Akadálymentes verzió

Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00022

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, valamint ezek pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos műszaki vizsgálatot követően a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet alapján hosszabbítja meg.  Az időszakos műszaki vizsgálaton a közlekedési hatóság által üzemeltetett, vagy az általa engedélyezett vizsgáló állomáson, a jármű műszerekkel és szemrevételezéssel végzett vizsgálata során a vizsgabiztos a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek megtartását, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését ellenőrizni, továbbá gépjárművek esetében - a versenyjárművek kivételével - rögzíti a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket is. Az időszakos műszaki vizsgálat keretében a környezetvédelmi felülvizsgálatot, az arra kötelezett járművek esetében a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott módon kell elvégezni.
Időszakos műszaki vizsgálat céljából be kell mutatni a vizsgáló állomáson azt a járművet is, amelynek forgalmi engedélyét és jelzését visszavonták,
a) az új engedély és jelzés kiadása előtt,
b) a korábbi engedély és jelzés visszaadása előtt, ha azokat
ba) a jármű nem megfelelő műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapota miatt vonták vissza, vagy
bb) egyéb okból vonták vissza, és az engedély időbeli hatálya lejárt.
Az időszakos műszaki vizsgálat eredményéről és a jármű megállapított műszaki adatairól a közlekedési hatóság
elektronikus úton a Nyilvántartót értesíti, továbbá a jármű műszaki adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat határidejét (műszaki érvényességi idejét) tartalmazó "Műszaki vizsgálati bizonyítvány ”-t ad ki. Ha a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel, a forgalmi engedélybe az időszakos vizsgálat azonosítóját és a műszaki érvényességi időt a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzi.
Amennyiben a forgalmi engedélyben nem áll rendelkezésre szabad érvényesítési hely – annak cseréjéig –, a járműműszaki alkalmasságának érvényességi idejét a "Műszaki vizsgálati bizonyítvány"-ban „Következő időszakos vizsgálat időpontja”-ként meghatározott időpont igazolja.
Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg és a vizsgálat időpontjában a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idő még nem járt le, a közlekedési hatóság a forgalmi engedélyt érvényteleníti, továbbá ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.
A közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik (M1 járműkategória), a különleges felépítménnyel nem rendelkező kistehergépkocsik (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2 járműkategória) időszakos vizsgálata kizárólag - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint, a miniszter által rendeletben meghatározott díj ellenében, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel - vizsgáló állomás közreműködésével végezhető el.
Kizárólag a járási (kerületi) hivatal által üzemeltetett vizsgáló állomáson végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet
a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,
b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,
c) a közlekedési hatóság az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,
d) átalakították,
e) az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (3) bekezdés f), h), i) vagy j) pontja szerint - átalakításnak nem minősülő módon - megváltoztatták – ez alól kivételt képez az a járműre felhelyezett autóüveg fólia, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt adott ,
f) az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették,
g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy
h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.                                                         

Ki jogosult az eljárásra?

A közlekedési hatóság a vizsgáló állomáson – a jármű bemutatásával – a jármű tulajdonosának (üzemben tartójának vagy képviselőjének) a kérelmére folytatja le az időszakos vizsgálatot.

 

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott neve, lakcíme, vagy székhelye, személyi adatainak igazolására alkalmas okmány, és a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

Forgalmi engedély, vagy az azt helyettesítő okmány.

Az időszakos vizsgálatra irányuló kérelem esetében az üzemben tartó képviseletét - külön okirat kiállítása nélkül - elláthatja:

a) a vizsgáló állomással munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint
b)
az a személy, aki rendelkezik a járművel és annak hatósági engedélyével, valamint az üzemben tartó helyett képes biztosítani a jármű vizsgálatának elvégzéséhez a feltételeket. Külön okirat kiállítása nélkül az üzemben tartót képviselő személy képviseleti jogosultsága az időszakos vizsgálat során a jármű üzemben tartóját terhelő kötelezettségek teljesítésére és a közlekedési hatóság határozatának átvételére terjed ki.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 4. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj)
4.1. Segédmotoros kerékpár 3.090,-Ft.
4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija 4.360,-Ft.
4.3. M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi
a) Vizsgálat díja 16.290,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 10.490,-Ft.
4.4. N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”)
a) Vizsgálat díja 17.090,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 11.290,-Ft.
4.5. N2, N3 kategóriájú járművek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú járművek („autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai
a) Vizsgálat díja 24.950,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 14.590,-Ft.
4.6. Mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsijai 7.760,-Ft.
5. Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül (feltételes összeg)
5.1. A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata 5.800,-Ft.
5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata 1.700,-Ft.
5.3. Menetíróval (tachográf), illetőleg sebesség korlátozóval felszerelt jármű vizsgálata 5.800,-Ft.
5.4. Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása 950,-Ft.
5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának megállapítása 1.180,-Ft.
5.6. Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja 4.000,-Ft.
5.7. Az engedélyezett átalakítást követő első időszakos vizsgálat díja 4.600,-Ft.
5.8. Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja 4.100,-Ft.
5.9. Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja 5.900,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

Az időszakos vizsgálat a jármű tulajdonosára egyébként irányadó általános illetékességi szabálytól függetlenül, a jármű kategóriája, illetőleg gyártmánya tekintetében feljogosított vizsgáló állomáson, illetőleg a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson lefolytatható.

Ügyintézés határideje

sommás eljárás esetében 8, teljes eljárás esetében 60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen, van lehetőség a fellebbezésre.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.


a fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak
Az illetékes járási hivatalnál, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalnál, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalánál.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Ha a jármű alkalmatlan mínősítést kap a műszaki vizsgálat során, akkor az új vizsgálat alkalmával a díjat újra be kell fizetni? Igen.
Ki állíthatja a járművet műszaki vizsgálatra? Tulajdonos, üzembentartó, vagy ezen személyek meghatalmazottja.
Mennyi a személygépkocsi vizsgadíja? 16.290,-Ft.
Kérhető a műszaki érvényesség ideiglenes meghosszabbítása? Nem, de ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérték, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzték ki, a vizsganapról szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérték, az értesítés a vizsgahelyre történő közlekedéshez egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt helyettesít.

Fontosabb fogalmak

Első használatba vétel: a jármű – hazai vagy külföldi – első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó napja; Időszakos vizsgálat: a forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik.

Vonatkozó jogszabályok


Kulcsszavak

műszaki érvényesség, környezetvédelmi felülvizsgálat, műszaki vizsga, időszakos vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858