Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Munkavállalónak a bányászati munkabalesettel kapcsolatos bejelentése

Kódszám

MABFH00100

Az ügy rövid leírása

A kérelem a munkavállalót ért munkáltató által nem kivizsgált, vagy nem megfelelően kivizsgált munkabalesetre vonatkozik. A munkabalesetet szenvedett munkavállaló a kérelemben panaszolja, sérelmezi a munkáltató nem jogszerű magatartását.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Kérelmet a munkabalesettel érintett munkavállaló nyújthat be.Ha a sérült meghalt, vagy egészségi állapota miatt jogainak érvényesítésére nem képes, a hozzátartozója ügyfélnek minősül. A kérelemben a hozzátartozói minőséget valószínűsíteni kell.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Jogszabály nem határozza meg a kérelem kötelező tartalmi elemeit. A kérelem érdemi megvizsgálásához meg kell adni: 1. A munkáltató nevét, székhelyét. 2. A kérelmező adatait. 3. A munkabaleset helyét, idejét. 4. A kérelmező munkakörét. 5. A munkabaleset bekövetkezésekor irányító, felügyelő munkahelyi vezető nevét, beosztását. 6. A sérelmezett munkáltatói mulasztás vagy intézkedés leírását. 7. A munkabalesettel kapcsolatos dokumentumokat. 8. A munkabaleset tanúinak nevét, címét.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános illeték 3000 Ft.

Hol intézhetem el?

illetékes Megyei Kormányhivatal 

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetén 8 nap)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat, eljárást megszüntető végzés ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Melyik hatósághoz kell fordulni a munkáltató munkabaleset kivizsgálásával kapcsolatos jogsértése miatt? A baleset helyszíne szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal részére.
2. A bejelentés előtt kell-e a munkáltatóval egyztetni? Nem kell, ha a munkavégzés során bekövetkezett munkabaleset bejelentése megtörtént a munkáltató (munkahelyi vezető) felé.
3. Mi fog történi, ha az illetékes Megyei Kormányhivatal megállapítja a munkáltató mulasztását? Ha az illetékes Megyei Kormányhivatal megállapítja a munkáltató mulasztását, akkor kötelezi a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó előírások teljesítésére, egyben bírsággal sújtja a munkáltatót. Súlyos munkabaleset esetén az illetékes Megyei Kormányhivatal is kivizsgálja a munkabalesetet, és indokolt esetben munkavédelmi bírságot szab ki.
4. A munkabalesetből származó kárt hogyan lehet érvényesíteni? A munkavállaló a kárigényét a munkáltatónak jelenti be. Amennyiben a munkáltató azt elutasítja, a munkavállaló bírósághoz (közigazgatási és munkaügyi bíróság) fordulhat (keresetet nyújthat be).

Fontosabb fogalmak

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tevékenységek végzése során bármely munkáltatónál következett be.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c) pont, 33. § (1) bekezdés, 34.-37. §, 71. § (1) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 106. §; a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 43. § (3); 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 1. melléklet, 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés; a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 67. §, 68. § (1) és (3) bekezdés, 82/B. §, 87. § 3. pont; a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 5-9. §

Kulcsszavak

Munkabaleset, bányászati munkabaleset.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858