Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem

Kódszám

NRSZH00006

Az ügy rövid leírása

A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni az ügyfél kérelmére, vagy bejelentése alapján illetve hivatalból.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárást a rehabilitációs ellátásban részesülő személy indíthatja. Az eljárás során lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A rehabilitációs ellátásban részesülő személy természetes személyazonosító adatait (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve);
Lakóhelyét;
Társadalombiztosítási azonosító jelét;
Ha az ügyfél rendszeres pénzellátásban részesül, akkor az erről szóló nyilatkozatát - 10 napon belül - a kezdő időpont megjelölésével, továbbá - 10 napon belül - egészségi állapot tartós rosszabbodása, vagy javulása esetén az erről szóló bejelentést.

Milyen iratok szükségesek?

Ha az ügyfél rendszeres pénzellátásban részesül, akkor erről szóló nyilatkozata mellett csatolható a rendszeres pénzellátás megállapításáról szóló határozat, egészségi állapot rosszabbodása vagy javulása esetén pedig az erről szóló bejelentés mellé az orvosi iratok, zárójelentések.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult (a külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el rehabilitációs hatóságként)
A kérelem a kormányablakban is benyújtható, melyet legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítani kell a kormányhivatal részére.

Ügyintézés határideje

50 nap. 

Jogorvoslati lehetőség

A fővárosi és megyei kormányhivatal első fokú határozata ellen az ügyfél fellebbezést nyújthat be a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
A fellebbezés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak címezve az első fokú rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál nyújtható be.
A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyindítás elősegítését rendszeresített tájékoztató segíti.
A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő:
a) kérte,
b) keresőtevékenységet folytat és és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,
c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat,
d) egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,
e) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek,
f) az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti,
g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, vagy
h) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

A rehabilitációs ellátást az ellátásban részesülő kérelemére történő megszüntetés esetében a kérelemben megjelölt időponttól, ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjával, a c) pont szerinti esetben a rendszeres pénzellátás megállapítását megelőző nappal, a d) pont esetében a a megszüntetési ok bekövetkezését követő hónap első napjától, a e–h) pontok szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását követő hónap első napjával kell megszüntetni.

Fontos megjegyezni, hogy ha a rehabilitációs ellátás megszüntetésére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, akkor a megszüntetés időpontját megelőző 12 hónapra tekintettel folyósított pénzbeli ellátás jogalap nélkül felvett ellátásnak minősül, azt vissza kell fizetni.

Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő elhunyt, a hozzátartozónak értesíteni kell a fővárosi és megyei kormányhivatalt, csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot. A rehabilitációs ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első napjától megszűnik.

Fontosabb fogalmak

Rendszeres pénzellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátások, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások, ide nem értve a hadigondozottak és a nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, az ápolási díjat, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti hozzátartozói nyugellátásokat és a gyermekgondozást segítő ellátást.
Állapotrosszabbodás: a komplex felülvizsgálatot követően az egyén egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változás.
Állapotjavulás: a komplex felülvizsgálatot követően az egyén egészségi állapotában bekövetkezett pozitív változás.

Vonatkozó jogszabályok

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény;
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet;
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem, Rehabilitációs ellátás melletti rendszeres pénzellátás, Egészségi állapot tartós rosszabbodása, vagy javulása.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858