Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00012

Az ügy rövid leírása

Ha a kérelmező lakáscélú állami támogatás iránti igénylését (közvetlen támogatások, mint például családi otthonteremtési kedvezmény, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény, akadálymentesítési támogatás, fiatalok otthonteremtési támogatása, adó-visszatérítési támogatás, kamattámogatások) a hitelintézet elutasítja, az igénylő kérelmezheti a hatósági megállapítását annak, hogy a lakástámogatási feltételeknek megfelel. A kérelmet az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül, a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal székhelye szerinti járási hivatalhoz, Pest megye vagy a főváros területén fekvő, támogatással érintett ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatalához kell benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a személy kérelmezheti, akinek a támogatás iránti kérelmét a hitelintézet elutasította. A kérelmező személyesen és meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve), lakóhely, adóazonosító jel, a támogatással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási illeték megfizetését igazoló irat - ha az illeték megfizetése nem illetékbélyeg formájában történt, a hitelintézet lakáscélú támogatás iránti kérelmet elutasító döntése. Ha meghatalmazott jár el a kérelmező nevében, csatolandó a meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke megegyezik az általános tételű eljárási illetékkel, azaz 3000,- Ft. Az illeték összegét a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetékbélyeggel vagy banki átutalással, kormányablaknál elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni. Kormányablak esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással lehet leróni. Van lehetőség hiánypótlás keretében az eljárási illeték lerovását pótolni a járási hivatal eljárása során.

Hol intézhetem el?

A támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A járási hivatal döntése ellen fellebbezésre van lehetőség. A fellebbezést a járási hivatal által meghozott határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet benyújtani az első fokon eljárt járási hivatalhoz. A fellebbezést Budapest Főváros Kormányhivatalához (Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Lakástámogatási és igazságügyi osztály, 1139 Budapest, Váci út 71., Postacím: 1391 Budapest, Pf. 238) kell címezni. A fellebbezés illetéke 5.000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljárás megismerését ügyféltájékoztató segíti.
Gyakran ismételt kérdések:
1. Hol, mikor és hogyan kell benyújtanom a kérelmet?
Ha a támogatás iránti igénylést a hitelintézet elutasítja, az igénylő a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalától, fővárosi és Pest megyei ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatalától kérelmezheti a lakástámogatási feltételeknek való megfelelése hatósági megállapítását. A kérelemről mint elsőfokú közigazgatási hatóság a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, fővárosi és Pest megyei ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala dönt, fellebbezés esetén az ügyet Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el. A hitelintézet elutasító döntése elleni kérelmet a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül kell benyújtani az illetékes járási (kerületi) hivatalhoz, amelyhez csatolni szükséges a hitelintézet által kiadott elutasító levelet. A hitelintézet az elutasítás indokolásában köteles megjelölni azokat a jogszabályi feltételeket, amelyeknek a támogatást igénylő a megítélése szerint nem felel meg, illetve nem teljesített.
2. Hány nap ügyintézési határidőre számíthatok?
Az eljárás lefolytatására vonatkozó határidő 21 nap, amelybe a hiánypótlásra fordított időtartam nem számít bele.
3. Részesülhetek méltányosságban a döntés során?
A lakástámogatási hatóságoknak méltányossági jogköre nincs, továbbá az igénylő támogatási feltételeknek való megfelelését megállapító döntés a hitelintézetek hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.
4. Milyen döntést hoz a járási hivatal, mit állapít meg ebben?
Ha a járási hivatal jogerős határozatban megállapítja, hogy az igénylő az adott támogatási kérelemnek a hitelintézethez való benyújtásakor

a) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,

b) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet,

c) a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet,

d) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,

e) az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet,

f) az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, vagy

g) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
szerinti feltételeknek megfelelt, akkor a hitelintézet a feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a támogatási szerződés megkötését nem tagadhatja meg, még akkor sem, ha a támogatás célja időközben megvalósult. A támogatás folyósításához azonban a kérelmezőnek a jogszabályba és a támogatási szerződésbe foglalt folyósítási feltételeket is teljesítenie kell. 
5. Ha nem értek egyet a járási hivatal döntésével, hová és hány napon belül fordulhatok jogorvoslatért?
A határozat vagy végzés ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a járási hivatalnál előterjesztett, de Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett fellebbezéssel lehet élni.
6. Kell fizetnem eljárási illetéket? Mikor és milyen formában?
Az eljárás illetékköteles. Az illetéket a kérelmező az eljárás megindításával egyidejűleg illetékbélyeggel vagy banki átutalással, kormányablaknál elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel fizeti meg. Kormányablak esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással lehet leróni. Ha az ügyfél egy beadványban többféle lakáscélú állami támogatás iránt terjeszt elő kérelmet, akkor az illetéket csak egyszer kell megfizetnie. A járási hivatal első fokú közigazgatási hatósági eljárásáért 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Fontosabb fogalmak

1. Közvetlen támogatás: a lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény, családi otthonteremtési kedvezmény (csok), illetve a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény, az akadálymentesítési támogatás, az adó-visszatérítési támogatás, a fiatalok otthonteremtési támogatása (FOT).
2. Fiatalok otthonteremtési támogatása: a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, vagy legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek által a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében igénybe vehető lakástámogatás.
3. Támogatott személy: lakáscélú közvetlen támogatásban vagy kamattámogatásos hitelben részesült személy.
4.Támogatott lakás/ingatlan: támogatással vásárolt vagy épített (bővített, korszerűsített) lakás vagy lakóház.
5. Utólag született gyermek után igénybe vehető kedvezmény: a lakáskölcsön-szerződés megkötését követően született gyerek után igénybe vehető közvetlen támogatás.

Vonatkozó jogszabályok

A lakáscélú állami támogatásokról rendelkező kormányrendeletek, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, az illetékekről szóló törvény.

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

jogorvoslat, elutasító levél, hitelintézet, támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858