Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján

Kódszám

NOVTA00004

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a termelő növényvédő szerrel kezelt növényt az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejárta előtt kíván betakarítani (jellemzően időjárási, vagy károsító helyzet okozta vis major miatt) és ezt követően forgalomba hozni, felhasználni vagy exportálni, ahhoz a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyére van szüksége.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: termelő, földhasználó, forgalmazó, aki a növénnyel, növényi termékkel rendelkezik

Kizáró okok: Nincs ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél adatai (név, lakó-/székhely, telephely, kapcsolattartó neve, elérhetősége) a vizsgált kultúra, helye, mérete, fenológiai állapota, növényvédelmi kezelés adatai a permetezési napló szerint

Milyen iratok szükségesek?

permetezési napló

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

szakértői óradíj (a mintavételért) 12.000,- Ft + laborvizsgálati díj

Hol intézhetem el?

járási hivatal

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az ügyintézési határidő a laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges időtartammal, de legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az ügyfélnek joga van fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): járási hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke: Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eljárások kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Mennyi idő alatt hoz döntést a hatóság? - Válasz: a laborvizsgálat jellemzően 5-7 napig tarthat, a vizsgálati eredmény birtokában dönt a hatóság. • Mi történik, ha engedély hiányában mégis betakarítom a növényt? - Válasz: elfogyasztása kockázatos lehet, valamint a hatóság megsemmisítheti és bírságot szabhat ki.

Fontosabb fogalmak

megengedett növényvédőszer-maradék határértéke (maximum residue level – MRL): az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve azok felületén előforduló növényvédőszer-maradék koncentrációs szintjének engedélyezett felső értéke, amelyet e rendeletnek megfelelően állapítanak meg, és amely a helyes mezőgazdasági gyakorlaton, valamint a veszélyeztetett fogyasztók védelméhez szükséges legalacsonyabb fogyasztói expozíción alapul;
forgalomba hozatal: az élelmiszerek vagy takarmányok tekintetében a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 8. pontja szerinti fogalom, egyéb esetben a termék készentartása eladás céljára, beleértve az eladásra való felkínálását vagy ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint az eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját;
élelmezés-egészségügyi várakozási idő: általában napokban megadott időtartam, amelynek el kell telnie egy adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék (beleértve a köztes terményt és aljnövényzetet is) betakarítása, a raktárfertőtlenítést követő betárolása, illetve a termény fertőtlenítést követő kitárolása, az áru felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereskedelmi feladása között;
permetezési napló: a növényvédő szeres kezelésekről vezetett nyilvántartás

Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2. § (3) bekezdése, 17. § (7) bekezdés, 30. § (1) bekezdés e) pont, 37. § (2) bekezdés c), e) pont, 39. § (2) bekezdés, 1. melléklet 29. pont
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés, 34. § (4) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 1. melléklet 20.1., 2. melléklet
• 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 7. § (1) bekezdés • a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 396/2005/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdés c)-d) pont
• a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete 2. cikke (2) bekezdésének a)–d) pont

Kulcsszavak

élelmezés-egészségügyi várakozási idő, forgalomba hozatal, kényszer-betakarítás, növényvédő szer

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858