Akadálymentes verzió

Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00029

Az ügy rövid leírása

A digitális tachográf elektronikus úton rögzíti a gépjárművezető által vezetéssel, pihenéssel és egyéb munkavégzéssel eltöltött időt. A digitális menetíró készülékkel felszerelt járművet vezető személynek digitális vezetői kártyával kell rendelkezni. Műhelykártya annak a személynek adható ki, aki megfelel a tevékenység végzéséhez meghatározott személyi feltételeknek, valamint teljesíti a meghatározott további képzettségi követelményeket, és a közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett digitális tachográf műhelyben a digitális tachográfok javításának feladatát ellátja.
Tachográf kártya kiadása a lakóhely (székhely) szerint illetékes kártyakibocsátó hatóságnál – a megyei, fővárosi kormányhivatal közlekedési felügyelőségénél – kérelmezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

gépjárművezető, vállalkozás szakmai vezetője, bérelt jármű esetében a jármű bérbevevője, egyéb üzemben tartó esetében az üzembentartói jogok gyakorlására jogosult személy, digitális tachogrfáf műhely, ellenőr
A kártyakibocsátó hatóság a tachográf kártya kiadására irányuló kérelem átvételével egyidejűleg a gépjárművezetői kártya, az ellenőri kártya, valamint a műhelykártya esetében a kérelmező személy képmását és névaláírását elektronikus úton rögzíti, ezért ezen eljárásokban az ügyfél csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A kártyakiadási kérelem benyújtásakor a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott természetes személyazonosító adatokat, továbbá az üzemben tartóra vagy a műhelyre vonatkozó adatokat kell megadni.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány, lakóhelyet igazoló okmány, továbbá - gépjárművezetői kártya esetében - a hatályos vezetői engedély bemutatása. A kérelemben nyilatkozatot kell tenni arról, hogy nem áll fenn a tachográf kártya kiadását kizáró ok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: A fizetendő díj kártyánként
1. Gépjárművezetői kártya kiadása, cseréje, pótlása 7.700,-Ft.
2. Műhelykártya kiadása, cseréje, pótlása 7.700,-Ft.
3. Üzembentartói kártya kiadása, cseréje, pótlása 7.700,-Ft.
4. Ellenőri kártya kiadása, cseréje, pótlása 3.500,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

Ahol az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van.

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

IGEN, van fellebbezés
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
Fővárosi és megyei kormányhivatalok
a döntés közlésétől számított 15 nap
A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/e0/60000/Ugyleirasok_KF_KJ.pdf#!DocumentBrowse
Hány napon belül készül el a kártya? A kártya általában az igényléstől számított 15 napon belül elkészül. Mennyibe kerül a gépjárművezetői kártya? 7700 Ft.

Fontosabb fogalmak

Műhelykártya: olyan tachográf-kártya, amelyet egy tagállam hatósága egy menetíró készülék olyan gyártójának, szerelőjének, egy olyan járműgyártónak vagy műhelynek ad ki, amelyet az adott tagállam jóváhagyott;
A műhelykártya azonosítja a kártya tulajdonosát, és lehetővé teszi a menetíró készülék vizsgálatát, kalibrálását, illetve letöltését; Járművezetői kártya: azon tachográf-kártya, amelyet a tagállam hatóságai bocsátottak ki egy adott járművezető részére;
a járművezetői kártya azonosítja a járművezetőt, és lehetővé teszi a járművezető tevékenységére vonatkozó adat tárolását; Ellenőri kártya: azon tachográf-kártya, amelyet a tagállam hatóságai bocsátanak ki az illetékes nemzeti ellenőrző hatóság részére;
az ellenőrző kártya azonosítja az ellenőrző szervet és esetleg az ellenőrző személyt, valamint lehetővé teszi a hozzáférést az adatmemóriában vagy a járművezetői kártyán tárolt adatokhoz leolvasás, kinyomtatás, illetve letöltés céljából; Üzembentartói kártya: olyan tachográf-kártya, amelyet valamely tagállam hatóságai bocsátanak ki a menetíró készülékkel felszerelt járművek tulajdonosai vagy fenntartói részére;
A vállalkozás adatkártyája azonosítja a céget, és lehetővé teszi a menetíró készülékben tárolt adatok megjelenítését, letöltését és kinyomtatását. A kártya más vállalkozások számára lezárt vagy nem lezárt.Vonatkozó jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 44/A. § (2) bekezdés d) pont;
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 3/A. § (1) bekezdés, 4. § (5) bekezdés 16. és 18. pont; a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés,1. számú melléklet IV. fejezet;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Kulcsszavak

Gépjárművezetői kártya, üzembentartói kártya, ellenőri kártya, műhely kártya, digitális tachográf, tachográf kártya

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858