Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem

Kódszám

KOZLF00021

Az ügy rövid leírása

A gépjármű, a mezőgazdasági vontató, és ezek pótkocsija a közlekedési hatóság által végzett forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat alapján helyezhető forgalomba. A forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat elvégzésére irányuló kérelmet a közlekedési hatóság, vagy a közlekedési hatóság által engedélyezett gépjárműfenntartó szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson lehet benyújtani. A forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat elvégzését általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély alapján kell kérni a közlekedési hatóságtól. Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése és a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat elvégzése összevontan, egy eljárásban is lefolytatható. Ha a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból alkalmasnak minősül, ki kell adni a megfelelt minősítésű „Műszaki adatlapot”.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott nevét, lakcímét, vagy székhelyét, a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelmét, továbbá az általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély számát.

Milyen iratok szükségesek?

Általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély. A jármű jogszerű birtoklását igazoló okmányok. (adásvételi szerződés, számla, vámokmány, jármű kísérőlap, COC bizonylat vagy megfelelőségi nyilatkozat).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 4. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj)
4.1. Segédmotoros kerékpár 3.090,-Ft.
4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija 4.360,-Ft.
4.3. M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi
a) Vizsgálat díja 16.290,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 10.490,-Ft.
4.4. N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”)
a) Vizsgálat díja 17.090,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 11.290,-Ft.
4.5. N2, N3 kategóriájú járművek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú járművek („autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai
a) Vizsgálat díja 24.950,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 14.590,-Ft.
4.6. Mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsijai 7.760,-Ft.
5. Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül (feltételes összeg)
5.1. A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata 5.800,-Ft.
5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata 1.700,-Ft.
5.3. Menetíróval (tachográf), illetőleg sebesség korlátozóval felszerelt jármű vizsgálata 5.800,-Ft.
5.4. Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása 950,-Ft.
5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának megállapítása 1.180,-Ft.
5.6. Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja 4.000,-Ft.
5.8. Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja 4.100,-Ft.
5.9. Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja 5.900,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

 

a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, van fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei:

a fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest

Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Személygépkocsi esetében milyen időtartamra kap műszaki érvényességet a jármű? Új személygépkocsi esetében négy évet, használt személygépkocsi esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évet, 3 naptári éven túl két évet, míg a közforgalmú személyszállításra használt vagy megkülönböztető jelzések használatára jogosult személygépkocsi egy évet.
Milyen okmányok kellenek a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgához? A jármű tulajdon- vagy üzembentartói jogát igazoló okmány, forgalomba helyezési engedély (amennyiben az engedélyezés nem egy eljárásban történik), meghatalmazás, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el.

Fontosabb fogalmak

Forgalomba helyezés: a jármű közlekedési igazgatási hatóság (okmányirodák-kormányablakok) általi első hazai forgalomba helyezése, amely a magyar hatósági engedély és jelzés kiadásával, valamint a jármű nyilvántartásba vételével valósul meg;
Gyártási év: a jármű forgalomba helyezése során a közlekedési hatóság, illetőleg a forgalmazó által az alvázszám alapján meghatározott naptári év, amely a jármű gyártási időpontjára utal. Az alvázszám alapján megállapítható gyártási évet megelőzően használatba vett jármű esetében a használatbavétel naptári éve tekintendő gyártási évnek;
Első használatba vétel: a jármű – hazai vagy külföldi – első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó napja;
Forgalomba helyezés előtti vizsgálat: a forgalomba nem helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik.

Vonatkozó jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 22.§ (3) bekezdés, 23. § (3) és (5) bekezdés;                                                                                                                                      
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 1.pont;
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bek a), b), c) és h) pont, 10. §, 11. § (1) bekezdés, 5. sz. melléklet; a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet I. fejezet 4. és 5. pont;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 92. § (8) bekezdés

Kulcsszavak

Műszaki adatlap, forgalomba helyezés, forgalomba helyezés előtti vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858