Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00022

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, valamint ezek pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet alapján hosszabbítja meg. Az időszakos vizsgálaton a közlekedési hatóság által üzemeltetett, vagy az általa engedélyezett vizsgáló állomáson, a jármű műszerekkel és szemrevételezéssel végzett vizsgálata során a vizsgabiztos a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek megtartását, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését ellenőrizni, továbbá gépjárművek esetében - a versenyjárművek kivételével - rögzíti a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket is. Az időszakos vizsgálat keretében a környezetvédelmi felülvizsgálatot, az arra kötelezett járművek esetében a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott módon kell elvégezni.
Időszakos vizsgálat céljából be kell mutatni a vizsgáló állomáson azt a járművet is, amelynek forgalmi engedélyét és jelzését visszavonták,
a) az új engedély és jelzés kiadása előtt,
b) a korábbi engedély és jelzés visszaadása előtt, ha azokat
ba) a jármű nem megfelelő műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapota miatt vonták vissza, vagy
bb) egyéb okból vonták vissza, és az engedély időbeli hatálya lejárt.
Az időszakos vizsgálat eredményéről és a jármű megállapított műszaki adatairól a közlekedési hatóság
elektronikus úton a Nyilvántartót értesíti, továbbá a jármű műszaki adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat
határidejét (műszaki érvényességi idejét) tartalmazó "Műszaki vizsgálati bizonyítvány ”-t ad ki. Ha a közlekedési hatóság
megállapítja, hogy a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel, a forgalmi engedélybe az időszakos vizsgálat azonosítóját és a műszaki érvényességi időt a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzi.
Amennyiben a forgalmi engedélyben nem áll rendelkezésre szabad érvényesítési hely – annak cseréjéig –, a járműműszaki alkalmasságának érvényességi idejét a "Műszaki vizsgálati bizonyítvány"-ban „Következő időszakos vizsgálat időpontja”-ként meghatározott időpont igazolja

Ki jogosult az eljárásra?

A közlekedési hatóság a vizsgáló állomáson – a jármű bemutatásával – a jármű tulajdonosának (üzemben tartójának vagy képviselőjének) a kérelmére folytatja le az időszakos vizsgálatot.

 

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott neve, lakcíme, vagy székhelye, személyi adatainak igazolására alkalmas okmány, és a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

Forgalmi engedély, vagy az azt helyettesítő okmány.

Az időszakos vizsgálatra irányuló kérelem esetében az üzemben tartó képviseletét - külön okirat kiállítása nélkül - elláthatja:

a) a vizsgáló állomással munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint
b)
az a személy, aki rendelkezik a járművel és annak hatósági engedélyével, valamint az üzemben tartó helyett képes biztosítani a jármű vizsgálatának elvégzéséhez a feltételeket. Külön okirat kiállítása nélkül az üzemben tartót képviselő személy képviseleti jogosultsága az időszakos vizsgálat során a jármű üzemben tartóját terhelő kötelezettségek teljesítésére és a közlekedési hatóság határozatának átvételére terjed ki.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 4. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj)
4.1. Segédmotoros kerékpár 3.090,-Ft.
4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija 4.360,-Ft.
4.3. M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi
a) Vizsgálat díja 16.290,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 10.490,-Ft.
4.4. N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”)
a) Vizsgálat díja 17.090,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 11.290,-Ft.
4.5. N2, N3 kategóriájú járművek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú járművek („autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai
a) Vizsgálat díja 24.950,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 14.590,-Ft.
4.6. Mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsijai 7.760,-Ft.
5. Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül (feltételes összeg)
5.1. A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata 5.800,-Ft.
5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata 1.700,-Ft.
5.3. Menetíróval (tachográf), illetőleg sebesség korlátozóval felszerelt jármű vizsgálata 5.800,-Ft.
5.4. Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása 950,-Ft.
5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának megállapítása 1.180,-Ft.
5.6. Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja 4.000,-Ft.
5.7. Az engedélyezett átalakítást követő első időszakos vizsgálat díja 4.600,-Ft.
5.8. Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja 4.100,-Ft.
5.9. Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja 5.900,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

 

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

IGEN, van fellebbezés
a fővárosi és megyei kormányhivatal
a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához
a döntés közlésétől számított 15 nap
A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Ha a jármű alkalmatlan mínősítést kap a műszaki vizsgálat során, akkor az új vizsgálat alkalmával a díjat újra be kell fizetni? Igen.
Ki állíthatja a járművet műszaki vizsgálatra? Tulajdonos, üzembentartó, vagy ezen személyek meghatalmazottja.
Mennyi a személygépkocsi vizsgadíja? 16.290,-Ft.
Kérhető a műszaki érvényesség ideiglenes meghosszabbítása? Nem, de ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérték, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzték ki, a vizsganapról szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérték, az értesítés a vizsgahelyre történő közlekedéshez egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt helyettesít.

Fontosabb fogalmak

Első használatba vétel: a jármű – hazai vagy külföldi – első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó napja; Időszakos vizsgálat: a forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik.

Vonatkozó jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 24.§ (2) bekezdés, (6) bekezdés, 24/A. § (2a) bekezdés;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 1.pont,
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 12. §, 13. §, 5. sz. melléklet;
a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet I. fejezet 4. és 5. pont ;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 76. §, 89. § (5) bekezdés
a  közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet.

Kulcsszavak

műszaki érvényesség, környezetvédelmi felülvizsgálat, műszaki vizsga, időszakos vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858