Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

Kódszám

KINCS00033

Az ügy rövid leírása

A felhasználási hely és a jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén a jogosult az adatváltozást bejelenti a kormányhivatalnak.
A jogosultság feltételeinek megszűnését, úgy mint az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnését, három vagy több gyermek után vagy figyelembevételével történő családi pótlék folyósításának bármely okból történő csökkenését, megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni. A jogosultnak a felhasználási helyében történő változást (költözést) is be kell jelentenie. A jogosultság változatlan fennállása esetén a jogosultat megillető kedvezmény az új felhasználási helyen is igénybe vehető.

Ki jogosult az eljárásra?

A nagycsaládos gázdíjkedvezményre jogosult, aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik - és legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban vagy -az előzőek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él. A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.
Igénylőként a kérelmet annak kell benyújtani, aki vagy akinek nevében gázfogyasztásra szolgáltatási szerződés megkötésre került és három vagy több gyermek után, illetve beszámításával családi pótlékban részesül, vagy ezen személlyel egy háztartásban él. Ebből következően annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra_a számla, még akkor is, ha nem ő részesül a háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban.

Milyen adatokat kell megadni?

- igénylő személyi adatai, TAJ szám
- igénylővel együtt élők személyi adatai
- a változással érintett adatok/megváltozott adatok

Milyen iratok szükségesek?

kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes

Hol intézhetem el?

az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

„NINCS ADAT”

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot, az igénylő kérelmére az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja a jogosultakról nyilvántartást vezet.
A jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzés végezhető az igénylőnél, illetve a jogosultnál.
A kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a kedvezményes mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének általános forgalmi adóval és kamattal növelt különbözetét, illetve fogyasztói közösség esetén a kedvezmény összegét köteles a szolgáltatónak megfizetni. A jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell a különbözet, illetve a kedvezmény általános forgalmi adóval növelt összegét megfizetni a szolgáltató felé, ha a kedvezmény igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor.

Fontosabb fogalmak

Nagycsaládos kedvezmény: a jogosult részére a kormányhivatal által határozatban megállapított kedvezmény.
Fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdés k) pont, 16/B. § (3) bekezdés, 16/D. § (3)-(4) bekezdés

Kulcsszavak

földgázpiaci szolgáltatások nagycsaládos támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858