Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00091

Az ügy rövid leírása

A Magyar igazolvány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító okmány, amelyet a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek kaphatnak kérelmükra a jogszabályban foglalt feltételek teljesítésének igazolása esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Kérelmére Magyar igazolványra jogosult az a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy, aki magyar állampolgár, vagy aki tud magyar nyelven, vagy akit a lakóhelye szerinti állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy a területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy a területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

Kizáró okok: Magyar igazolvány iránti kérelem személyesen nyújtható be . Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be. Az elkészült igazolvány meghatalmazott útján is átvehető.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem előterjesztésekor be kell mutatni:

-személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély),
-a kérelmező lakcímének, lakóhelyének igazolására alkalmas irat,
-amennyiben a kérelmező a kérelmét nem a magyar nyelvtudására alapozza, azon okirat, amely igazolja, hogy
a kérelmező magyar állampolgár (ennek igazolására alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, az érvényes magyar útlevél, az érvényes állampolgársági bizonyítvány vagy – ellenkező bizonyításig – a (záradékolt) honosítási okirat. Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát más módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel is igazolható.), vagy a kérelmezőt a lakóhelye szerinti állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.
A kérelemben meg kell jelölni továbbá az elkészült Magyar igazolvány kézbesítésére szolgáló címet. Kiskorú kérelmező esetén be kell mutatni a törvényes képviselő személyazonosságának igazolására szolgáló okmányt, a gondnok-, illetve a gyámkirendelő határozatot.

Milyen iratok szükségesek?

1 db 3,2 x 4,5 cm méretű igazolványkép (színes vagy fekete-fehér) - lehetőség szerint 3 hónapnál nem régebbi
amennyiben a kérelmező a kérelmét nem a magyar nyelvtudására alapozza, azon okirat, amely igazolja, hogy
a kérelmező magyar állampolgár (ennek igazolására alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, az érvényes magyar útlevél, az érvényes állampolgársági bizonyítvány vagy – ellenkező bizonyításig – a (záradékolt) honosítási okirat. Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát más módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel is igazolható.), vagy
a kérelmezőt a lakóhelye szerinti állam
magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy
területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy
területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Elbíráló hatóság: Kormány Budapest Főváros Kormányhivatala, nyilvántartó szerv: e-közigazgatásért felelős miniszter; közreműködő hatóság:diplomáciai és konzuli képviselet, illetve az igazolvány ügyfél részére történő átadása tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

A Magyar igazolvány kiállításának ügyintézési határideje 21 nap. Az igazolvány kiadására irányuló eljárás megindításának napja az a nap, amelyen a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött kérelem az elbíráló hatósághoz megérkezett.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye (ennek hiányában az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye) szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem címzettje.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, az elbíráló hatóságnál kell benyújtani.

A benyújtási határidő: A keresetlevelet a Pp. vonatkozó szabályai szerint meghatározott tartalmi elemekkel, jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A fellebbezési illeték mértéke: NINCS

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Meddig érvényes a Magyar igazolvány?
A Magyar igazolvány érvényességi ideje határozatlan, azonban jogszabályban meghatározott esetben érvényét veszítheti.

Mikor veszti érvényét a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány?
Az igazolvány érvényét veszti:
• ha az elbíráló hatóság visszavonja,
• az igazolvány tulajdonosának halálával,
• ha a tulajdonosának birtokából kikerült.
Az elbíráló hatóság az igazolványt visszavonja, ha
• az igazolvány tulajdonosa valótlan adatokat közölt az igazolás, illetőleg az igazolvány igénylése során,
• annak tulajdonosa bevándorolt vagy letelepedett jogállást kapott,
• annak tulajdonosa Magyarországon lakóhelyet létesített,
• annak tulajdonosát a menekültügyi hatóság menekültként vagy menedékesként elismerte ,
• annak tulajdonosát a Magyarország területéről kiutasították vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el ,
• az igazolványt jogosulatlanul használták fel, vagy meghamisították ,
• a Magyar hozzátartozói igazolványra jogosító családi kapcsolat megszűnt vagy attól a személytől, akire tekintettel a Magyar hozzátartozói igazolványt kérték Magyar igazolványát visszavonják,
• az igazolvány tulajdonosa ezt maga kéri .

Mire szolgál a pótfüzet?
Ha az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, akkor az igazolvány tulajdonosának kérelmére az adott kedvezmény igénybevételére jogosító pótfüzetet kell kiadni.
A pótfüzet iránti kérelem nem minősül új igazolvány iránti kérelemnek.
A pótfüzet csak az igazolvánnyal együtt érvényes, és az igazolvány elválaszthatatlan részét képezi.

Fontosabb fogalmak

Magyar igazolvány: A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító okmány, amelyet magát magyar nemzetiségűnek valló személyek kaphatnak kérelmükre a fenti jogszabályban foglalt feltételek teljesítésének igazolása esetén.
Kedvezmények: Olyan juttatás, amelyet a határon túli magyar nemzetiségű személy, illetve hozzátartozója alanyi jogon, az igazolvány bemutatása mellett külön mérlegelés nélkül jogosult igénybe venni.
Pótfüzet: A Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosának kell kérelmeznie abban az esetben, ha Magyar igazolványának, illetőleg Magyar hozzátartozói igazolványának melléklete a kedvezmények (utazási, diák-, pedagógus-, oktatói-) igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt. A pótfüzet a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány elválaszthatatlan részét képezi, csak az okmánnyal együtt érvényes.
Diplomáciai és konzuli képviselet: A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személy lakóhelye szerinti államban működő, az e törvényből eredő feladatok ellátására kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviselet.

Vonatkozó jogszabályok

a.) a magyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § a) pont, 4. §, 5. §, 6. § (1) bekezdés, 8. § (1), (2) bekezdés

b.) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 19. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont, (5) bekezdés, (6) bekezdés; 20. § (1) bekezdés, (3) bekezdés

c.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés

d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 13. pont

Kulcsszavak

Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, pótfüzet, támogatások és kedvezmények

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858