Akadálymentes verzió

Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00168

Az ügy rövid leírása

A vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése kérelemre induló eljárás. Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság köztisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 12/A. § (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik a rendelet 7. mellékletében meghatározott adattartalmú engedéllyel. Az engedély határozatlan időbeli hatályú.
A közlekedési hatóság az engedéllyel rendelkező személyről nyilvántartást vezet.

Ki jogosult az eljárásra?

Vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki
a) autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy
b) az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és kérelem benyújtását megelőzően legalább két év szakirányú szakmai gyakorlattal, és
c) a tanúsított járműkategóriák vezetésére érvényes vezetői engedéllyel, és
d) számítógépes alapismeretekkel rendelkezik, valamint
e) e rendeletben szabályozott vizsgabiztosi alaptanfolyamot eredményesen elvégezte.

Milyen adatokat kell megadni?

A tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a műszaki vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelmet benyújtó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll a műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a közlekedési hatóság részére – annak a műszaki vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.; Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:
a) nevét,
b) születési helyét idejét,
c) anyja nevét,
d) lakcímét,
e) állampolgárságát,
f) felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve a megszerzett számítógépes alapismeret megnevezését,
g) vezetői engedély számát,
h) a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategória(ák) megjelölését,
i) jelenlegi beosztását (munkakörét),
j) munkáltatójának megnevezését és címét.

Milyen iratok szükségesek?

Hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll a műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a közlekedési hatóság részére – annak a műszaki vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.; A kérelemhez mellékelni kell:
a) előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
b) a szakirányú szakmai gyakorlati időről kiállított munkáltatói igazolást,
c) a számítógépes alapismeret megszerzéséről szóló nyilatkozatot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A képzés és vizsgáztatás költségeit a jelentkező a tanfolyam megkezdése előtt köteles befizetni, és az erről szóló igazolást a tanfolyam megkezdése előtt a közlekedési hatóságnak bemutatni. Képzés és vizsgáztatás díja tartalmazza. A tanfolyam elvégzése után a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének eljárási díja 10000 Ft.

Hol intézhetem el?

országos illetékesség

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap) az irányadó

Jogorvoslati lehetőség

 közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, de jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető.
közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, de jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető.
bírósági felülvizsgálat kérhető
A keresetlevelet 3 (három) példányban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Jármű Módszertani Hatósági Főosztályánál (1066 Budapest, Teréz krt. 38.) kell benyújtani.
a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 (harminc) napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni


Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki jelentkezhet vizsgabiztosi tanfolyamra?
Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság köztisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 12/A. § (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik a rendelet 7. mellékletében meghatározott adattartalmú engedéllyel.
Hol és hogyan lehet benyújtani a kérelmet?
A Nemzeti Fejlsztési Minisztérium Jármű Módszertani Hatósági Főosztályon, a 1066 Budapest, Teréz körút 38. címen.
Mely jogszabályok megismerése célszerű a kérelem benyújtása előtt?
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

Fontosabb fogalmak

műszaki vizsgabiztos: a közlekedési hatóság köztisztviselője, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (2) bekezdésében meghatározott tanúsító szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló, a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező személy

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (6)-(8) bekezdés;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 18. pont , a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 12/A. § (5) és (7) bekezdés, 12. sz. melléklet 1.3.;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet mellékletének III. pontja

Kulcsszavak

kérelem, műszaki megvizsgálás, vizsgabiztos, nyilvántartás, névjegyzék, tevékenység engedélyezése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858