Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Rehabilitációs ellátás folyósításának felfüggesztésére irányuló bejelentés

Kódszám

NRSZH00003

Az ügy rövid leírása

Rehabilitációs ellátás folyósításának felfüggesztése: Ha rehabilitációs ellátásban részesülő az Mmtv. 6. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott együttműködési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra – de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra – fel kell függeszteni. Keresőképtelenség miatt már nem szünetel az ellátás, de az erre vonatkozó bejelentési kötelezettség fennmaradt.

Ki jogosult az eljárásra?

Amennyiben az ügyfél a rá irányadó 10 napos bejelentési és együttműködési kötelezettségének neki felróhatóan nem tesz eleget, az ellátás felfüggesztésével kapcsolatos eljárást a rehabilitációs hatóság hivatalból folytatja le. 

Milyen adatokat kell megadni?

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy természetes személyazonosító adatait (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve);
Lakóhelyét;
Társadalombiztosítási azonosító jelét;
Keresőtevékenység kezdetét és a heti munkaidő mértékét, munkaadó/foglalkoztató megnevezését, székhelyét/telephelyét, a keresőképtelenség időtartamát,
Egészségi állapotában történő tartós javulás vagy romlás bejelentése és az azzal kapcsolatos iratok becsatolása. 

Keresőképtelenség miatt már nem szünetel az ellátás, de az erre vonatkozó bejelentési kötelezettség fennmaradt.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat keresőtevékenység fennállásáról;
Munkaszerződés másolata, mely tartalmazza a foglalkoztató megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamint a munkaidejét;
Keresőképtelenség esetén a keresőképtelenségről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult (a külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el rehabilitációs hatóságként) A kérelem a kormányablakban is benyújtható, melyet legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítani kell a kormányhivatal részére.

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fővárosi és megyei kormányhivatal első fokú határozata ellen az ügyfél fellebbezést nyújthat be a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
A fellebbezés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak címezve az első fokú rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál nyújtható be.
A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Lehet-e a rehabilitációs ellátás mellett kereső tevékenységet folytatni? 
Igen, lehet. Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladja meg a minimálbér 150 százalékát, akkor kaphatja együtt a munkabért és a rehabilitációs ellátást is.

Mely naptól kerül felfüggesztésre a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítása
A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra - de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra - fel kell függeszteni. Keresőképtelenség miatt már nem szünetel az ellátás, de az erre vonatkozó bejelentési kötelezettség fennmaradt.

Van-e összeghatár a keresetre vonatkozóan?
Van. A jogszabályban meghatározott feltételek esetén az összeghatár a minimálbér 150 százaléka. 

rehabilitációs ellátása felfüggesztésre került de mégis megkapta a teljes összeget az adott hónapra? 
A felfüggesztés időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást vissza fogják követelni.
Vonatkozó jogszabályhelyekA megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény 7.§ (4), 10. § (2) bekezdés b. pontja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. 66.§ (1)

Fontosabb fogalmak

A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a határozat közlésétől számított 10 napon belül megkeresi az első fokon eljáró rehabilitációs hatóságot az együttműködési kötelezettség teljesítése és a rehabilitációs terv elkészítése érdekében. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjeszthető. Keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti kereső tevékenység azzal, hogy az egyéni vállalkozó és társas vállalkozó tevékenysége azon időszakban minősül keresőtevékenységnek, amelyben a biztosítása e jogviszony alapján a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint fennáll, ide nem értve a biztosítás szünetelésének esetét,
b) az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban, a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – fennálló keresőtevékenység is keresőtevékenységnek minősül;
Keresőképtelen: a) aki betegsége miatt nem tudja a munkáját ellátni; b) aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult; c) az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; d) a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben; e) a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket a saját háztartásában neveli; f) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; g) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

Vonatkozó jogszabályok

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény;
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet;
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

Rehabilitációs ellátás, Rehabilitációs ellátás felfüggesztése, Rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenység, Rehabilitációs ellátás melletti keresőképtelenség.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858