Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00126

Az ügy rövid leírása

Az útdíj köteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem a közlekedési igazgatási hatósághoz nyújtható be. A Kormány által rendeletben kijelölt adatigénylő szervek eseti jelleggel egyedi adatszolgáltatási kérelmet nyújthatnak be a Nyilvántartóhoz.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: a jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ae) alpontjában, a 8/A. § b)–c), e), i) pontjában meghatározott adatok kivételével.
A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.


Kizáró okok: Meghatalmazott is kezdeményezheti az egyedi adatszolgáltatást.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét), aláírását, milyen adatok közlését kéri, a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek csatolnia kell kérelmét. Az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okiratot, a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Egyedi azonosító alapján
egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja:550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft, az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft. A másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft. Csekken vagy banki átutalással teljesíthető a fizetés.

Hol intézhetem el?

A nyilvántartásból
a) a nyilvántartótól csoportos adatszolgáltatás és - a Kormány által rendeletben az e törvény szerint adatigénylésre jogosult szervek közül kijelölt szervek eseti jellegű megkeresése esetén - egyedi adatszolgáltatás,
b) a közlekedési igazgatási hatóságtól egyedi adatszolgáltatás
igényelhető.
Az okmánytárból, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból adatszolgáltatás a közlekedési igazgatási hatóságtól igényelhető.


Ügyintézés határideje

A kérelem beérkezésétől számított 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): az elsőfokú döntést hozó közlekedési igazgatási hatósághoz

A benyújtási határidő: a határozat kézbesítésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: első fokú határozat elleni fellebbezés díja az első fokú eljárásban fizetett díj 50%-a, de legfeljebb 4000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Közúti közlekedési nyilvántartás milyen nyilvántartásokból áll?
Engedély-nyilvántartásból; a járműnyilvántartásból; a származás-ellenőrzési nyilvántartásból; az okmánytárból; a parkolási igazolvány nyilvántartásból; az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból és az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából.

Milyen típusai vannak az adatszolgáltatásnak?
Egyedi adatszolgáltatás, csoportos adatszolgáltatás, adategyezőség ellenőrzése, valamint kapcsolat felvételi eljárás.

Mit jelent az egyedi adatszolgáltatás?
Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre,egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.

Mit jelent az adatletiltás?
Kérelemre lehetőség van a közúti közlekedési nyilvántartásból az adatok letiltására, korlátozására.

Hogyan teljesíthető az adatszolgáltatás?
Az adatszolgáltatás teljesíthető az adatszolgáltató hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy külön megállapodás alapján közvetlen hozzáféréssel.

Fontosabb fogalmak

Engedély-nyilvántartás: a járművezető és a járművezetésre jogosító okmány adatait, továbbá a járművezető forgalomban való részvételével összefüggő egyes jogosultságok és kötelezettségek fennállását igazoló adatokat tartalmazó nyilvántartás.Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás. Okmánytár: a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása.Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése. Származás-ellenőrzési nyilvántartás: a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzembentartói) adatainak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartása.Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás. Útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartása: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény, valamint az autópályák, autóutak és főutak használati díjáról szóló miniszteri rendelet alapján mentességet élvező szervezetekről és járművekről vezetett elektronikus nyilvántartás.

Vonatkozó jogszabályok


a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.) BM. rendelet 7. § (1)-(1a) bekezdés, 1. melléklet, 
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2 .§ 1-3-pont, 7.pont, 11-12.pont, 16.§, 21. §, 22. §, 24. §, 32. §, 
a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 11. § (3) bekezdés, melléklet I.a) pont, III.pont, 4. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés,82.§ (2) bekezdés ,98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 116.§, 
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés 9. pontja

Kulcsszavak

cél, jogalap, egyedi adatszolgáltatás, közúti közlekedési nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858