Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése vagy a támogatott ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra történő közvetlen átjegyzése iránti kérelem.

" /> Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése vagy a támogatott ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra történő közvetlen átjegyzése iránti kérelem.

" />
Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése vagy a támogatott ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra történő közvetlen átjegyzése iránti kérelem.

Kódszám

KINCS00013

Az ügy rövid leírása

A támogatással megszerzett lakóingatlannak az állam visszakövetelés iránti igényének tartama alatti elidegenítése ellenére a lakáscélú támogatást visszafizetni abban az esetben nem kell, ha az elidegenítés a lakásigény újabb lakóingatlannal való kielégítése céljából történt. Ha az újabb lakóingatlan megszerzésére még nem került sor, akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggesztését lehet kérelmezni (1,illetve 3 év időtartamra, újabb ingatlan vásárlásáig, építéséig), vagy ha a támogatott ingatlan eladásának bejelentését követő legfeljebb 60 napon belül az újabb ingatlant már meg is szerezték (építés befejezésével, adásvétellel, cserével), akkor a támogatás biztosítékaként bejegyzett jelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb ingaltanra történő közvetlen átjegyzését kell kérelmezni.

Az állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése vagy az ingatlanra bejegyzett terhek közvetlen átjegyzése a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivataltól, Pest megye vagy a főváros területén fekvő, támogatással érintett ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatalától kérelmezhető. A kérelmet a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének, a lakóhelyet érintő változás bekövetkezésének, vagy az ingatlan bontásának/más célú hasznosításának bejelentését követő legfeljebb 60 napon belül lehet benyújtani, felfüggesztési kérelem esetén akkor, ha a támogatott személy az igénybe vett támogatás összegét a "10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára" befizette.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a személy kérelmezheti, aki az érintett lakáscélú állami támogatásban részesült.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve), lakóhely, adóazonosító jel, a támogatással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma.

Milyen iratok szükségesek?

Az adásvételi vagy csereszerződések, illetőleg építkezés esetén jogerős használatba vételi engedély, illetőleg használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, az eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentum, támogatási szerződés, újabb ingatlanon tulajdonszerzés igazolása, támogatás összegének letétbe helyezését igazoló dokumentum.
Amennyiben meghatalmazott jár el a kérelmező nevében, csatolandó a meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke megegyezik az általános tételű eljárási illetékkel, azaz 3000,- Ft. Az illeték összegét a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetékbélyeggel vagy banki átutalással, kormányablaknál elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni. Kormányablak esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján vagy átutalással lehet leróni. Van lehetőség hiánypótlás keretében az eljárási illeték lerovását pótolni a járási hivatal eljárása során.

Hol intézhetem el?

A lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fővárosi és megyei kormányhivatal döntése ellen fellebbezésre van lehetőség. A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatal által meghozott határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet benyújtani az első fokon eljárt kormányhivatalhoz. A fellebbezést a Magyar Államkincstár Központjának (Támogatásokat Közvetítő Főosztály) - 1054 Budapest, Hold u. 4. - kell címezni.
Lehetséges verziók:a, A fellebbezés illetéke – figyelemmel arra, hogy a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint.
b, A fellebbezés illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivataltól, Pest megye vagy a főváros területén fekvő, támogatással érintett ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatalától kérelmezhető. A kérelmet a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének, a lakóhelyet érintő változás bekövetkezésének, vagy az ingatlan bontásának/más célú hasznosításának bejelentését követő legfeljebb 60 napon lehet benyújtani, amennyiben a támogatott személy az igénybe vett támogatás összegét a "10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára" befizette. Az eljárási határidő 21 nap. Az eljárás illetékköteles. A fővárosi és megyei kormányhivatal döntése ellen fellebbezésre van lehetőség. Az eljárás megismerését ügyféltájékoztató segíti.
Gyakran ismételt kérdések:

1. Ha eladom az állami támogatás segítségével vásárolt ingatlanomat a támogatási szerződésben meghatározott időn belül (5, illetve 10 év), vissza kell fizetnem az állami támogatást?
A támogatással megszerzett lakóingatlannak az állam visszakövetelés iránti igényének tartama alatti elidegenítése ellenére a lakáscélú támogatást visszafizetni abban az esetben nem kell, ha az elidegenítés a lakásigény újabb lakóingatlannal való kielégítése céljából történt.
2. Mikor és hová kell bejelentenem az ingatlan eladását?
A támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes járási hivatalnál, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatalánál.

3. Milyen intézkedésre van még szükség a kérelem benyújtásán kívül?
Amennyiben a támogatott személy a visszafizetés felfüggesztést kéri a járási hivataltól, az igénybevett támogatás összegét a „10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára” be kell fizetnie. A felfüggesztés időtartamát az igénybevett támogatás összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani.
4. Mennyi időre lehet kérni a támogatás visszafizetésének felfüggesztését? Kérhetek majd hosszabbítást?
A felfüggesztés egy (vásárlás esetén), illetve három éves (építkezés esetén) időtartama egy alkalommal legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, ha ezt a támogatott személy a határidő lejárta előtt kérelmezi.
5. Ha az ingatlan elidegenítését követően új ingatlant veszek, építek, valamint ha a visszafizetési kötelezettség felfüggesztésének ideje alatt, vagy annak lejártakor szerzek új ingatlan, mi a teendő?
A járási hivatalhoz kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a támogatott személy a határidő lejártáig
a) az újabb lakás megszerzését adásvételi vagy csereszerződés, illetve építés esetében a használatbavételi engedély/használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány  bemutatásával hitelt érdemlően igazolja, és
b) a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt – csökkentve a levonható összeggel – szerződéssel és értékbecsléssel, építés esetén pedig számlával igazoltan az új lakás megszerzésére fordította,
akkor az állami igényhez fűződő kötelezettség az eredeti határidő lejártáig terheli.
A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a járási hivatal határozatban dönt, megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget és intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt.
6. Mikor kapom vissza a letétbe helyezett összeget?
A Kincstár a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozatnak a kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.
7. Mi történik, ha a felfüggesztés időtartama alatt nem vásárolok/építek új/másik ingatlant? Mi az eljárás abban az esetben, ha kisebb értékű ingatlant vásárolok/építek?
Ha a támogatott személy a másik lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű lakás megszerzését igazolja, a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a Kincstár intézkedik.
8. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány kitöltése? Hol találom?
A felfüggesztés/átjegyzés iránti kérelem-nyomtatványok a kormányhivatalok honlapjáról letölthetők, az alkalmazásuk nem kötelező, ugyanakkor az ügyintézést jelentős mértékben megkönnyítik.
9. Kell fizetnem eljárási illetéket? Mikor és milyen formában
A felfüggesztés, illetve az átjegyzés kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárás, a megindításához a kérelmezőnek 3000,- Ft általános eljárási illetéket kell megfizetnie.

Fontosabb fogalmak

1.Támogatott: lakáscélú közvetlen támogatásban vagy kamattámogatásos hitelben részesült személy
2. Támogatott lakás/ingatlan: támogatással vásárolt vagy épített (bővített, korszerűsített) lakás vagy lakóház.
3. Közvetlen átjegyzés: a lakástámogatás összege után az állam javára a támogatott ingatlanra bejegyzett jelzálogjognak (elidegenítési és terhelési tilalomnak) a visszafizetési kötelezettséget előzetesen felfüggesztő végzés mellőzésével, a kormányhivatal által hozott határozattal történő átterhelése újabb, a támogatott személy, illetve együttköltöző családtagjai lakhatását szolgáló ingatlanra.
4. Visszafizetési kötelezettség felfüggesztése: A támogatott ingatlan eladása, valamint az állami támogatás összegének letétbe helyezését követően az újabb lakásigény megszerzésének szándékának nyilatkozatával az állami támogatás visszafizetésének fefüggesztésének lehetősége.

Vonatkozó jogszabályok

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 15.§, az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

adásvételi szerződés, tulajdonli lap, támogatási szerződés, felfüggesztés, átjegyzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858