Akadálymentes verzió

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

Kódszám

NRSZH00002

Az ügy rövid leírása

Rehabilitációs ellátás folyósításának felfüggesztésére kerül sor, ha az ellátásban részesülő ügyfél az együttműködési és rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra. Amennyiben ismételten nem teljesíti az együttműködési, rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeit a rehabilitációs ellátásban részesülő ellátása megszüntetésre kerül.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, keresőtevékenység kezdetét, a keresőtevékenység megszűntésének időpontját, a jövedelme összegét, a keresőképtelenség időtartamát, más szerv által nyújtott rendszeres pénzellátás folyósításának idejét és megnevezését, egészségi állapotában beállt változás tényét. 
Rokkantsági ellátásban részesülő természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, továbbá a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben történő változást, ha egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be, továbbá ha az ügyfél rendszeres pénzellátásban részesül, akkor szükséges erről szóló nyilatkozata a kezdő időpont megjelölésével, ha keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, akkor az erre vonatkozó nyilatkozat.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás megindítására a rehabilitációs ellátásban részesülő személy jogosult. Az ügyfél képviselője vagy meghatalmazottja útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Rehabilitációs/rokkantsági ellátásban részesülő személy természetes személyazonosító adatait (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve); Lakóhelyét;
Társadalombiztosítási azonosító jelét;
Keresőtevékenység kezdetét és megszűnését, keresőtevékenységéből származó jövedelmek összegét; 
A 60 napi egybefüggő keresőképtelenség tényét;
Rendszeres pénzellátást,
Egészségi állapotában tartós változás (javulás, rosszabbodás) következett be. 

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozatot a keresőtevékenység fennállásáról;
Munkaszerződés másolata, mely tartalmazza a foglalkoztató megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamint jövedelemigazolások.
Egészségi állapotát alátámasztó orvosi igazolások;
Rendszeres pénzellátás megállapításáról szóló döntés.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult (a külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el rehabilitációs hatóságként) A kérelem a kormányablakban is benyújtható, melyet legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítani kell a kormányhivatal részére.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 50 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fővárosi és megyei kormányhivatal első fokú határozata ellen az ügyfél fellebbezést nyújthat be a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
A fellebbezés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak címezve az első fokú rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál nyújtható be.
A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfél nyilatkozatát (keresőtevékenységet végez , ha a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, keresőképtelen; rendszeres pénzellátásban részesül; egészségi állapotában tartós változás állt be) a csatolt mellékletekkel együtt átadja a fővárosi vagy megyei kormányhivatal, mint rehabilitációs hatóság részére. Hiányos dokumentáció esetén, az eljáró ügyintéző végzésben vagy megkeresésben megkeresi az adatszolgáltató szerveket adatok igazolása céljából, illetve az ügyfelet hiánypótlásra kötelezheti. Amennyiben a rehabilitációs ellátásban részesülő személy jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, törvény által meghatározott más rendszeres pénzellátásban részesül, együttműködését ismételten nem teljesíti vagy foglalkoztatása arra irányuló jogviszony nélkül jön létre, a rehabilitációs ellátás megszüntetése felől a rehabilitációs hatóság határozat formájában intézkedik. Egészségi állapot rosszabbodása vagy javulása esetén a rehabilitációs hatóság komplex vizsgálatot folytat le.

Fontosabb fogalmak

Keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti kereső tevékenység azzal, hogy
- az egyéni és társas vállalkozó tevékenysége azon időszakban minősül keresőtevékenységnek, amelyben a biztosítása e jogviszony alapján a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint fennáll, ide nem értve a biztosítás szünetelésének esetét,
- uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban, a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban végzett keresőtevékenységet - az ügyfél nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - szintén figyelembe kell venni.
Keresőképtelen: aki betegsége miatt nem tudja a munkáját ellátni; vagy aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult; az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben; a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket a saját háztartásában neveli; aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

Vonatkozó jogszabályok

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdése, 7. § (4) bekezdése, 10. § (2) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, 17. § (3) bekezdése, 20. §-a, 21/B. § (2) bekezdése, 26. §-a;
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 6. § (3) bekezdése, 9. §-a, 15. §-a, 16. § (2)-(3) bekezdése;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § (1) bekezdése, 37. § (3) bekezdése, 40. § (1)-(2) bekezdése, 40/A. §-a, 71. § (1) bekezdése,
96. §-a, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdés;
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdése;
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. § a)-g) pontjai.

Kulcsszavak

Rehabilitációs ellátás, Rokkantsági ellátás, Rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenység, Rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység, Keresőtevékenység alatti keresőképtelenség, Rendszeres pénzellátás, Rehabilitációs ellátás megszűntetése, Rokkantsági ellátás megszűntetése, Rehabilitációs ellátás felfüggesztése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858