Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)

Kódszám

OKMIR00127

Az ügy rövid leírása

Abban az esetben, ha a közlekedési hatóság megállapította a jármű műszaki adatait és a Műszaki adatlap a jármű környezetvédelmi osztályaként a környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó besorolást tartalmazza, a gépkocsit világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával kell ellátni. A rendszámtábla kiadására átrendszámozással és rendszámtábla cserével is sor kerülhet. A rendszámtábla cseréje azt jelenti, hogy a rendszámtáblákat az eredeti karakterekkel azonos, eltérő színben (világoszöld) történő legyártást követően adják ki.


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A jármű tulajdonosa vagy a képviselője (pl. meghatalmazott).


Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- Műszaki vizsgálati bizonyítványt, az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítójának megállapítása érdekében 
(a közlekedési igazgatási hatóság a műszaki adatokat a    közlekedési hatóságtól elektronikus úton átveszi)

- az ügyfél-azonosító okmányt
személyes megjelenés esetén az ügyfél,
képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 
§  személyazonosságát igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás
jogi személy esetében
§  ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített  másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
§  a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot


Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:

- a rendszámtáblát,

- a forgalmi engedélyt,

- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

- a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2 db rendszámtábláért fizetendő díj: 8.500 Ft
2 db rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos, eltérő színben történő legyártása engedélyezésének díja: 12.300 Ft
Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 6.000 Ft

Díj:
A nem elektronikus úton kezdeményezett közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás (csekk) útján kell megfizetni. A díj fizetésére vonatkozó kötelezettség az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az ehhez szükséges műszaki feltételek a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál rendelkezésre állnak.

Az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás (csekk) útján, vagy

  • amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,
  •  bankkártyával vagy
  •  házipénztárba készpénzzel, vagy
  •  az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában az alábbi adatok feltüntetésével:
  •  a kérelemben szereplő ügyfél neve, több ügyfél esetén egyikük neve, függetlenül attól, ki a befizető személy,
  •  időpontfoglaláshoz kapott regisztrációs szám, amennyiben rendelkezésre áll,
  •  regisztrációs szám hiányában az ügyfél által választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a beadványon is feltüntetett azonosítószám.

kell megfizetni.Hol intézhetem el?

a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak 

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.

Sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.

Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,nincs ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.

Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon túl függő hatályú döntést kell hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen, van lehetőség a fellebbezésre.Jogorvoslati lehetőség részletei:

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

az első fokon eljárt a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz

A benyújtási határidő:

a döntés közlésétől számított tizenöt (15) napon belül 

A fellebbezési illeték mértéke: Az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, azaz a rendszámtáblákért fizetendő díj 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki állapítja meg, hogy környezetkímélő a gépkocsim?
Annak megállapítására, hogy a jármű környezetkímélő gépkocsinak minősül-e (azaz mely környezetvédelmi osztályba kell sorolni, illetve a már meg lévő osztályba sorolás módosítható-e) a közlekedési hatóság jogosult.

Mivel tudom igazolni, hogy környezetkímélő a gépkocsim?
A közlekedési hatóság a  Műszaki Adatlapon tünteti fel a gépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolását (5E, 5P, 5N, 5Z). A Műszaki adatlapot elektronikus úton továbbítja a nyilvántartó részére, ami elektronikusan a közlekedési igazgatási hatóságok rendelkezésére áll.

Megtarthatom az eredeti rendszámtáblám karaktereit vagy kötelező átrendszámoztatni a gépkocsit?
Igen, a rendszámtábla eredeti karakterei megtarthatók, ebben az esetben a rendszámtábla világoszöld alapszínben történő legyártását lehet kérni. Ebben az esetben nem történik meg azonnal a rendszámtábla cseréje, mert azt le kell gyártani.

Sárga (taxi) rendszámtábla van a környezetkímélő gépkocsimon. Kérhetek rá világoszöld alapszínű rendszámtáblát?
Igen, a sárga alapszínű rendszámtábla cseréje is kérhető, amennyiben környezetkímélő gépkocsiról van szó.

A forgalmi engedélyt is le kell cserélni, ha világoszöld rendszámtáblát kap a gépkocsim?
Abban az esetben igen, ha átrendszámozással (az eredeti karalterektől eltérő karakterű rendszámtábla kiadása) kerül a világoszöld rendszámtábla a környezetkímélő gépkocsira, tehát a karakterei megváltoznak.

Egyedileg előállított, egyénileg  rendszámtáblám van. Ha nem környezetkímélő gépkocsira szeretném áttenni, a világoszöld alapszínű rendszámtáblát lecserélhetem fehér alapszínű egyedileg előállított, egyénileg kiválasztott rendszámtáblára?
Igen.

Környezetkímélő gépkocsi átírásakor kell vagyonszerzési (átírási) illetéket fizetni?
Nem, a környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése mentes a vagyonszerzési illeték alól.

Fontosabb fogalmak

környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi.

elektromos gépkocsi:

a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);

a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága - az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve - legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);

a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).

nulla emissziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki az e rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).

Gépkocsi: olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van; a négykerekű motorkerékpár azonban nem gépkocsi.

Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e járműkategóriába sorolt kétkerekű oldalkocsi nélküli, L4e járműkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkező jármű, továbbá a motoros tricikli.

Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e járműkategóriába sorolt háromkerekű és L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár.

A négykerekű motorkerékpár (L7e) és a háromkerekű motorkerékpár (L5e) nem gépkocsi, ezért ezekbe a járműkategóriákba tartozó motorkerékpárokra világoszöld alapszínű különleges rendszámtábla nem adható ki.


Vonatkozó jogszabályok


Kulcsszavak

zöld rendszám - világoszöld alapszínű különleges rendszámtábla; Műszaki adatlap; rendszámtábla csere; átrendszámozás; illeték; díj;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858