Akadálymentes verzió

Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00012

Az ügy rövid leírása

Ha a kérelmező lakáscélú állami támogatás iránti igénylését (közvetlen támogatások, mint például családok otthonteremtési kedvezménye, megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye, akadálymentesítési támogatás, fiatalok otthonteremtési támogatása, kamattámogatások) a hitelintézet elutasítja, az igénylő kérelmezheti a hatósági megállapítását annak, hogy a lakástámogatási feltételeknek megfelel. A kérelmet az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül, a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, Pest megye vagy a főváros területén fekvő, támogatással érintett ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatalához kell benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a személy kérelmezheti, akinek a támogatás iránti kérelmét a hitelintézet elutasította.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve), lakóhely, adóazonosító jel, a támogatással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási illeték megfizetését igazoló irat - ha az illeték megfizetése nem illetékbélyeg formájában történt, a hitelintézet lakáscélú támogatás iránti kérelmet elutasító döntése. Amennyiben meghatalmazott jár el a kérelmező nevében, csatolandó a meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke megegyezik az általános tételű eljárási illetékkel, azaz 3000,- Ft. Az illeték összegét a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetékbélyeggel vagy banki átutalással, kormányablaknál elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni. Kormányablak esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással lehet leróni. Van lehetőség hiánypótlás keretében az eljárási illeték lerovását pótolni a kormányhivatal eljárása során.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal (a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő, támogatással érintett ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fővárosi és megyei kormányhivatal döntése ellen fellebbezésre van lehetőség. A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatal által meghozott határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet benyújtani az első fokon eljárt kormányhivatalhoz. A fellebbezést a Magyar Államkincstár Központjának (Támogatásokat Közvetítő Főosztály) - 1054 Budapest, Hold u. 4. - kell címezni.
Lehetséges verziók:
a, A fellebbezés illetéke – figyelemmel arra, hogy a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.
b, A fellebbezés illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljárás megismerését ügyféltájékoztató segíti.
Gyakran ismételt kérdések:
1. Hol, mikor és hogyan kell benyújtanom a kérelmet?
Ha a támogatás iránti igénylést a hitelintézet elutasítja, az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivataltól kérelmezheti a lakástámogatási feltételeknek való megfelelése hatósági megállapítását. A kérelemről mint elsőfokú közigazgatási hatóság a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal dönt, fellebbezés esetén az ügyet a Magyar Államkincstár Központja bírálja el. A hitelintézet elutasító döntése elleni kérelmet a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül kell benyújtani az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, amelyhez csatolni szükséges a hitelintézet által kiadott elutasító levelet. A hitelintézet az elutasítás indokolásában köteles megjelölni azokat a jogszabályi feltételeket, amelyeknek a támogatást igénylő a megítélése szerint nem felel meg, illetve nem teljesített.
2. Hány nap ügyintézési határidőre számíthatok?
Az eljárás lefolytatására vonatkozó határidő 21 nap, amelybe a hiánypótlásra fordított időtartam nem számít bele.
3. Részesülhetek méltányosságban a döntés során?
A lakástámogatási hatóságoknak méltányossági jogköre nincs, továbbá az igénylő támogatási feltételeknek való megfelelését megállapító döntés a hitelintézetek hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.
4. Milyen döntést hoz a kormányhivatal, mit állapít meg ebben?
Ha a kormányhivatal jogerős határozatban megállapítja, hogy az igénylő az adott támogatási kérelemnek a hitelintézethez való benyújtásakor
a) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet,
b) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról
szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet,
c) a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet,
d) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
szerinti feltételeknek megfelelt, akkor a hitelintézet a feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a támogatási szerződés megkötését nem tagadhatja meg, még akkor sem, ha a támogatás célja időközben megvalósult.
5. Ha nem értek egyet a kormányhivatal döntésével, hová és hány napon belül fordulhatok jogorvoslatért?
A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a kormányhivatalnál előterjesztett, de a Magyar Államkincstár Központjához címzett fellebbezéssel lehet élni.
6. Kell fizetnem eljárási illetéket? Mikor és milyen formában?
Az eljárás illetékköteles. Az illetéket a kérelmező az eljárás megindításával egyidejűleg illetékbélyeggel vagy banki átutalással, kormányablaknál elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel fizeti meg. Kormányablak esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással lehet leróni. Ha az ügyfél egy beadványban többféle lakáscélú állami támogatás iránt terjeszt elő kérelmet, akkor az illetéket csak egyszer kell megfizetnie. A kormányhivatal első fokú közigazgatási hatósági eljárásáért 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Fontosabb fogalmak

1. Közvetlen támogatás: a lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény, 2015. július 1-jétől a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), illetve a megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye, az akadálymentesítési támogatás, az adó-visszatérítési támogatás, a fiatalok otthonteremtési támogatása (FOT).
2. Fiatalok otthonteremtési támogatása: a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, vagy legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek által a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében igénybe vehető lakástámogatás.
3. Támogatott: lakáscélú közvetlen támogatásban vagy kamattámogatásos hitelben részesült személy.
4.Támogatott lakás/ingatlan: támogatással vásárolt vagy épített (bővített, korszerűsített) lakás vagy lakóház.
5. Lakásbővítési kedvezmény: a lakásépítési kedvezmény felével megegyező összegben bármely építtető számára nyújtható támogatás olyan építési munkákra , amelyek eredményeképpen 50%-ot elérő arányban az igénylő tulajdonában lévő lakása a lakás hasznos alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül. Két vagy több gyermeket eltartó építtető esetében a támogatás olyan építkezéshez is biztosítható, amely a vonatkozó Kormányrendelet rendelkezései szerint új lakás építésének nem minősülő tetőtér-beépítésnek vagy emeletráépítésnek felel meg.
6. Utólag született gyermek után igénybe vehető kedvezmény: a lakáskölcsön-szerződés megkötését követően született gyerek után igénybe vehető közvetlen támogatás.

Vonatkozó jogszabályok

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (13)-(14) bekezdése, a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 06.) Korm. rendelet 10. § (6)-(7) bekezdése,
a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. § (9)-(10) bekezdése, az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13.§ (2)-(4) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1), 98. § (1), 102. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 73. § (1)-(2a) bekezdése

Kulcsszavak

jogorvoslat, elutasító levél, hitelintézet, támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858