Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00099

Az ügy rövid leírása

A munkaerő-kölcsönzés az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbeadói tevékenység akkor folytatható, ha  a kölcsönbeadót kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba vette.Ebből a célból munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Munkaerő kölcsönző: belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat), vagy szövetkezet, illetve EGT-államban jogszerűen bejegyzett kölcsönző vállalkozás
Közhasznú kölcsönző: helyi vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek társulása, közhasznú szervezetté minősített szervezet (civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság)

Kizáró okok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  képviseletre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Milyen adatokat kell megadni?

A szervezet neve, székhelye (telephelye), adószáma.
2. A szervezet formája.
3. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe.
5. Munkaerő-kölcsönző tevékenység esetén nyilatkozat a tevékenység közhasznúságáról.

Milyen iratok szükségesek?

Munkaerő-kölcsönzési tevékenységet tartalmazó okirat három hónapnál nem régebbi hiteles másolata, a megfelelő képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött szerződés, előírt képesítést, gyakorlatot igazoló okirat (oklevél hiteles másolata, működési bizonyítvány) , irodahelyiség használati jogát biztosító okirat hiteles másolata, 10 millió Ft vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazoló eredeti letéti szerződés (kivéve közhasznúkölcsönző), közhasznú kölcsönző esetén a mentorral kötött munkaszerződés

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték 3000 Ft (kivéve a személyes illetékmentességet)

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban 25 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen képesítés fogadható el?
elfogadható szakmai képesítés, gyakorlat:
a) szakirányú felsőfokú végzettség, ennek keretében
– egyetemek közgazdaságtudományi, gazdaságtudományi karán,
– egyetemek állam- és jogtudományi karán,
– egyetemek bölcsészettudományi karán pszichológia és szociológia szakon,
– egyetemek és főiskolák államigazgatási, gazdasági, humánerőforrás-menedzseri, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói szakán
szerzett oklevél, valamint
– egyéb felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkezők közül a felsőfokú személyügyi gazdálkodó szaktanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy
b) felsőfokú iskolai végzettség és legalább kétéves, az alábbiakban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat:
– az emberi erőforrással való gazdálkodás tervezése,
– munkaköri követelmények meghatározása,
– a munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi jellemzőinek tervezése,
– munkaerő-kiválasztás,
– munkaerő-közvetítés,
– munkaerő-felvétel,
– a belső utánpótlás tervezése,
– a beilleszkedési folyamat megtervezése és végrehajtásának irányítása,
– teljesítményösztönzési rendszerek kialakítása, ezen belül:
= bérezési alapelvek kialakítása,
= hatékony bérezési és ösztönzési rendszerek kialakítása, bevezetése,
– teljesítményértékelési rendszerek kialakítása és bevezetése,
– munkahelyi képzési és továbbképzési rendszerek kialakítása,
– személyzeti és munkaügyi nyilvántartások rendszerezése, vezetése,
– munkakörülmények vizsgálata; vagy
c) középfokú iskolai végzettség és legalább ötéves, a b) pontban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat; vagy
d) középfokú munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci menedzser és munkaerőpiaci szolgáltatási ügyintéző szakképesítés, valamint munkaerőpiaci szervező, elemző szakképesítés, munkaerő piaci szolgáltató, ügyintéző rész-szakképesítés, továbbá személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés és személyügyi ügyintéző rész-szaképesítés, illetve bármely középfokú szakképesítés, amely az ebben a pontban felsorolt szakképesítések valamelyikének megfeleltethető.

Mi a közhasznú kölcsönzés és kivégezheti?
Közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzés a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő munkaerő-kölcsönzés.
Közhasznú kölcsönzői tevékenységet:
- helyi vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek társulása,
- a közhasznú szervezetté minősített civil szervezet, illetve nonprofit gazdasági társaság végezhet.

Fontosabb fogalmak

1. Munkaerő-kölcsönzés: az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés)
2. Kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi, Kölcsönbeadó lehet
a) az az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerő-kölcsönzést folytathat, vagy
b) az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság (Kft, Rt, Közös vállalat), vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet, amely megfelel az e törvényben vagy az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.
3. Letéti szerződés: vagyoni biztosítékként csak olyan letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
a) a letét kizárólag a kölcsönzés, illetve a magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló vagy a munkát kereső részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
b) a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló vagy a munkát kereső részére az a) pont szerinti kártérítést a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,
c) a letét bármilyen okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a kölcsönbeadót, illetve a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó kormányhivatal, továbbá a kölcsönbeadót, illetve magán-munkaközvetítőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Vonatkozó jogszabályok

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. évi törvény XVI. Fejezet
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §, 4- 8. §,  16. §, 17/A.-17/B. §, 17/E.-17/F. §, 1-2. melléklet
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §, 10.§ (4) bekezdés i) pont
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 29. § (2) bekezdés,
A közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó és egyéb törvények módosításáról 2011. évi CVI. törvény 1. §,
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

vagyoni biztosíték, letéti szerződés, szakképesítés, irodahelyiség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858