Akadálymentes verzió

Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00076

Az ügy rövid leírása

Az ügyfélnek lehetősége van egy évben egyszer díjmentesen tájékoztatást kérni a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról.

Ki jogosult az eljárásra?

Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelmet az ügyfél vagy meghatalmazottja kizárólag írásban nyújthatja be a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához. A kérelemnek az ügyfél sajátkezű aláírását tartalmaznia kell. A kérelmet postán, vagy elektronikus úton, illetve faxon keresztül lehet megküldeni.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve, címe, születési helye és ideje, édesanyja neve, valamint a kérelmező saját kezű aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézéshez az ügyfélnek csak a kérelmét kell csatolnia. Amennyiben az ügyben az ügyfél helyett meghatalmazott jár el, úgy a kéviseleti jogosultságot igazaoló meghatalmazást is csatolni kell a kérelemhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A közúti közlekedési előéleti pontok számára vonatkozó tájékoztatás kérésére – ha ez évben ilyen kérelmet még nem nyújtott be az ügyfél – ingyenes.
Ha az ügyfél az adott évben már nyújtot be ilyen kérelmet, az újabb tájékoztatás igazgatási szolgáltatási díja 1 250 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbizással (csekken) lehet megfizetni.

Hol intézhetem el?

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

A kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mikor kapok előéleti pontot?
A közúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmény, a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés elkövetése esetén.

Hogy tudhatom meg, hogy van-e és mennyi előéleti pontom?
Előéleti pontjainak számáról tájékoztatást kérhet a Közigazgatási és Elektronikus Közsuolgáltatások Központi Hivatalától.

Kaphatok-e előéleti pontot, ha nincsen vezetői engedélyem?
Nem, csak vezetői engedéllyel rendelkező személy kaphat előéleti pontot.

Hogyan értesülök a kapott és a nyilvántartott pontjaimról?
A szabályszegés miatt eljáró hatóság az általa hozott határozatban, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság esetén az elismervényben (tájékoztatóban) tájékoztatja az elkövetőt az elbírált cselekményhez - jogszabály által - rendelt pontok számáról. A határozat megváltoztatása, illetve téves tájékoztatás miatt az első fokon eljáró hatóság, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságot kiszabó hatóság értesíti az elkövetőt a jogszabály által a szabályszegéshez rendelt pontszámról. A bírósági határozattal elbírált cselekményhez rendelt pontok számáról az elkövetőt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tájékoztatja. A nyilvántartásba vett pontszámot, a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala értesíti a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-at elérte, tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.

Mi a következménye, ha elértem a 18 pontot?
Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala három napon belül értesíti az illetékes járási (főváros kerületi) hivatalt, amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja. A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

Van lehetőségem csökkenteni a meglévő pontjaim számát, mielőtt elérném a 18 pontot?
Igen. A járművezető önkéntes utánképzéssel csökkentheti nyilvántartott pontjainak számát. Az önkéntes utánképzésről szóló igazolást a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál) kell bemutatni. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az önkéntes utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökkenti. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető.

Fontosabb fogalmak

Közúti közlekedési előéleti pont: A pontrendszer alapján – a jogszabályban meghatározott – olyan szabályszegésre állapítható meg pont, amely miatt a járművezetőt mint elkövetőt a bíróság, a szabálysértési hatóság, fegyelmi hatóság jogerős határozatával elmarasztalta – ide nem értve a fegyelmi hatóság által alkalmazott megrovást, feddést –, vagy az elkövető a helyszíni bírság, illetve a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után tudomásul vette.

Elévülési idő: A nyilvántartásba vett pontszámot a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni.

Önkéntes utánképzés: A járművezető önkéntes utánképzéssel csökkentheti nyilvántartott pontjainak számát. Az önkéntes utánképzésről szóló igazolást a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál) kell bemutatni. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az önkéntes utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökkenti. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető.

18 pont elérése vagy meghaladása: Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala három napon belül értesíti az illetékes járási (főváros kerületi) hivatalt, amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja. A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

Vonatkozó jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. § a) pont, 15. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, (3) bekezdés
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3. §, 4. § (1) bekezdés c) pont, 8. §, 27. §,
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 4.§
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §
A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 7. § (6) bekezdés, 1. számú melléklet
A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet melléklet I. a) pont
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 6. §, 11. § (5) bekezdés
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (4) bekezdés

Kulcsszavak

közúti közlekedési előéleti pont, elévülés, önkéntes utánképzéstájékoztatás, önkéntes utánképzéstájékoztatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858