Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem

Kódszám

NRSZH00004

Az ügy rövid leírása

Ha a rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésével érintett személy nyilatkozatot tesz arról, hogy a a keresőtevékenysége, keresőképtelensége megszűnt, vagy a munkaszerződését módosították (így a heti munkaidő a 20 órát nem haladja meg), ebben az esetben a rehabilitációs feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal határozattal intézkedik az ellátás újbóli folyósításáról.

Ki jogosult az eljárásra?

A rehabilitációs ellátásban részesülő személy 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt, mint rehabilitációs hatóságot, ha keresőtevékenysége megszűnt. Az eljárás során lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy természetes személyazonosító adatait (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve);
Lakóhelyét;
Társadalombiztosítási azonosító jelét;
Keresőtevékenység vagy a közfoglalkoztatás megszűnéséről szóló okmányt, a munkaszerződés módosítását, vagy a keresőképtelenség megszűnéséről szóló igazolást.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat vagy igazolás a keresőtevékenység, közfoglalkoztatás, keresőképtelenség megszűnéséről, valamint
munkaszerződés módosításának másolata, mely tartalmazza a foglalkoztató megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamint a munkaidejét.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult (a külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el rehabilitációs hatóságként) A kérelem a kormányablakban is benyújtható, melyet legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítani kell a kormányhivatal részére.

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fővárosi és megyei kormányhivatal első fokú határozata ellen az ügyfél fellebbezést nyújthat be a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
A fellebbezés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak címezve az első fokú rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál nyújtható be.
A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfélnek kötelessége jelezni a rehabilitációs hatóság felé a keresőtevékenység-, a keresőképtelenség megszűnését. Az ügyindítást rendszeresített tájékoztató segíti.
A rehabilitációs ellátás mellett lehet kereső tevékenységet folytatni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, és heti munkaideje a 20 órát nem haladja meg, akkor kaphatja együtt a munkabért és a rehabilitációs ellátást is.
A rehabilitációs pénzbeli ellátást attól a naptól folyósítják újra, amikor a rehabilitációs ellátásban részesülő munkaideje a heti 20 órát nem haladja meg, vagy keresőtevékenysége, közfoglalkoztatása, keresőképtelensége megszűnését követő naptól. A rehabilitációs ellátás időtartama a keresőtevékenységet folytató ellátott esetén meghosszabbodik a keresőtevékenység időtartama alatt bekövetkezett keresőképtelenség időtartamával.
A rehabilitációs ellátás újbóli folyósításáról a hatóság határozat hoz, mely alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság intézkedik az ellátás folyósításáról.
A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, amikor az ellátott keresőtevékenységet végez, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha heti munkaideje a 20 órát meghaladja, vagy keresőképtelen.

Fontosabb fogalmak

Keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti kereső tevékenység azzal, hogy az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban, a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban végzett keresőtevékenységet - az ügyfél nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - szintén figyelembe kell venni.
Keresőképtelen: aki betegsége miatt nem tudja a munkáját ellátni; aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult; az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben; a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket a saját háztartásában neveli; aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; g) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható h) a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő, aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.

Vonatkozó jogszabályok

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény;
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet;
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

Rehabilitációs ellátás, Rehabilitációs ellátás szüneteltetése, Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása, Rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenység, Rehabilitációs ellátás melletti keresőképtelenség.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858