időt vesz igénybe az utángyártás folyamata?
Az utángyártás átlagosan 3 hét.

6. Az utángyártás ideje alatt lehet egy rendszámtáblával közlekedni?
Az utángyártott új típusú rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb harminc napig egy rendszámtáblával is lehet közlekedni.

7. Értesít valaki, ha megtalálják az elveszett, eltűnt, ellopott rendszámtáblámat?
Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala értesül a hatósági jelzés megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

Fontosabb fogalmak

Rendszámtábla: A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tulajdonát képezi. A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet.

Egyénileg kiválasztott rendszámtábla: A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, a tulajdonos kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása.

Egyedileg előállított rendszámtábla: a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla. Az egyedileg előállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható.

Sorozatban előállított rendszámtábla: három betűjelet és három számjegyet tartalmaz. Kiadására akkor kerül sor, ha a jármű eltérő üzemeltetése, vagy egyéb körülménynem teszi szükségessé más rendszámtábla kiadását. Az ilyen típusú rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát.

Különleges rendszámtábla: jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy tulajdonosát (üzembentartóját).

Rendszámtábla pótlása: Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a)-b) pont, 50. § (1) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés, 69. § (4) bekezdés, 69/A. § (6) bekezdés, 75. § , 19. melléklet V. A), B);
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 8. pont;
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. §, 2. §, 3.§, 9. §, 19. §, 21. §;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

elvesztés, ellopás, megsemmisülés, megrongálódás, utángyártás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858