Akadálymentes verzió

Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00007

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére az - akár csak részben is - 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységre közúti árutovábbítási engedélyt ad ki. A közúti árutovábbítási engedélyt (a továbbiakban: tevékenységi engedély) - továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat - a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki, abban az esetben, ha a kérelmező megfelel az 1071/2009/EK rendeletben, továbbá az e rendeletben foglalt feltételeknek. (A közlekedési hatóság az árutovábbítási közösségi engedélyt annak a gazdálkodó szervezetnek a részére adja ki, amelynek közúti árutovábbítási engedélye van, és megfelel a 612/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 1072/2009/EK rendeletben árutovábbítási közösségi engedélyre meghatározott feltételeknek.)

Ki jogosult az eljárásra?

Gazdálkodó szervezet

Milyen adatokat kell megadni?

A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, formáját és székhelyét, vezetőjének és szakmai irányítójának a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművek megjelölését, rendszám szerint, továbbá azt, hogy a tevékenységi engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra kéri. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a gazdálkodó szervezet, valamint a vezetésére (ügyvezetésére) jogosult személy (vezető), a szakmai irányító, az egyéni vállalkozó, valamint – egyszemélyes gazdasági társaság esetén – a gazdasági társaság tulajdonosa megfelelnek a jó hírnév követelményének, a szakmai irányító ezen felül a szakmai alkalmasság követelményének is, továbbá hogy a gazdálkodó szervezet teljesíti a pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeket. (Az árutovábbítási közösségi engedély esetén annak igazolása, hogy a gazdálkodó szervezetnek közúti árutovábbítási engedélye van, és megfelel a megfelel a 612/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 1072/2009/EK rendeletben árutovábbítási közösségi engedélyre meghatározott feltételeknek.)

Milyen iratok szükségesek?

Tevékenységi engedélyhez: - a társasági szerződés, az alapító okirat, - a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3b) bekezdés kivételével - a képviseletre jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya, illetve - egyéni vállalkozó esetén - a vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány másolata,
- a szakmai irányító szakmai alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- a gazdálkodó szervezet megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló okiratok másolata,
- az üzemeltetni kívánt járművek forgalmi engedélyének másolata, valamint
- ha a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez használni kívánt járműnek nem a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonosa vagy az üzembentartója, a jármű jogszerű használatát igazoló - a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, valamint a használat jogcímét és időtartamát is tartalmazó - szerződés vagy nyilatkozat
másolatát.
Más tagállam gazdálkodó szervezete, illetve állampolgára esetén a jó hírnév, a szakmai alkalmasság és a megfelelő pénzügyi helyzet teljesítésének igazolására az adott tagállam illetékes hatósága (szervezete) által erre a célra kiállított dokumentumok másolatát kell a kérelemhez csatolni.; (Árutovábbítási közösségi engedély esetén: érvényes közúti árutovábbítási engedély, kimutatás a gépjárművekről, pótkocsikról, szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány másolata, továbbképzési igazolás.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
1. Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4.700,-Ft.
továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja
- 50 járműig 1.600,-Ft.
- 51-100 járműig 795,-Ft.
- 100 jármű felett 335,-Ft.
2. Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása vagy érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének a díja az igénylő fuvarozó nevére 94.050,-Ft, a közösségi engedély egy járműve vonatkozó hiteles másolata díja 4.800 Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

Ahol az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van.

Ügyintézés határideje

A közlekedési hatóság a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételének időpontjától számított három hónap. Indokolt esetben további egy hónappal meghosszabbítható a határidő.

Jogorvoslati lehetőség

IGEN
Illetékes megyei Kormányhivatal
a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához
a döntés közlésétől számított 15 nap
A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)Megkezdhető-e a tevékenység végzése az engedély, engedélykivonatok hiányában? Közúti árutovábbítási tevékenység csak az engedély, engedélykivonatok birtokában végezhető.
A szakmai irányító 10 évnél régebbi vállalkozói vizsgabizonyítványával kiadható-e az engedély? A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány tíz év eltelte után csak - a tíz évnél nem régebben kiállított - továbbképzési igazolással együtt érvényes. Jelenleg rendelkezem érvényes árutovábbítási engedéllyel, vásároltam egy 3,5 t ösztömegű járművet, kell e engedélykivonatot kérnem a járműre? A közlekedési hatóság a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére az - akár csak részben is - 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységre közúti árutovábbítási engedélyt ad ki. A tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változást az engedélyes tizenöt napon belül köteles a közlekedési hatóságnak bejelenteni. Be kell jelenteni továbbá az engedély alapján üzemeltetett járművekben történő változást is; ez a bejelentési kötelezettség azonban nem vonatkozik a jármű átmeneti kiesése esetén igénybe vett helyettesítő járműre, ha az igénybevétel időtartama – szerződéssel igazoltan – nem haladja meg a tizenöt napot. A változás bejelentése alapján a közlekedési hatóság a változást a nyilvántartásában átvezeti, és – a korábbi engedély bevonása mellett – új tevékenységi engedélyt, valamint új engedélykivonatot ad ki.

Fontosabb fogalmak

Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás: a tehergépjárművel végzett közúti árufuvarozás, tehergépjárműnek járművezetővel együtt díj ellenében történő - a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti - rendelkezésre bocsátása, valamint a tehergépjárművel díj ellenében végzett vontatás;
Díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítás: az a díj ellenében végzett közúti árutovábbítás, amelynél az árutovábbítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de út közben Magyarország területén kívül a tehergépjárműre árut raknak fel, vagy Magyarország területén kívül arról árut raknak le, vagy megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van, de az árutovábbítás során az azt végző tehergépjármű érinti Magyarország területét is; Gazdálkodó szervezet szakmai irányítását ellátó személy: az a személy, aki ténylegesen és folyamatosan szervezi és irányítja a gazdálkodó szervezet közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységét;
Gazdálkodó szervezet székhelye: az a helység (és ezen belül az a hely), ahol a gazdálkodó szervezetet megalapítják; az alapítást követő változás esetén a gazdálkodó szervezet székhelye az a helység (és ezen belül az a hely), amelyet az erre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban székhelyként megneveznek;
Tehergépjármű: a tehergépkocsi, a vontató - ideértve a nyerges vontatót is -, valamint az ilyen járműből és az általa vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény;
Megfelelő pénzügyi helyzet: A gazdálkodó szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő, ha a) tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez az 1071/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tőkeerővel rendelkezik, és b) a kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – köztartozásmentes adózónak minősül. A megfelelő pénzügyi helyzet az a) pontban foglaltakra vonatkozóan a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték igazolásával tanúsítható, a b) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis és a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adatai alapján tanúsítható.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1) és (1a), (4) és (6) bekezdés;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdés 20. pont,
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés , 7. § (1) bekezdés, 8. § (2) bekezdés a) pont, 8.§ (3) bekezdés, 12. § (1), (3), (3a) bekezdés, 14. § (3), (3a), (3b), (4) és (5) bekezdés, 15. § (3), (5), (7) bekezdés, (25. § (2) bekezdés);
a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendeletet módosító 613/2012/EU bizottsági rendelet;
a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendeletet módosító 612/2012/EU bizottsági rendelet;
a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 1. § (1) és (2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1., 2. pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §.

Kulcsszavak

Árutovábbítási engedély, tevékenységi engedély, engedélykivonat, közösségi engedély, közösségi engedély hiteles másolat, szakmai irányító, vállalkozói vizsgabizonyítvány, kijelölt szakmai vezető, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858