Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00222

Az ügy rövid leírása

A közterületen lévő fás szárú növény (pl: fák, cserjék) kivágásának engedélyezési eljárása kérelemre indul, az engedélyező hatóság a települési önkormányzat jegyzője mint helyi környezet- és természetvédelmi hatóság. A közterület olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet bárki használhat.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárásra bárki (aki jogok, illetve kötelezettségek alanya lehet) jogosult.
Az ügyfél személyesen, illetve képviselet útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező neve, címe, telefonszáma;
A kivágás indoka;
Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással);
A kivágni tervezett fás szárú növény(ek) (adatok: fa/cserje faja; Törzsátmérő (földtől számított 1 méter magasságban));
A tervezett kivágás kivitelezésének részletes leírása;
A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása (adatok: A fa/cserje faja, fajtája, darabszám, a kiültetés helye)

Milyen iratok szükségesek?

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM űrlap

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (3000 Ft), melyet illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni
Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.
Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző

Ügyintézés határideje

21 nap (általános ügyintézési határidő), azonban a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetében 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen 15 napon belül benyújtott fellebbezés, melynek illetéke 5000 Ft.
A fellebbezést a fővárosi/megyei kormányhivatal részére kell címezni, és az elsőfokú döntést hozó szervnél kell benyújtani..

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Melyik hatóságtól kell engedélyt kérni közterületen levő fás szárú növény kivágásához?
Az ügyben a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző jár el.
2. Milyen módon kell gondoskodni a növény pótlásáról?
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követően a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.
3. Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.
4. Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

Fontosabb fogalmak

Fás szárú növények: fák, cserjék.
Közterület: az az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván
Inváziós fajú fás szárú növények: fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy, zöld juhar

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 73. § (1), (4), (6) bekezdés;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 1/A. §, 2. § (3)- (4) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, (2a) bekezdés, (3)-(5) bekezdés, 7. § (1) bekezdés a) pont, 8. §, 1. melléklet, 2. melléklet

Kulcsszavak

fakivágás, fás szárú növény, fás szárú növény kivágása, pótlás, közterület, kivágás, fa, cserje, idegenhonos, invázióstájidegen, invázióstájidegen

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858