Akadálymentes verzió

Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

OKTAT00011

Az ügy rövid leírása

A szomszédos államokban (kivéve Ausztria) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy és a vele együttélő házastársa és közös háztartásukban nevelt gyermekük, valamint nemzetközi szerződés alapján azok a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban álló és magyar nyelven tanuló, továbbá a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató személyek Magyarország területén diákkedvezményre jogosultak. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a kedvezmény iránti kérelem benyújtása, amelyet követően a kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével.

Ki jogosult az eljárásra?

Azok az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményekben tanulmányokat folytató tanulók vagy hallgatók, akik Magyar igazolvánnyal rendelkeznek, vagy arra jogosultak, tehát:

a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkeznek,
nem magyar állampolgárságúak,
magukat magyar nemzetiségűnek vallják (vagy magát magyar nemzetiségűnek valló személlyel együtt élő házastársa, közös háztartásban nevelt kiskorú gyermeke).
A kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt is, aki a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban áll és magyar nyelven tanul, illetve azt a hallgatót is, aki a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat.
Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását, a Magyar igazolvány vagy az erre irányuló kérelem számát, a kérelem kiállításának helyét és idejét, az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező hallgatói, tanulói jogviszonyban áll; felsőoktatási intézmény esetén a tagozat megjelölését is.

Milyen iratok szükségesek?

A felsőoktatási intézmény hallgatója esetében leckekönyv, vagy az oktatási intézménybe való beiratkozást tanúsító igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyi illetékmentes

Hol intézhetem el?

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet melléklete szerint

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre.
Oktatási Hivatal
Fővárosi/megyei kormányhivatal
A döntés közlésétől számított 15 napon belül
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. kérdés: Ki értesíti a határon túli tanulót, hallgatót, ha a telefonszámát, elektronikus levélcímét megadta?. -válasz: A külképviselet.;

2. kérdés: Ha már rendelkezek érévényes bejegyzéssel, akkor is kell benyújtanom kérelmet a meghosszabbítása iránt? -válasz: Igen, a diákkedvezményekre való jogosultság további egy évre meghosszabbítható, de csak kérelemre történő ismételt meghosszabbításával;

3. kérdés: Milyen költsége van az eljárásnak? -válasz: Az eljárás ingyenes, a kérelem benyújtóját semmilyen költség sem terheli.

4. kérdés : Csak személyesen adhatom be a kérelmet?: - válasz: A kérelmet a határon túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.;

5. kérdés: Mikor kaphatom meg a kedvezményt? - válasz: Az elbíráló hatóságként működő illetékes kormányhivatal a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg.

6. kérdés: Kiket illetnek meg a kedvezmények? - válasz: A Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában élő, nem magyar állampolgárságú, de magukat magyar nemzetiségűnek valló személyek, és hozzátartozóik közül az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató kiskorúak vagy hallgatók a Magyar Köztársaság területén diákkedvezményre jogosultak. A kedvezmények a külön jogszabály szerinti utazási kedvezmények, és a diákkedvezményekhez kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények. A kedvezmények tartalma a magyar diákigazolvány által a magyar oktatási intézményekben tanulókéval azonos.

Fontosabb fogalmak

A Magyar igazolványra irányuló kérelem száma: ha a kérelmező még nem rendelkezik Magyar igazolvánnyal, a kedvezményre való jogosultság iránti kérelemnek tartalmaznia kell a Magyar igazolvány iránti kérelem számát, ami az ennek benyújtásakor, a kérelmet befogadó hatóság által adott iktatószám.

Vonatkozó jogszabályok

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §;

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, (1a) és (3) bekezdés; 5. § (1)-(2), (4)-(7) bekezdés; 6. § (1)-(2) bekezdés; 20. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 13. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Magyar igazolvány, meghosszabbítás, hiánypótlás, érvényesítő matrica, diákigazolványérvényességi idő, diákigazolványérvényességi idő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858