Akadálymentes verzió

Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00002

Az ügy rövid leírása

A vállalkozás tizenöt napon belül köteles a tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési hatósághoz bejelenteni.

A közlekedési hatóság

a) a tevékenységi engedély adatait módosítja és - szükség esetén - új engedélykivonatot állít ki, vagy

b) a korábbi tevékenységi engedély bevonásával egyidejűleg - a korábbi tevékenységi engedély sorszámával - új tevékenységi engedélyt és engedélykivonatot ad ki.

A vállalkozás tizenöt napon belül a tevékenységi engedélyt és annak kivonatait köteles

a) a tevékenység megszűnése esetén a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni,

b) a tevékenység szüneteltetése esetén - annak időtartamára, legfeljebb öt évre - a közlekedési hatóságnál letétbe helyezni.

A közlekedési hatóság a bejelentés tényét írásban rögzíti, és az ügyfél kérelmére erről igazolást ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek)

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, a taxiengedély adataiban bekövetkezett változást.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben a változás érinti: Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvány; köztartozásmentes adózónak minősülést igazoló 30 napnál nem régebben kiállított közokirat; személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 50 ezer Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosíték, ennek megfelelő - pénzügyi intézmény által nyújtott - garancia vagy erre felelősségbiztosítás igazolás; vezetők és szakmai irányító(k) erkölcsi bizonyítványa, nyilatkozata(i); ha szakmai vezető alkalmazott munkaszerződés, forgalmi engedély, igazolólap, Igazolás az önkormányzati egyéb feltételek teljesítéséről, másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 1.118,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

A tevékenységi engedélyt és annak kivonatát - kérelemre - a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
IGEN
Illetékes megyei Kormányhivatal
A megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának
a döntés közlésétől számított 15 nap
A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)Mi az a vagyoni biztosíték?
A szállítható utasok száma alapján megállapított vagyoni biztosítékról szóló igazolás, vagy ennek megfelelő felelősségbiztosításról szóló igazolás.
Hol tudom beszerezni a vagyoni biztosítékról szóló igazolást?
A pénzügyi intézetek és egyes biztosító társaságok adhatják ki.

Fontosabb fogalmak

Vagyoni biztosíték: a vállalkozás tevékenységi engedélyében szereplő, személytaxi-szolgáltatást végző, minden egyes személygépkocsi után az azzal szállítható utasonként ötvenezer forint összegű, elkülönített számlán kezelt vagyoni biztosíték, vagy biztosító által nyújtott felelősségbiztosítás.
Kiadhatja: pénzügyi intézetek, biztosító társaságok;
Szakmai irányító: az a személy, aki a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként vagy a vállalkozással munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő személyként, vagy személyszállító szolgáltatást folytató egyéni vállalkozóként, egyéni cégként a vállalkozás személyszállító szolgáltatási tevékenységének a szakmai irányítását ténylegesen és folyamatosan ellátja.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (4), (6) (10) bekezdés;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §;

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 8. pont
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet.

Kulcsszavak

Taxi engedély, taxi gépkocsivezetői igazolvány, különleges rendszám, taxi igazolólap, vállalkozói vizsgabizonyítvány, taxis szakvizsga igazolás, kérelem, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858