Akadálymentes verzió

Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00019

Az ügy rövid leírása

A jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata, valamint az ennek keretében elvégzett rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat során - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek esetén - a közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezet (a továbbiakban: vizsgáló állomás) működik közre a tényállás tisztázásában. A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a közlekedési hatóság bírálja el.A közlekedési hatóság az eljárás során a kérelmezőnek a kérelemben megjelölt valamennyi telephelyén helyszíni szemlét tart.

Ki jogosult az eljárásra?

gépjárműfenntartó szervezet, vállalkozás

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell továbbá:
a) azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmező a kérelmezett tevékenységet kívánja végezni,
b) a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását,
c) a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét,
d) annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
a) ha az engedélyt kérő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérő - az engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül,
b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel,
c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi e rendelet alapján a hatósági szerződésbe foglalandó kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti következményeinek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: Vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 171.200,-Ft. A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 85.700,-Ft.
A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése további járműkategóriák vizsgálatára, kategóriánként 7.300,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

Ahol az ügyfél székhelye van.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

IGEN, a kérelem elutasítása esetén van helye fellebbezésnek.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
Fővárosi és megyei kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségei
a döntés közlésétől számított 15 nap
A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/e0/60000/Ugyleirasok_KF_KJ.pdf
Az internet kapcsolathoz csak fix IP cím a megfelelő? Igen. A kérelmet hol bírálják el? A kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóságnál. Ki kérelmezheti a hatósági szerződés megkötését? Gépjárműfenntartó szervezetként nyilvántartásba vett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég.

Fontosabb fogalmak

Járműfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott gépjárműveken - kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: jármű) végzett, az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység; Műszaki vizsgabiztos: a tanúsító vizsgáló állomáson a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését végző, a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező személy.
Környezetvédelmi vizsgabiztos: a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat keretében a jármű környezetszennyezésének ellenőrzését végző műszaki vizsgabiztos;
Hatósági szerződés: Ha jogszabály lehetővé teszi, az elsőfokú hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett - csak írásban - az ügyféllel hatósági szerződést köthet.

Vonatkozó jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 24/A. § (2) bekezdés, (5) bekezdés;
;
302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról 1-3. §, 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 10. § (9) bekezdés, 12/B. §, 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól 2. § (2) bekezdés a) pont, 6. §, 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1. § (1) bekezdés, és 2. § a) pont, 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról 1. § (1) bekezdés a) és b) pont és (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet I. Fejezet 6. pont és II. fejezet 1.1. és 1.2. pont;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Kulcsszavak

vizsgáló állomás, műszaki vizsgabiztos, környezetvédelmi vizsgabiztos, járműfenntartó tevékenység, hatósági szerződés, tanúsító szervezet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858