Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00099

Az ügy rövid leírása

A munkaerő-kölcsönzés az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbeadói tevékenység akkor folytatható, ha  a kölcsönbeadót kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba vette.Ebből a célból munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Munkaerő kölcsönző: belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat), vagy szövetkezet, illetve EGT-államban jogszerűen bejegyzett kölcsönző vállalkozás
Közhasznú kölcsönző: helyi vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek társulása, közhasznú szervezetté minősített szervezet (civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság)

Kizáró okok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  képviseletre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Milyen adatokat kell megadni?

A szervezet neve, székhelye (telephelye), adószáma.
2. A szervezet formája.
3. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe.
5. Munkaerő-kölcsönző tevékenység esetén nyilatkozat a tevékenység közhasznúságáról.

Milyen iratok szükségesek?

Munkaerő-kölcsönzési tevékenységet tartalmazó okirat három hónapnál nem régebbi hiteles másolata, a megfelelő képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött szerződés, előírt képesítést, gyakorlatot igazoló okirat (oklevél hiteles másolata, működési bizonyítvány) , irodahelyiség használati jogát biztosító okirat hiteles másolata, 10 millió Ft vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazoló eredeti letéti szerződés (kivéve közhasznúkölcsönző), közhasznú kölcsönző esetén a mentorral kötött munkaszerződés

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték 3000 Ft (kivéve a személyes illetékmentességet)

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban 25 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen képesítés fogadható el?
elfogadható szakmai képesítés, gyakorlat:
a) szakirányú felsőfokú végzettség, ennek keretében
– egyetemek közgazdaságtudományi, gazdaságtudományi karán,
– egyetemek állam- és jogtudományi karán,
– egyetemek bölcsészettudományi karán pszichológia és szociológia szakon,
– egyetemek és főiskolák államigazgatási, gazdasági, humánerőforrás-menedzseri, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói szakán
szerzett oklevél, valamint
– egyéb felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkezők közül a felsőfokú személyügyi gazdálkodó szaktanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy
b) felsőfokú iskolai végzettség és legalább kétéves, az alábbiakban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat:
– az emberi erőforrással való gazdálkodás tervezése,
– munkaköri követelmények meghatározása,
– a munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi jellemzőinek tervezése,
– munkaerő-kiválasztás,
– munkaerő-közvetítés,
– munkaerő-felvétel,
– a belső utánpótlás tervezése,
– a beilleszkedési folyamat megtervezése és végrehajtásának irányítása,
– teljesítményösztönzési rendszerek kialakítása, ezen belül:
= bérezési alapelvek kialakítása,
= hatékony bérezési és ösztönzési rendszerek kialakítása, bevezetése,
– teljesítményértékelési rendszerek kialakítása és bevezetése,
– munkahelyi képzési és továbbképzési rendszerek kialakítása,
– személyzeti és munkaügyi nyilvántartások rendszerezése, vezetése,
– munkakörülmények vizsgálata; vagy
c) középfokú iskolai végzettség és legalább ötéves, a b) pontban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat; vagy
d) középfokú munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci menedzser és munkaerőpiaci szolgáltatási ügyintéző szakképesítés, valamint munkaerőpiaci szervező, elemző szakképesítés, munkaerő piaci szolgáltató, ügyintéző rész-szakképesítés, továbbá személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés és személyügyi ügyintéző rész-szaképesítés, illetve bármely középfokú szakképesítés, amely az ebben a pontban felsorolt szakképesítések valamelyikének megfeleltethető.

Mi a közhasznú kölcsönzés és kivégezheti?
Közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzés a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő munkaerő-kölcsönzés.
Közhasznú kölcsönzői tevékenységet:
- helyi vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek társulása,
- a közhasznú szervezetté minősített civil szervezet, illetve nonprofit gazdasági társaság végezhet.

Fontosabb fogalmak

1. Munkaerő-kölcsönzés: az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés)
2. Kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi, Kölcsönbeadó lehet
a) az az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerő-kölcsönzést folytathat, vagy
b) az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság (Kft, Rt, Közös vállalat), vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet, amely megfelel az e törvényben vagy az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.
3. Letéti szerződés: vagyoni biztosítékként csak olyan letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
a) a letét kizárólag a kölcsönzés, illetve a magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló vagy a munkát kereső részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
b) a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló vagy a munkát kereső részére az a) pont szerinti kártérítést a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,
c) a letét bármilyen okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a kölcsönbeadót, illetve a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó kormányhivatal, továbbá a kölcsönbeadót, illetve magán-munkaközvetítőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Vonatkozó jogszabályok

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. évi törvény XVI. Fejezet
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §, 4- 8. §,  16. §, 17/A.-17/B. §, 17/E.-17/F. §, 1-2. melléklet
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §, 10.§ (4) bekezdés i) pont
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 29. § (2) bekezdés,
A közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó és egyéb törvények módosításáról 2011. évi CVI. törvény 1. §,
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

vagyoni biztosíték, letéti szerződés, szakképesítés, irodahelyiség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858