Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

OKTAT00011

Az ügy rövid leírása

A Magyar Iigazolványra jogosult, alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményekben tanulmányokat folytató tanuló és hallgató, a jogosulttal együtt élő házastárs és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermek (a házastárs és gyermek akkor is, ha nem valja magát magyar nemzetiségűnek), továbbá az a tanuló aki alap- vagy középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll és magyarul tanul, továbbá az a hallgatót, aki a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat, Magyarország területén diákkedvezményekre jogosult. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a kedvezmény iránti kérelem benyújtása.. A kedvezményre való jogosultság megállapításáról a kormányhivatal hoz döntést. Ezt követően a kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével.
A jogosult a kedvezményeket a jogosultságot igazoló bejegyzéstől az adott tanév befejezését követő október 31-éig veheti igénybe. A kedvezményre való jogosultságot igazoló bejegyzést évente meg kell hosszabbítani.

Ki jogosult az eljárásra?


Azok az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben tanulmányokat folytató tanulók vagy hallgatók, akik Magyar igazolvánnyal rendelkeznek, vagy arra jogosultak, vagyis azok a személyek, akik:
1. a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkeznek, és
2a. aki magyar állampolgár, vagy
2b. aki tud magyar nyelven, vagy
2c.akit
- a lakóhelye szerinti szomszédos állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy
- a szomszédos állam területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként tart nyilván, vagy
- a szomszédos állam területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

A kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt is, aki a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban áll és magyar nyelven tanul, illetve azt a hallgatót is, aki a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat.

Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a kedvezmény a jogosult személlyel együtt élő házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermekre akkor is kiterjed, ha magát nem vallja magyar nemzetiségűnek.


Milyen adatokat kell megadni?

1. a kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását,
2. a Magyar igazolvány vagy az erre irányuló kérelem számát,
3. a kérelem kiállításának helyét és idejét,
4. az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező hallgatói, tanulói jogviszonyban áll; felsőoktatási intézmény esetén a tagozat megjelölését is.

Milyen iratok szükségesek?

A tanulói, hallgatói jogviszonyt igazolni kell. A jogviszonyt igazolni lehet az oktatási intézménybe történő beiratkozást tanúsító igazolással, felsőoktatási intézmény hallgatója jogviszonyát leckekönyvével is igazolhatja. A jogsultságot a külképviselet igazolja az előbbi dokumentumok alapján.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyi illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

A kérelmet elbíráló kormányhivatal a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a külképviselettől a kormányhivatalhoz töténő megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre lehetőség van. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az Oktatási Hivatal. A fellebbezést az elsőfokú döntést meghozó fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell benyújtani, az Oktatási Hivatalnak címezve.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be. Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek. A kérelmet átvevő külképviselet a kérelemről gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet állít elő. A hiánypótlásról és a kérelem adatainak hibátlan kitöltéséről a kérelmet átvevő külképviselet gondoskodik. A gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet elektronikus úton továbbítja a külképviselet a kormányhivatal felé. A kérelmet elbíráló kormányhivatal a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg. A kormányhivatal a jogosultság megállapításával egyidejűleg a jogosult adatait nyilvántartásba veszi. A kedvezményekre való jogosultság kormányhivatal által történő megállapítását követően a kormányhivatal, vagy a külképviselet jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében a mellékletben megjelölt kormányhivatal és a külképviselet előtt a tanuló, illetve a hallgató személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a Magyar igazolvány vagy pótfüzet postai úton is megküldhető a külképviseletnek.

A diákkedvezményekre való jogosultság kérelemre további egy évre meghosszabbítható.
Ha a kérelmező megadja telefonos elérhetőségét vagy elektronikus levélcímét a külképviselet egyes eljárási cselekményekről telefonon vagy e-mailben tájékoztatja az ügyfelet.

Fontosabb fogalmak

A Magyar igazolványra irányuló kérelem száma: ha a kérelmező még nem rendelkezik Magyar igazolvánnyal, a kedvezményre való jogosultság iránti kérelemnek tartalmaznia kell a Magyar igazolvány iránti kérelem számát, ami az ennek benyújtásakor, a kérelmet befogadó hatóság által adott iktatószám.

Vonatkozó jogszabályok

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. §; 10. §; 19. §
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, (1a) és (3) bekezdés; 5. § (1)-(2), (4)-(78) bekezdés; 6. § (1)-(2) bekezdés; 14. §; 14/A. § (2) bekezdés; 20. § (1) bekezdés 21. § (1) és (1a) bekezdés;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 13. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Magyar igazolvány, meghosszabbítás, hiánypótlás, érvényesítő matrica, diákigazolványérvényességi idő, diákigazolványérvényességi idő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858