Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00092

Az ügy rövid leírása

A Magyar hozzátartozói igazolvány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító okmány, melyet – eltérő nemzetközi szerződés hiányában – a magát magyar nemzetiségű személynek valló személlyel együtt élő nem magyar nemzetiségű házastárs, illetve a velük közös háztartásban nevelt kiskorú gyermek kaphat kérelemre a jogszabályban foglalt feltételek teljesítésének igazolása esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Magyar hozzátartozói igazolvány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító okmány, melyet – eltérő nemzetközi szerződés hiányában – a magát magyar nemzetiségű személynek valló személlyel együtt élő nem magyar nemzetiségű házastárs, illetve a velük közös háztartásban nevelt kiskorú gyermek kaphat kérelemre a jogszabályban foglalt feltételek teljesítésének igazolása esetén.

Kizáró okok: Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelem személyesen nyújtható be . Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be. Az elkészült igazolvány meghatalmazott útján is átvehető.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem előterjesztésekor be kell mutatni:

-személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély),
-a kérelmező lakcímének, lakóhelyének igazolására alkalmas irat (Az itat a házastárs esetén az együttélést, kiskorú gyermek esetén a közös háztartásban nevelést tanúsítsa. Amennyiben az irat ennek igazolására nem alkalmas, akkor nyilatkozat szükséges az együttélésről, illetőleg közös háztartásban nevelésről.)
-a hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat (házastárs esetén házassági anyakönyvi kivonat; kiskorú esetén születési anyakönyvi kivonat).
- Azon magyar nemzetiségű személy Magyar igazolványának okmányazonosítója vagy Magyar igazolvány kiadására irányuló kérelmének száma, akire tekintettel a Magyar hozzátartozói igazolványt igénylik. A kérelemben meg kell jelölni továbbá az elkészült Magyar hozzátartozói igazolvány kézbesítésére szolgáló címet. Gondnokság alatt álló korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen nagykorú személy esetében a törvényes képviselőnek be kell mutatnia a törvényes képviseletet igazoló okiratot. Kiskorú kérelmét a törvényes képviselőnek is alá kell írnia, továbbá szükség van a törvényes képviselő személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatására. Ha a törvényes képviselő a szülőtől eltérő személy (gyám), be kell mutatni azt az okiratot is, amely feljogosítja a kiskorú törvényes képviseletének ellátására (gyámhatóság határozata).

Milyen iratok szükségesek?

1 db 3,2 x 4,5 cm méretű igazolványkép (színes vagy fekete-fehér) - lehetőség szerint 3 hónapnál nem régebbi

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Elbíráló hatóság: Kormány Budapest Főváros Kormányhivatala, nyilvántartó szerv: e-közigazgatásért felelős miniszter; közreműködő hatóság:diplomáciai és konzuli képviselet, illetve az igazolvány ügyfél részére történő átadása tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

A Magyar hozzátartozói igazolvány kiállításának ügyintézési határideje 21 nap. Az igazolvány kiadására irányuló eljárás megindításának napja az a nap, amelyen a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalához megérkezett.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye (ennek hiányában az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye) szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem címzettje.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani.

A benyújtási határidő: A keresetlevelet a Pp. vonatkozó szabályai szerint meghatározott tartalmi elemekkel, jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A fellebbezési illeték mértéke: NINCS

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Meddig érvényes a Magyar hozzátartozói igazolvány?
A Magyar hozzátartozói igazolvány érvényességi ideje határozatlan, azonban jogszabályban meghatározott esetben érvényét veszítheti.

Mikor veszti érvényét a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány?
Az igazolvány érvényét veszti:
• ha az elbíráló hatóság visszavonja,
• az igazolvány tulajdonosának halálával,
• ha a tulajdonosának birtokából kikerült.
Az elbíráló hatóság az igazolványt visszavonja, ha
• az igazolvány tulajdonosa valótlan adatokat közölt az igazolás, illetőleg az igazolvány igénylése során,
• annak tulajdonosa bevándorolt vagy letelepedett jogállást kapott,
• annak tulajdonosa Magyarországon lakóhelyet létesített,
• annak tulajdonosát a menekültügyi hatóság menekültként vagy menedékesként elismerte ,
• annak tulajdonosát a Magyarország területéről kiutasították vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el ,
• az igazolványt jogosulatlanul használták fel, vagy meghamisították ,
• a Magyar hozzátartozói igazolványra jogosító családi kapcsolat megszűnt vagy attól a személytől, akire tekintettel a Magyar hozzátartozói igazolványt kérték Magyar igazolványát visszavonják,
• az igazolvány tulajdonosa ezt maga kéri .
Mire szolgál a pótfüzet?
Ha az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, akkor az igazolvány tulajdonosának kérelmére az adott kedvezmény igénybevételére jogosító pótfüzetet kell kiadni.
A pótfüzet iránti kérelem nem minősül új igazolvány iránti kérelemnek.
A pótfüzet csak az igazolvánnyal együtt érvényes, és az igazolvány elválaszthatatlan részét képezi

Fontosabb fogalmak

Magyar hozzátartozói igazolvány: A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosító okmány, melyet – eltérő nemzetközi szerződés hiányában – a magát magyar nemzetiségű személynek valló személlyel együtt élő nem magyar nemzetiségű házastárs, illetve a velük közös háztartásban nevelt kiskorú gyermek kaphat kérelemre a fenti jogszabályban foglalt feltételek teljesítésének igazolása esetén.
Kedvezmények: Olyan juttatás, amelyet a határon túli magyar nemzetiségű személy, illetve hozzátartozója alanyi jogon, az igazolvány bemutatása mellett külön mérlegelés nélkül jogosult igénybe venni. Pótfüzet: A Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosának kell kérelmeznie abban az esetben, ha Magyar igazolványának, illetőleg Magyar hozzátartozói igazolványának melléklete a kedvezmények (utazási, diák-, pedagógus-, oktatói-) igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt. A pótfüzet a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány elválaszthatatlan részét képezi, csak az okmánnyal együtt érvényes. Diplomáciai és konzuli képviselet: A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személy lakóhelye szerinti államban működő, az e törvényből eredő feladatok ellátására kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviselet.

Vonatkozó jogszabályok

a.) a magyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. § a) pont, 4. §, 5. §, 6. § (1) bekezdés, 8. § (1), (2) bekezdés

b.) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 19. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont, (5) bekezdés, (6) bekezdés; 20. § (1) bekezdés, (3) bekezdés

c.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés

d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 13. pont

Kulcsszavak

Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, pótfüzet, támogatások és kedvezmények

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858