Akadálymentes verzió

Magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése

Kódszám

MUNKP00078

Az ügy rövid leírása

Az állami foglalkoztatási szerven kívül munkaközvetítést azon személy folytathat aki a rendelkezik a jogszabályban előírt feltételekkel. Aki magán-munkaközvetítői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak bejelenteni. A kormányhivatal a tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet. A magán-munkaközvetítő akkor vehető nyilvántartásba, ha a jogszabályban előírt képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat és a tevékenység folytatásához előírt vagyoni biztosítékkal rendelkezik. A magán-munkaközvetítőknek a székhelyükben, a nyilvántartási adataiban bekövetkezett változásokat, illetve a tevékenységük megszüntetést be kell jelenteniük, illetve az éves tevékenységükről a tárgyévet követően adatszolgáltatást kell nyújtaniuk.

Ki jogosult az eljárásra?

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és más jogi személyek: közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet, egyesülés, alapítvány, egyesület, köztestület stb.,- : közkereseti társaság és betéti társaság,- egyéni vállalkozók, egyéni cégek,- bármely EGT-államban honos jogi személy vagy jogi személy nélküli szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe stb.

Milyen adatokat kell megadni?

bejelentő neve, székhelye, cégszerű aláírása, szervezeti formája, képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe. A magán munkaközvetítői-tevékenység végzésének iránya. A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának helye(i), irodahelyiség(ek) címe, telefonszáma, felszereltség. Ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentő bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági határozatot, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés igazolása. A megfelelő foglalkoztatott személy előírt képesítést, gyakorlatot bizonyító okirat (pl. oklevél hiteles másolata, működési bizonyítvány, munkáltatói igazolás stb.), valamint az e képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött szerződés, eredeti letéti szerződés a vagyoni biztosítékról

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

általános tételű eljárási illetéket 3000 Ft (kivéve a személyes illetékmentességet)

Hol intézhetem el?

a magán-munkaközvetítő székhelye

Ügyintézés határideje

A tevékenység folytatási feltételeinek fennállására vonatkozó igazolás kiadása: 8 nap Nyilvántartásba vétel: 15 nap

Jogorvoslati lehetőség

a nyilvántartásba vételről rendelkező elsőfokú döntés fellebbezéssel megtámadható
Nemzetgazdasági Minisztérium
A döntést hozó fővárosi megyei kormányhivatalhoz
a döntés közlésétől számított 15 nap
a fellebbezés illetéke 5000 Ft ( kivéve a személyes illetékmentességet)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfelek számára rendszeresített általános tájékoztatót a szakmai irányító szerv által kiadott adott ügycsoportra vonatkozó módszertani utmutató tartalmaz Kapcsolódó fájlok Tájékoztató_MUNKP00078
1. Mit kell tartalmaznia letéti szerződésnek?

A vagyoni biztosíték pénzbeli letét, amelynek összege ötszázezer, egymillió, illetve másfélmillió forint. A vagyoni biztosítékot pénzügyi intézménnyel kötött letéti szerződéssel kell igazolni, melynek az alábbi rendelkezéseket kell tartalmaznia:
- a letét kizárólag a magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
- a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló részére a fenti pont szerinti kártérítést a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,
- a letét bármely okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó kormányhivatalt és a munkaerő-kölcsönzőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.
A magán-munkakközvetítőnek a felhasznált vagyoni biztosítékot a kifizetést követő harminc napon belül pótolni kell. Ennek megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő utolsó napján (30. nap) a kormányhivatalban igazolnia kell. Ha a kölcsönbeadót a kormányhivatal a nyilvántartásból törli a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Amennyiben a közvetítéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a magán-munkaközvetítő ellen a munkavállaló kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. A letét megszüntetésének a lehetőségéről a kormányhivatal a pénzügyi intézményt tájékoztatja.

2. Mi tekinthető megfelelő irodának?

Ügyfélfogadásra alkalmas módon legyen berendezve és a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel. Az irodahelyiség megfelelőségét akormányhivatal nem ellenőrzi

3. Mikor kezdhető meg a tevékenység?

A tevékenység a szükséges feltételek fennállásával folytathatóak, viszont a bejelentés nélküli tevékenység folytatása rendbírság kiszabását vonja maga után.


4. A megfelelő személy foglalkoztatása tekintetében az ügyvédi irodának adott megbízás elfogadható-e?
Nem fogadható el, mert az ügyvéd, ha egyéni ügyvéd akkor egyéni vállalkozónak minősül.. Ha ügyvédi irodában dolgozik, akkor társas vállalkozónak minősül. Egyik esetben sem minősül foglalkoztatottnak.


Fontosabb fogalmak

1. magán-munkaközvetítés: a kormányhivatal munkaközvetítői tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is. A magán-munkaközvetítő tehát elősegíti az álláskeresők és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejöjjön. A magán-munkaközvetítés bonyolódhat személyesen, telefonon és a világhálón is.
2. Magán-munkaközvetítésnek nem minősülő tevékenységek:
- ha az oktatási intézmény a vele tanulói, hallgatói jogviszonyban állók részére, álláskeresés céljából a munkaadókkal találkozót szervez (állásbörze),
- ha a színházi és művészeti ügynökség művészeket közvetít.
- a munkát kereső részére nyújtott munkatanácsadás, ha az kizárólag tanácsadó tevékenység,
- a munkaerő-toborzás akkor, ha a tevékenységet a munkaadó saját munkaerő szükségletének kielégítése céljából végzi.
3. Letéti szerződés: vagyoni biztosítékként csak olyan letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
a) a letét kizárólag a magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló vagy a munkát kereső részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
b) a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló vagy a munkát kereső részére az a) pont szerinti kártérítést a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,
c) a letét bármilyen okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó munkaügyi központot, továbbá a magán-munkaközvetítőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.
A vagyoni biztosíték mértéke, belföldi és EGT tagállamot érintő közvetítés esetén 500.000Ft, EGT tagállamon kívüli közvetítés esetén 1.000.000Ft

Vonatkozó jogszabályok

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről 4/A § (2) bekezdés, 5. §, 8.§ (5)-(6) bekezdés, 2. melléklet
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 27.§ (1) bekezdés
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 6.§,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 98.§, 99.§, 102.§, 106.§ (3) bekezdés,
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) bekezdés i) pont
a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet 1.§
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 5. §, 29. § (1)-(2) bekezdés
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglakloztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Kulcsszavak

Magán-munkaközvetítés Letéti szerződés Igazolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858