Akadálymentes verzió

Magán-munkaközvetítő adatváltozásának bejelentése

Kódszám

MUNKP00079

Az ügy rövid leírása

A magán-munkaközvetítőnek a székhelyében a bejelentési adatainak és a nyilvántartási feltételeiben történt változásokat nyolc napon belül be kell jelentenie az őt nyilvántartó kormányhivatalnak. A bejelentés alapján a kormányhivatal dönt a korábbi nyilvántartási adatok módosítása, vagy a magán-munkaközvetítő törlése és a tevékenység folytatásától történő eltíltása felől. Amennyiben a magán munkaközvetítő a székhelyét más megyei kormányhivatal illetékességi területére helyezi át, akkor az új székhely szerint illetékes kormányhivatal veszi nyilvántartásba.

Ki jogosult az eljárásra?

Az adatváltozással érintett nyilvántartásba vett magán-munkaközvetítő

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő magán-munkaközvetítő neve, címe, nyilatkozat a székhely címében, bejelentési adataiban nyilvántartási feltételeiben történt változásokról

Milyen iratok szükségesek?

a bejelentéssel érintett változásokat és a nyilvántartásba vételi feltételek fennállását igazoló okirat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték, vagy szolgáltatási díj nincs

Hol intézhetem el?

A magán-munkaközvetítő székhelye

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

az elsőfokú határozat fellebbezéssel megtámadható
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)
A döntést hozó fővárosi megyei kormányhivatalhoz
a döntés közlésétől (illetve jogszabálysértő, vagy hibás adat bejelygzése esetén a tudomásra jutástól) számított 15 nap
a fellebbezés illetéke 5000 Ft ( kivéve a személyes illetékmentességet)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfelek számára rendszeresített általános tájékoztatót a szakmai irányító szerv által kiadott adott ügycsoportra vonatkozó módszertani utmutató tartalmaz Kapcsolódó fájl Tájékoztató_MUNKP00079
1. Meddig kell bejelenteni a változást:

A bejelentést a változások bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a nyilvántartást vezető kormányhivatal részére benyújtani.

2. Milyen változásokat kell bejelenteni.
A tevékenység megkezdésekor tett bejelentésben foglaltak változásait:
- Bejelentő, neve, székhelye
- Szervezeti forma
- Képviseletre jogosultak neve, címe
- Tevékenység végzésének iránya
- A magán-munkaközvetítő tevékenység folytatásának helye, irodahelyiség címe
Nyilvántartási feltételek változása
- Megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy változása
- Vagyoni biztosíték összegének változása

3. Kell e csatolni az irodahelyiségek használati jogát igazoló okiratokat.
A nyilvántartásba vétel során az irodahelyiség használati jogát (pl. bérleti szerződéssel, tulajdon lap másolattal) külön nem kell igazolni.

4. Mi történik akkor, ha az új székhelyem szerint illetékes kormányhivatal nem vesz nyilvántartásba.
Ekkor az új székhely szerint illetékes kormányhivatal átteszi az ügyet a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnak , aki törli a magán-munkaközvetítőt a nyilvántartásából, egyúttal eltiltja a magán-munkaközvetítőt a tevékenység folytatásától

5. Ki ellenőrzi a tevékenység folytatását
A magán-munkaközvetítő székhelye, illetve telephelye szerint illetékes kormányhivatal a magán-munkaközvetítés nyilvántartás vételi feltételeinek fennállásával és a tevékenység folytatásával kapcsolatban hatósági ellenőrzést végez.

6. Folytathatom e tevékenységemet, ha az új székhelyem szerint illetékes kormányhivatal még nem vett nyilvántartásba
A magán munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy magán-munkaközvetítő rendelkezzen a nyilvántartásba vételi feltételekkel, így a nyilvántartásba vételei feltételek folyamatos fennállása esetén az új székhely szerinti kormányhivatal nyilvántartásba vételét megelőzően is folytatható a tevékenység.

Fontosabb fogalmak

1. A bejelentési és a nyilvántartási feltételek változása: A bejelentési adatok és nyilvántartásba vételi feltételek változása alatt azon adatok és feltételek változását kell érteni, amelyek a tevékenység megkezdésének bejelentésekor, illetve a nyilvántartásba vétel feltételeként figyelembe lettek véve (pl. szolgáltató neve, székhelye, szervezeti formája, képviseletre jogosultak neve, címe, tevékenység folytatásának helye(i), vagyoni biztosíték, megfelelő foglalkoztatott személy).
2. Letéti szerződés megszüntethetősége: a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a hat hónapos időszak nem a bejelentéstől, nem is a törlésről rendelkező határozat meghozatalától, hanem annak a jogerőre emelkedésétől kezdődik. Amennyiben a magán-munkaközvetítéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a magán-munkaközvetítő ellen a munkát kereső kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. Tehát a folyamatban lévő kártérítési per esetében a hat hónapos eltelte után sem szabadítható fel a letét.

Vonatkozó jogszabályok

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § 27. § (1) bekezdés;
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5.§, 8. § (3)-(4) bekezdés 9. §, 16. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés 86. § (2) bekezdés, 98.§, 99.§, 102.§, 106. § (3) bekezdés;
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) bekezdés i) pont

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 26. pont;
67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglakloztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről;
a rendbírságról szóló 3/1996. (IV.5.) MüM rendelet 1.§

Kulcsszavak

Magán-munkaközvetítő bejelentési kötelezettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858